fbpx

MBA SPU เรียนต่อ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ต้องรู้อะไรบ้าง

MBA SPU
Reading Time: < 1 minute

MBA SPU มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การมีโอกาสเรียนต่อในระดับปริญญาโทโดยเฉพาะในด้านบริหารธุรกิจจะช่วยเพิ่มความรู้ความสามารถ พร้อมเติมเต็มศักยภาพทางวิชาการด้านนี้โดยเฉพาะให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ด้วยเหตุนี้จึงมีสถาบันในเมืองไทยจำนวนมากเปิดหลักสูตรให้ได้สมัครกัน MBA SPU ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็เป็นอีกแห่งที่มีความน่าสนใจมาก ด้วยรูปแบบหลักสูตรที่มีความหลากหลาย เลือกเรียนได้ตามความถนัดของตนเอง อันจะช่วยมอบประสบการณ์แสนล้ำค่าเพื่อนำไปปรับใช้ต่อกับการทำงานในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งทางสถาบันมีการเปิดสาขาของมหาบัณฑิตทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ การตลาด, การเงิน การลงทุน และการประกันภัย, การจัดการองค์การสมัยใหม่, การขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ, การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน โดยแยกแผนการเรียนแบบเดียวกัน 2 แผนคือ

 • แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องมีการทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ มีทั้งหมด 36 หน่วยกิต
 • แผนการเรียน ข เป็นแผนการเรียนที่ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่จะต้องมีการค้นคว้าอิสระเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ความรู้ยิ่งขึ้น มีทั้งหมด 36 หน่วยกิต

ในด้านการเรียนการสอนของ MBA SPU ไม่ใช่มีแค่ภาคทฤษฎีซึ่งทุกสถาบันเปิดให้เรียนเท่านั้น แต่ยังมีการใช้ตำราน่าสนใจ งานวิจัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาให้ผู้เรียนได้ศึกษา ใช้กรณีศึกษาเพื่อให้เกิดแนวทางด้านการวิเคราะห์ มีประสบการณ์จากการเรียนรู้กับโครงงาน กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการหาความรู้ เน้นความเข้าใจให้เป็นไปตามความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก ตรงนี้เองที่จะช่วยเสริมความรู้แบบครบถ้วนให้กับทุก ๆ คนที่เข้าเรียน และนำไปปรับใช้ในอนาคตเมื่อถึงเวลาเข้าทำงาน พัฒนาศักยภาพของตนเองให้ก้าวไปอีกขั้น

ลักษณะการเรียนการสอนของ MBA SPU จะมีทั้งการเรียนในวันปกติช่วงเย็น และวันเสาร์ – อาทิตย์ ตลอดทั้งวัน สามารถเลือกรูปแบบที่ตนเองสะดวกได้เลย แบ่งระยะเวลาการเรียนออกเป็น 3 ภาคการศึกษา หรือตามความเหมาะสมของสาขาวิชานั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างครบถ้วนที่สุด

จุดเด่นสำคัญเมื่อตัดสินใจเลือกเรียนกับ MBA SPU ก็มีอยู่หลายด้านพอสมควร โดยขอสรุปให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นดังนี้

 • เป็นสถาบันแรกของเมืองไทยในการเปิดหลักสูตรปริญญาโทกลุ่มวิชาการประกันภัย ซึ่งเป็นความร่วมมือของสถาบันและสถาบันประกันภัยของประเทศไทย
 • มีการจัดรูปแบบการเรียนร่วมกับ SME Bank สำหรับกลุ่มวิชาผู้ประกอบการใหม่
 • การเรียนในทุกวิชามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความสุข สนุกสนาน พร้อมเรียนรู้จากข้อมูลและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในยุคปัจจุบัน มีการศึกษาแนวโน้มและความเป็นไปได้ของโลกธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • มุ่งเน้นผู้เรียนคือศูนย์กลางสำคัญในด้านการเรียนรู้อย่างแท้จริง
 • กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ

ในด้านอาชีพเมื่อเรียนจบมหาบัณฑิต MBA SPU ก็มีสายงานรอบรับอยู่เยอะพอสมควร สามารถเลือกที่เหมาะสมกับตนเองได้หลายประเภท ดังนี้

 • ตำแหน่งผู้บริหารล่าง กลาง สูง ของทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน
 • หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก ขององค์กรต่าง ๆ ในฝ่ายที่เหมาะสม เช่น การตลาด, การขาย, การขนส่ง, วางแผนธุรกิจ, ด้านการประกันภัย, ฝ่ายการผลิต ฯลฯ
 • นักวิชาการ อาจารย์สอนในด้านบริหารธุรกิจแขนงต่าง ๆ ที่ตนเองมีความถนัด
 • ประกอบอาชีพอิสระ ทำธุรกิจส่วนตัว
 • นักวิจัยเพื่อพัฒนาด้านบริหารธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ภาพรวมของ MBA SPU จึงเป็นแนวทางการเรียนที่จัดว่าน่าสนใจมาก ๆ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างเข้าใจ มีการยกกรณีตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมสร้างแนวคิด การวิเคราะห์เพื่อให้รู้จักแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม มีการศึกษาดูงานภายนอก และเชิญวิทยากรเข้ามาบอกเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เคยผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางสำคัญในการนำไปปรับใช้ต่อการทำงานของทุก ๆ คน พร้อมสำหรับการทำงานจริง

MBA SPU
MBA SPU

สมัครเรียน MBA SPU ทำอย่างไร

หลังจากเห็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถาบันและหลักสูตรแล้ว ใครที่สนใจอยากสมัครเรียน MBA SPU ก็มีขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย เป็นการเพิ่มทักษะด้านบริหารธุรกิจให้กับตนเอง

 • กดเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/
 • แถบด้านบนขวามือให้เลือก “สมัครเรียน”
 • เลือกวิทยาเขตที่ต้องการเข้าเรียน ได้แก่ กรุงเทพฯ, ชลบุรี, ขอนแก่น
 • จากนั้นเลือกสาขา หลักสูตรที่ต้องการเรียน ให้เลือกปริญญาโท-เอก
 • กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ
 • เมื่อกดสมัครแล้วทางสถาบันจะมีการส่งรายละเอียดอื่น ๆ กลับมาเพื่อให้ปฏิบัติตาม

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา MBA SPU

มาถึงเรื่องของคุณสมบัติสำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียน MBA SPU เพราะจะช่วยให้เช็คตนเองก่อนว่ามีความพร้อมในการเข้าเรียนแล้วจริง ๆ ซึ่งคุณสมบัติส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นฐานคล้ายกับสถาบันทั่ว ๆ ไปคือ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัยให้การรองรับ
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนจบ
 • มีเกรดเฉลี่ยรวมในการเรียนจบปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50
 • หากไดรับการสนับสนุนจากบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีผลคะแนนสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, CU-TEP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA SPU

ในด้านค่าใช้จ่ายของ MBA SPU ตลอดหลักสูตรเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดเพราะจะช่วยให้วางแผนทางการเงินได้ดีขึ้น ซึ่งปกติแล้วตลอดหลักสูตรทั้งหมดจะตกราว ๆ 200,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ประกอบด้วย

Related Posts