fbpx

MBA WTU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.เวสเทิร์น กับข้อมูลที่ต้องรู้

MBA WTU
Reading Time: < 1 minute

MBA WTU มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

การมีโอกาสได้เรียนต่อในระดับมหาบัณฑิตจะช่วยเติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะในด้านบริหารธุรกิจอันถือเป็นแนวทางสำคัญที่จะช่วยพัฒนาองค์กรและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ทันต่อโลกยุคใหม่ MBA TWU ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ ด้วยหลักสูตรด้านการจัดการและการตลาด จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับทุกคนมากกว่าที่เคย ซึ่งการเรียนปริญญาโทกับที่นี่จะได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ กลับไป ช่วยเสริมสร้างองค์กรให้ก้าวล้ำเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้อย่างดี ทางสถาบันมีการแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน ดังนี้

 • แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแผนการเรียนที่แบ่งหน่วยกิตวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต, วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต โดยผู้เรียนต้องมีการทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบด้วย
 • แผนการเรียน ข เป็นแผนการเรียนที่แบ่งหน่วยกิตวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต, วิชาเลือก 6 หน่วยกิต, การค้นคว้าอิสระและสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต ผู้เรียนไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ให้กับตนเอง

แนวทางของหลักสูตร MBA TWU มุ่งหวังในการพัฒนามหาบัณฑิตให้เกิดความรู้ความสามารถด้านวิชาการระดับที่สูงขึ้น และมีความเชี่ยวชาญแบบเฉพาะทางในเชิงบริหารธุรกิจ มีแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ อันมีคุณค่าในด้านวิชาการ มีประโยชน์ พร้อมนำไปประยุกต์เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศ ทั้งนี้ยังเน้นในเรื่องการมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในการทำงานของตนเอง เปิดวิสัยทัศน์ให้ก้าวไกลมากขึ้น เติมเต็มภาวะผู้นำให้กับมหาบัณฑิตมากกว่าเดิม

ในด้านวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหลักสูตร MBA TWU ขึ้นมา ก็แบ่งย่อยออกได้หลายประเด็น ซึ่งรวบรวมเอามาไว้ดังนี้

 • เติมเต็มความรู้ความสามารถ พร้อมมีทักษะที่สูงขึ้น มีความเชี่ยวชาญแบบเฉพาะทางในด้านการบริหารธุรกิจ นำเอาผลวิจัยต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
 • รู้ขั้นตอนและกระบวนการค้นคว้าเพื่องานวิจัยพร้อมประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพของตนเอง พัฒนา แก้ไข ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • มีความรู้ในการค้นคว้า การวิจัย พร้อมนำเอาผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 • สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ
 • รู้วิธีในการพูด เขียน การติดต่อสื่อสารทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้อย่างเต็มศักยภาพ
 • สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างไม่มีปัญหา
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถแสดงวิสัยทัศน์ต่าง ๆ ได้อย่างก้าวไกล รู้จักการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านวิชาการ รังสรรค์ผลงานที่ได้มาตรฐานจากทักษะและความรู้ที่ตนเองมี
 • รู้จักวิธีใช้นวัตกรรมต่าง ๆ อันมีความทันสมัยพร้อมศึกษาความรู้ใหม่ ๆ ได้ตลอด
 • มีระบบการคิด วิเคราะห์อย่างมีแบบแผน แสดงออกด้วยวิธีสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ผลวิจัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ การปฏิบัติงานตลอดชีวิต
 • ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในส่วนการใช้ชีวิตและการทำงาน มีการส่งเสริมให้ผู้อื่นมีดุลยพินิจเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรม
 • ส่งเสริมการใช้ชีวิตให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และด้านศิลปกรรมอันแสนงดงาม เข้าใจในระบอบปกครองแบบประชาธิปไตย เคารพกฎ กติกา มีมารยาททางสังคม

ในด้านของอาชีพสำหรับคนที่เรียนจบ MBA TWU ก็มีหลากหลายมากทีเดียว ซึ่งจะแบ่งออกเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 • กลุ่มผู้บริหารในทุกระดับไม่ว่าองค์กรรัฐหรือภาคเอกชน
 • ผู้ให้คำปรึกษา นักวิชาการ อาจารย์ในด้านของการบริหารธุรกิจ
 • หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยภายในองค์กรของตนเองที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, ฝ่ายจัดซื้อ ฯลฯ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้จนพัฒนาต่อยอดความสำเร็จไปเรื่อย ๆ

ภาพรวมของ MBA TWU ถือว่าเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจ ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรพื้นฐาน อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ ถ่ายทอดเนื้อหาในเชิงทฤษฎีออกมาได้อย่างเข้าใจ มีการนำเอากรณีตัวอย่างมาให้ได้ลองศึกษา คิด วิเคราะห์ พร้อมแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการเชิญเหล่าวิทยากรผู้มากประสบการณ์มาถ่ายทอดเรื่องราวดี ๆ ให้นำไปปรับใช้ได้จริงเมื่อถึงเวลาทำงาน

MBA TWU
MBA TWU

สมัครเรียน MBA TWU ทำอย่างไร

เมื่อเข้าใจถึงเนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับ MBA TWU แล้ว ก็มาในด้านของขั้นตอนในการสมัคร ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก สามารถทำตามแต่ละขั้นไปได้เรื่อย ๆ ดังนี้

 • คลิกเข้ามาหน้าเว็บไซต์ https://www.western.ac.th/index.php/th/
 • แถบด้านบน ให้กดเลือก “สมัครเรียน” เลือก “ปริญญาโท”
 • กดปุ่มสมัครเรียนอีกครั้ง
 • กรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงไปให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน พร้อมตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบ
 • ทำการกดสมัครเพื่อให้ระบบรับข้อมูลเข้าทันที
 • จะมีการส่งอีเมล์กลับมาให้พิมพ์ใบสมัครแล้วนำไปชำระเงินตามธนาคารที่กำหนด

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา MBA TWU

ในด้านคุณสมบัติเป็นอีกสิ่งที่มองข้ามไมได้เด็ดขาด เพราะจะได้เช็คตนเองว่าพร้อมสำหรับการเรียนแล้วหรือยัง หากมีข้อไหนขาดไปก็รีบดำเนินการให้ครบถ้วน

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัยให้การยอมรับ
 • ศึกษาอยู่ปีสุดท้าย หรือมีแนวโน้มน่าจะเรียนจบในภาคการศึกษานั้นกับสถาบันที่น่าเชื่อถือ
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนจบ
 • หากมีผลคะแนนวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA TWU

ปิดท้ายกันด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของ MBA TWU ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่มีความพร้อมในการเรียนการสอนมาก ๆ มีค่าใช้จ่ายราว 140,000 บาท ตลอดจนเรียนจบ และค่าขึ้นทะเบียนนิสิต

Related Posts