fbpx

MBA WTUT สมัคร ป.โท บริหารธุรกิจ ม.เว็บสเตอร์ หลักสูตร USA

MBA WTUT
Reading Time: 2 minutes

MBA WTUT มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) ถือเป็นสถาบันที่มีแนวทางตามหลักสูตรของสหรัฐฯ เป็นแห่งแรก นั่นจึงแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนทุกคนจะได้รับความรู้ที่ต่างไปจากสถาบันของไทยทั่วไป ส่งผลถึงเรื่องการเรียนและมีความสามารถต่าง ๆ มากขึ้นกว่าเดิม ใครที่สนใจเข้าเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจ MBA WTUT แห่งมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) จึงจัดเป็นอีกสถาบันที่น่าสนใจมาก เพราะไม่ใช่แค่การเรียนในด้านวิชาความรู้เท่านั้น แต่ยังมีโอกาสได้ใช้ภาษาต่างประเทศในด้านนี้โดยเฉพาะ เพิ่มโอกาสและประสบการณ์ดี ๆ มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว

ด้วยความเป็นสถาบันที่มีหลักสูตรโดยตรงจากสหรัฐฯ จึงทำให้แนวทางการเรียนจะแตกต่างไปจากสถาบันอื่น ๆ ในเมืองไทย ใช้การเปิดสอนแบบผสมผสานจากแขนงวิชาต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติการ การจัดการเชิงเรียนรู้ในด้านกลยุทธ์, การเงิน, การตลาด, เศรษฐศาสตร์, การบัญชี โดยมีจะมีวิชาบังคับในหลักสูตร General MBA ทั้งหมด 13 วิชา 37 หน่วยกิต และให้เลือกเรียนหลักสูตรเฉพาะทางที่ตนเองถนัดตามรายวิชาและหน่วยกิตที่เหมาะสม ที่มีทั้ง MBA Coursework และ วิชานั้น ๆ ในแต่ละสาขา ประกอบไปด้วย

 • สาขาวิชาการตลาด ต้องเรียนเพิ่มเติมให้ครบ 17 วิชา 49 หน่วยกิต ได้แก่ การบริหารช่องทางการตลาด, การส่งเสริมการตลาด, การบริหารการตลาด, การตลาดระหว่างประเทศ, การเรียนแบบบูรณาการด้านการตลาด ซึ่งเข้ามาแทนรายวิชาวิทยานิพนธ์
 • สาขาวิชาการเงิน ต้องเรียนเพิ่มเติมให้ครบ 18 วิชา 52 หน่วยกิต ได้แก่ การลงทุน, งบลงทุนและการลงทุนในองค์กรธุรกิจ, สถาบันและตลาดการเงิน, การเงินระหว่างประเทศ, กลยุทธ์ทางการเงิน
 • สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องเรียนพิ่มเติมให้ครบ 18 วิชา 52 หน่วยกิต ได้แก่ การบริหารทรัพยากรบุคคล, การอบรมและพัฒนา, กฎหมายแรงงาน, การจ้างบุคคล, เงินชดเชย, การจัดการแรงงานสัมพันธ์, การเรียนแบบบูรณาการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเข้ามาแทนรายวิชาวิทยานิพนธ์
 • สาขาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องเรียนเพิ่มเติมให้ครบ 17 รายวิชา 55 หน่วยกิต ได้แก่ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ การสื่อสาร และเครือข่าย, การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการและการบริหารสัญญาเพื่อการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบ และการดำเนินการ, ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและการสื่อสาร, โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเข้ามาแทนรายวิชาวิทยานิพนธ์

จุดมุ่งหมายสำคัญของ MBA WTUT ต้องการปรับให้มีแนวทางการเรียนอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับตัวบุคคลนั้น ๆ ภายในขั้นเรียนขนาดเล็ก เพื่อเป็นการรับรองมาตรฐานหลักสูตร ผู้เรียนจะได้มีโอกาสศึกษาถึงระบบธุรกิจทั่วโลกจากผู้สอนที่มีประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ พร้อมถ่ายทอดความรู้ในเชิงทฤษฎีและมีการบอกเล่าประสบการณ์จริงให้ได้นำไปปรับใช้งานในอนาคต

แนวทางการสอนของ MBA WTUT จะเป็นแบบสากลเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เพิ่มมุมมอง เครือข่าย รู้จักเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านประสบการณ์ที่สูงขึ้น เป็นหลักสูตรเน้นการผสมผสานระหว่างทฤษฎี ทักษะ ไหวพริบในด้านธุรกิจ มุ่งเน้นในด้านการเรียนรู้เป็นสำคัญ พร้อมพัฒนาแนวคิดในเชิงกลยุทธ์ผ่านโครงการคิดเชิงวิพากษ์ มีการเรียนรู้ด้านการทำงานแบบหมู่คณะ

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนมากที่สุด MBA WTUT จึงมีการให้ผู้เรียนได้ศึกษาไปพร้อมกับการทำงาน ส่งผลให้หลักสูตรนี้มีความยืดหยุ่นสูง จะเลือกเรียนแบบเต็มเวลา, นอกเวลาในวิทยาเขต หรือการเรียนออนไลน์, หลักสูตรเร่งรัดต่าง ๆ ก็จัดเอาไว้ให้ทั้งหมด

ภาพรวมของการเรียนการสอน MBA WTUT จึงมีความครอบคลุมมาก ๆ ทั้งภาคทฤษฎีจากอาจารย์ผู้มากด้วยคุณวุฒิ สามารถถ่ายทอดเนื้อหาออกมาได้อย่างเข้าใจ มีการยกกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการคิด วิเคราะห์ พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการเชิญเหล่าวิทยากรมากด้วยประสบการณ์มาบอกเล่าเรื่องราว ให้คำแนะนำต่าง ๆ สำหรับการนำเอาไปใช้ได้จริงในอนาคตเมื่อต้องทำงาน

MBA WTUT
MBA WTUT

สมัครเรียน MBA WTUT ทำอย่างไร

สำหรับคนที่สนใจอยากสมัครเรียนกับ MBA WTUT ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะกล่าวต่อไปนี้คือแนวทางการสมัครที่ทุกคนทำได้จริง และช่วยให้การเข้าเรียนเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม

 • กดเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ https://applywu.webster.edu/apply/
 • ทำการสมัครเป็นสมาชิกครั้งแรกเพื่อให้การดำเนินการในด้านอื่น ๆ เป็นเรื่องง่าย
 • เมื่อสมัครแล้วให้ทำการล็อกอินเพื่อสมัครเรียน
 • กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน พร้อมตรวจสอบอีกรอบ
 • ทำการส่งใบสมัครแล้วจะมีข้อมูลตอบกลับให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา MBA WTUT

เป็นอีกปัจจัยสำคัญสำหรับคนที่ต้องการเข้าเรียนระดับปริญญาโท MBA WTUT เพราะจะได้เช็คตนเองเบื้องต้นว่ามีความพร้อมในการเข้าศึกษาจริง หากยังติดขัดในเรื่องใดจะได้จัดการแก้ไขให้เรียบร้อย โดยเบื้องต้นมีดังนี้

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันผ่านการรับรองโดย ก.พ. ทบวงมหาวิทยาลัย
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนจบ
 • ควรมีทักษะทางภาษาอังกฤษ หรือมีผลคะแนนวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, CU-TEP
 • อื่น ๆ ตามที่สถาบันกำหนดไว้

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA WTUT

ในด้านค่าใช้จ่ายเป็นอีกเรื่องสำคัญที่คนสนใจเข้าเรียน MBA WTUT ควรรู้เพื่อจะได้วางแผนทางการเงินของตนเองให้พร้อม โดยหลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกได้ดังนี้

 • General MBA 551,700 บาท
 • Marketing MBA 597,675 บาท
 • Corporate Finance MBA 597,675 บาท
 • Project Management MBA 597,675 บาท
 • Cybersecurity MBA 643,650 บาท
 • Digital Marketing Management 597,675 บาท
Related Posts