fbpx

MBA MJU

MBA MJU
Reading Time: 2 minutes

MBA MJU มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในประเทศไทยเองมีสถาบันที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอยู่หลายแห่ง แต่ถ้าใครสนใจอยากเรียนด้วยสภาพแวดล้อมที่สงบ ร่มรื่น อยู่กับธรรมชาติ MBA MJU ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นับว่าเป็นสถาบันที่น่าสนใจมาก ๆ จุดมุ่งหมายหลักของที่นี่คือผลิตบัณฑิตศึกษาที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ในด้านบริหารธุรกิจเพื่อนำไปใช้งานได้จริง พัฒนาองค์กรให้เติบโต พร้อมช่วยสร้างสรรค์สังคมดี ๆ ให้กับประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการสอนให้เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ความไม่หยุดนิ่ง และสิ่งอื่น ๆ อีกหลายด้าน โดยทางสถาบันมีการแบ่งหลักสูตรใหญ่ ๆ ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ

 • MBA MJU แผน ก แบบ ก1 หลักสูตรเน้นการพัฒนานักศึกษาด้านการวิจัยให้พร้อมทั้งทางวิชาการและทักษะอื่น ๆ สำหรับงานวิจัย ต้องผ่านหน่วยกิตการเรียนไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์
 • MBA MJU แผน ก แบบ ก2 หลักสูตรเน้นการพัฒนานักศึกษาด้านการวิจัยให้พร้อมทั้งทางวิชาการและทักษะอื่น ๆ สำหรับงานวิจัย ต้องผ่านหน่วยกิตการเรียนไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต มีแยกกลุ่มวิชาแกน วิชาเอก และทำวิทยานิพนธ์
 • MBA MJU แผน ข หลักสูตรการเรียนรายวิชา ไม่มีการทำวิทยานิพนธ์ แต่ให้เลือกทำงานวิจัยจากรายวิชาการค้นคว้าอิสระ ต้องผ่านหน่วยกิตการเรียนไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต

สำหรับ MBA MJU ยังมีความน่าสนใจอันถือเป็นจุดเด่นที่พวกเขาพร้อมมอบให้กับนักศึกษาทุกคนที่เลือกเข้าเรียน โดยความพิเศษดังกล่าวสามารถแยกออกมาได้ ดังนี้

 • การเรียนรู้กลยุทธ์ทางธุรกิจ รู้จักการวางแผน การใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เชื่อมโยงกันทั้งเชิงรุกและเขิงรับ รู้จักการวางแผนความเสี่ยง มีแผนสำรองในการทำงาน ฯลฯ นำพาองค์กรก้าวไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้
 • การเรียนรู้กลยุทธ์ด้านการหาและรวบรวมทรัพยากร เพราะทุกธุรกิจต้องมีทรัพยากร เช่น คน เครื่องจักร ความรู้ต่าง ๆ แต่จะทำอย่างไรเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่ดีที่สุด นี่คือสิ่งที่จะได้เรียนรู้
 • การเรียนรู้เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ด้วยการทำงานในธุรกิจต้องมีการพบปะพูดคุยกัน และย่อมเกิดปัญหาขึ้นเป็นเรื่องธรรมดา แต่จะจัดการอย่างไรเพื่อให้ทุกอย่างลงตัว องค์กรเดินหน้าต่อไปได้ และสำเร็จตามเป้าหมาย
 • การเรียนรู้ด้านมุมมองวัดผลเชิงสถิติ อย่าคิดว่าเรื่องของสถิติ ตัวเลขเป็นสิ่งไม่สำคัญ เพราะนี่คือข้อมูลจริงในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อมองหาวิธีแก้ไขให้นำพาสู่ความสำเร็จ มีการวางแผนอย่างถูกต้องว่าควรเดินต่อไปในทิศทางใด

ภาพรวมในรูปแบบการเรียนการสอนของ MBA MJU จะเน้นทั้งการเรียนในรูปแบบทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้กลับไปอย่างเต็มที่ ได้พัฒนาทักษะของตนเองเพื่อก้าวสู่การเป็นพนักงานหรือเจ้าของธุรกิจที่มีคุณภาพ เขียนแผนธุรกิจเป็น รวมถึงยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกหลากหลายเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประสบการณ์ในด้านการเรียนอย่างครอบคลุมมากที่สุด ไม่ใช่แค่การสอนจากอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ ความรู้ต่าง ๆ จากเพื่อนที่เข้าเรียนด้วยกัน หรือการได้รับข้อมูลดี ๆ จากบรรดาวิทยากรที่ช่วยบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ หรือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเพื่อการคิด วิเคราะห์ของผู้เรียนอย่างตรงประเด็น เข้าถึง เรียงลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ท้ายที่สุดจะทำให้การทำงานในอนาคตราบรื่น โอกาสก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูง ๆ ก็เพิ่มตามไปด้วยเช่นกัน

MBA MJU
MBA MJU

สมัครเรียน MBA MJU ทำอย่างไร

คนที่สนใจอยากเข้าเรียน MBA MJU ควรรู้ถึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการสมัครเรียน ซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องยาก เพียงทำตามขั้นตอนผ่านช่องทางออนไลน์ก็เป็นไปตามที่คาดหวังแล้ว โดยรายละเอียดเบื้องต้นมีดังนี้

 • เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ http://www.grad.mju.ac.th/apply/
 • ทำการสร้างบัญชีผู้สมัครให้เรียบร้อย
 • เมื่อได้บัญชีแล้วให้ทำการเข้าสู่ระบบ
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครจากนั้นกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน
 • อัปโหลดรูปถ่าย
 • พิมพ์ใบสมัครพร้อมชำระเงินให้เรียบร้อย
 • อัปโหลดใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่ระบบออนไลน์
 • เมื่อตรวจสอบสถานะว่าผ่านแล้วก็จัดการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เลย

ทั้งนี้การสมัครเรียน MBA MJU ยังมีอีก 2 วิธีคือ การสมัครด้วยตนเองกับสถาบัน และการสมัครทางไปรษณีย์ ซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร หากใครสนใจอยากสมัครผ่าน 2 ช่องทางดังกล่าวก็เข้าไปติดต่อรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มในเว็บไซต์ได้เลย จากนั้นให้ยื่นที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษา หรือส่งทางไปรษณีย์ ทำตามขั้นตอนเดียวกับสมัครผ่านเว็บไซต์เพียงแค่เอกสารต้องเป็นฉบับจริง

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา MBA MJU

ในด้านของคุณสมบัติเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทางสถาบันใช้ในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อ MBA MJU ซึ่งปกติแล้วไม่ว่าแผนการเรียนใดก็จะมีพื้นฐานของคุณสมบัติไม่ต่างกันมากนัก ดังนี้

 • จบระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่รับรองโดย ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัย
 • เกรดเฉลี่ยเป็นไปตามที่ทางสถาบันกำหนดเอาไว้ แผน ก แบบ ก1 และ ก2 ไม่ต่ำกว่า 3.00, แผน ข ไม่ต่ำกว่า 2.50
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนจบ
 • แผน ก แบบ ก1 ต้องเคยมีผลงานวิจัยในการเป็นส่วนหนึ่งตอนเรียนจบในระดับปริญญาตรี หรือ เคยตีพิมพ์ลงในวารสารระดับประเทศ / ต่างประเทศ หรือ มีประสบการณ์ทำวิจัยด้านบริหารธุรกิจ
 • หากมีคะแนนวัดผลทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP จะเป็นเรื่องที่ดีมาก

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA MJU

ในด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรของ MBA MJU จะตกราว ๆ 120,000 บาท แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงแผนการเรียนที่เลือกด้วย ทว่าก็ไม่หนีไปจากนี้มากเท่าไหร่ จึงควรเตรียมพร้อมด้านค่าใช้จ่ายเอาไว้ด้วยเพื่อวางแผนอย่างเหมาะสมและเข้าเรียนได้สบายใจ

Related Posts