fbpx
02-252-8633 , 084-942-4261

SIIT TU | Information Technology / Management Technology / Engineering Management

By chulatutor   on 23/07/18
SIIT Information Technology Management Technology Engineering Management

SIIT Information Technology

Sirindhorn International Institute of Technology

SIIT TU infomation สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ที่เราเรียกกันย่อๆ ว่า SIIT TU ตามชื่อภาษาอังกฤษนั้น มีการเรียนการสอนรูปแบบนานาชาติ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มุ่งเน้นผลิตบุคลากรในวงการวิศวกรรมและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได้ และวิศวกรรมก็เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจด้วย  

SIIT TU ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่

1. วิศวกรรม

2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3. เทคโนโลยี

4. การจัดการ

  จากฉบับที่แล้ว เราคุยกันเรื่องหลักสูตรวิศวกรรมกันไปแล้ว ฉบับนี้ เราจะมาคุยกันต่อที่หลักสูตรเทคโนโลยีและการจัดการกันต่อค่ะ โดยเมื่อเรียนจบแล้วจะได้ปริญญาทางวิทยาศาสตร์ (Bachelor of Science) ค่ะ มีทั้งหมด 3 หลักสูตร ด้วยกัน ดังนี้ 1. Information Technology (IT) หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเลือกเรียนได้ 2 สาขา คือ Information and Communication Technology และ Information Technology Management 2. Engineering Management (EM) หรือ การจัดการวิศวกรรม ซึ่งจะเน้นความรู้และการจัดการในด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีต่างๆ 3. Management Technology (MT) หรือ เทคโลโลยีการจัดการ สามารถเลือกเรียนได้ 2 สาขา คือ Management Information Systems/ Services Science, Management and Engineering และ Supply Chain Management  

จุดเด่น SIIT TU

ลักษณะของหลักสูตรของ SIIT TU ด้านเทคโนโลยีและการจัดการ ก็มีจุดเด่นที่เหมือนกันกับ SIIT TU ด้านวิศวกรรมค่ะ นั่นคือ หลักสูตรนี้จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนในระดับดี สามารถยื่นสมัครตรงได้ด้วยค่ะ มีทั้งแบบทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วน ถือว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากเลยค่ะ น้องๆ นักศึกษาที่เรียนจบจากหลักสูตรก็สามารถทำงานในองค์กรระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในแต่ละสาขาวิชาที่ตนเองเลือกเรียน นอกจากความรู้ด้านวิชาการที่เข้มข้นแล้ว น้องๆ จะมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษติดตัว ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ตามเป้าหมายของทาง SIIT TU ที่ต้องการผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีที่มีความคิดความอ่านทันเทคโนโลยีในยุคใหม่ และเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษด้วย engineer science first step

การสมัคร SIIT Information

รูปแบบการสมัครโครงการรับตรง หรือโควต้า ต่างๆ จะคล้ายกับหลักสูตรด้านวิศวกรรมค่ะ SIIT TU ดังนี้ค่ะ

– โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ

– โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน

– โครงการสายอาชีวศึกษา

– โครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล (ACT , SAT-I , IGCSE , GCE ‘O’ or ‘A-Level , 6th or 7th From , NCEA , IB)

– โครงการยื่นคะแนน GAT , PAT

– โครงการยื่นคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา

โดยน้องๆ ทุกคนต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สำหรับการเลือกสาขาวิชาในแต่ละหลักสูตร น้องๆ จะสามารถเลือกได้ เมื่อเรียนจบชั้นปีที่ 1 แล้วค่ะ ซึ่งจะได้เรียนตามที่เลือกหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับเกรดของน้องๆ และจำนวนที่สาขานั้นๆ รองรับได้ด้วยค่ะ หากน้องๆ คนไหน ยังมีข้อสงสัยในการเตรียมตัว หรืออยากเพิ่มเติมความรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน สามารถแวะเวียนมาปรึกษาทางสถาบันจุฬาติวเตอร์ได้นะคะ ทางเรายินดีให้คำแนะนำการเตรียมตัวสมัครหลักสูตรนานาชาติทั่วประเทศไทยเลยค่ะ หรือจะลองแวะเวียนไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เราก่อนก็ได้ที่ www.chulatutor.com ค่ะ  

 

SIIT TU | Information Technology Sirindhorn International Institute of Technology

จุดเด่น siit tu Information หลักสูตรนี้จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนในระดับดี สามารถยื่นสมัครตรงได้ด้วยค่ะ มีทั้งแบบทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วน ถือว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากเลยค่ะ

CHULATUTOR
Published:2018-07-23
Modified:2018-07-23
Tags