SPD TU | Social Policy and Development หรือ สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา
02-252-8633 , 084-942-4261

SPD TU | Social Policy and Development หรือ สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา

By chulatutor   on 27/05/18
Social-Policy-and-Development

SPD TU | Social Policy and Development หรือ สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา

Social Policy and Development Program (SPD) หรือสาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา เป็นหลักสูตรนานาชาติของคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิด “Preparing tomorrow’s decision-makers” นั่นหมายถึง การเตรียมความพร้อมให้เกิดนักคิดนโยบายเพื่ออนาคต ศาสตร์การเรียนเรื่องนโยบายและการพัฒนาสังคมนั้น มีลักษณะคล้ายกับการเรียนเศรษฐศาสตร์ที่จะเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ บริหารธุรกิจ แต่การเรียน SPD จะเน้นในเรื่องการพัฒนาสังคม ทำอย่างไรให้สังคมในยุคปัจจุบันและอนาคตเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือกับการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ บัณฑิตจะต้องมีความรู้ในเรื่องนโยบายและวิชาการในการบริหารจัดการสังคมอย่างมีจริยธรรมและยุติธรรม ประกอบกับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาให้สังคมเจริญก้าวหน้า   SPD TU เรียนอะไรบ้าง คณาจารย์ผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านสังคมจากทั้งไทยและต่างประเทศ พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริหาร พัฒนาสังคมให้กับน้องๆ ด้วยบรรทัดฐานการเรียน ที่รับฟังความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ พร้อมด้วยความเข้มข้นทางวิชาการแบบสุดๆ น้องจะได้เรียนวิชาพื้นฐานด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ เพราะว่าสองศาสตร์นี้ต้องพัฒนาไปด้วยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เศรษฐกิจไม่อาจเติบโตได้อย่างเต็มที่ ถ้าสังคมไม่เจริญก้าวหน้าตาม ดังนั้น การเรียน SPD จึงสอนให้น้องๆ เรียนรู้ขอบข่ายของการพัฒนารอบด้าน วิชาพื้นฐานที่น้องๆ จะได้เรียน เช่น วิชากฏหมายเบื้องต้น วิชาการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ จิตวิทยาทั่วไป พื้นฐานศาสนาและปรัชญา จะเห็นว่าวิชาเหล่านี้จะได้สู่การเรียน SPD อย่างราบรื่น เพราะจะเข้าใจบริบทของสังคมด้วย และน้องๆ ก็จะได้เรียนวิชาเฉพาะสาขา อย่าง การจัดการด้านสวัสดิการ กระบวนทัศน์การพัฒนายุคโลกาภิวัฒน์และระหว่างประเทศ นโยบายสวัสดิการและการพัฒนาของอาเซียน การลงทุนด้านสังคมและนวัตกรรม ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น ซึ่งวิชาต่างๆ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็นวิชาที่จะนำไปสู่กระบวนการคิดเพื่อการพัฒนาของประเทศอย่างแท้จริง และแน่นอนว่า เมื่อน้องๆ มีทฤษฎีที่แน่นแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย SPD จึงมีโครงการสัมมาทางวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญจากด้านการพัฒนาสังคม เช่น องค์การสหประชาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ซักถามเกี่ยวกับประเก็นต่างๆ ในสังคม และยังมีโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชานี้เป็นเวลา 1 ภาคเรียน สำหรับน้องๆ ที่มีผลคะแนนถึงเกณฑ์ที่คณะกำหนด เพื่อให้น้องๆ ได้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เห็นบริบทของสังคมต่างประเทศ นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาประเทศต่อไป

tu first step
tu first step

เรียน SPD TU แล้วทำงานอะไรได้บ้าง น้องๆ ที่สนใจเรียน SPD จะต้องมีใจรักพัฒนา อยากพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งขอบเขตอาชีพที่เหมาะกับเส้นทางสายพัฒนาก็ได้แก่ การทำงานด้านสวัสดิการแรงงาน การพัฒนาสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ หรือทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมทั้งในแวดวงภาครัฐและเอกชน จะสังเกตว่าลักษณะอาชีพ จะคล้ายๆ กับคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์ หากแต่บริบทของ SPD จะเป็นเรื่องสังคมค่ะ   การเตรียมตัวเข้า SPD TU นอกจากความรู้ความสามารถด้านวิชาการ หรือความรู้รอบตัวเรื่องสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่น้องๆ ควรจะมีแล้ว ความสามารถทางภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะ อย่างแรกน้องๆ ต้องมีคะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษให้ถึงเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรกำหนด โดยสามารถเลือกสอบ  TU-GET หรือ  IELTS  หรือ  TOEFL  ก็ได้ค่ะ และยังต้องมีคะแนน SAT ด้วยนะคะ จึงจะสามารถยื่นคะแนนกับทางหลักสูตรได้ และรอลุ้นว่าจะได้เข้ารอบสัมภาษณ์หรือไม่ และเมื่อผ่านเข้ามาเรียน SPD ได้แล้ว ก็จะต้องเจอเนื้อหารายวิชาทุกอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ถ้าน้องๆ ภาษาไม่แข็งแรงตั้งแต่แรก อาจเกิดอุปสรรคในการเรียนได้ค่ะ และถ้าน้องๆ อยากทำให้ภาษาอังกฤษของน้องๆ ฟิตแอนด์เฟิร์ม พร้อมลงสู่สนามสอบและพร้อมที่จะเรียนหลักสูตรนานาชาติ สามารถแวะเวียนมาปรึกษาทางจุฬาติวเตอร์ได้ที่สยามสควร์ ซอย 9 นะคะ หรือ LINE มาสอบถามก็ได้ค่ะ น้องๆ จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อยื่นสมัครหลักสูตรนานาชาติอีกมากมายค่ะ  

 

SPD TU | Social Policy and Development หรือ สาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา

น้องๆ ที่สนใจเรียน SPD TU จะต้องมีใจรักอยากพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น ซึ่งอาชีพที่ทำ ได้แก่ การทำงานด้านสวัสดิการแรงงาน การพัฒนาสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ หรือทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมทั้งในแวดวงภาครัฐและเอกชน