fbpx

SIIT Engineering ใช้คะแนนอะไรบ้างในการสอบเข้า

‎Sirindhorn International Institute of Technology SIIT Engineering
Reading Time: < 1 minute

SIIT Engineering ‎ Sirindhorn International Institute of Technology

siit tu engineering   สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ที่เราเรียกกันย่อๆ ว่า SIIT ตามชื่อภาษาอังกฤษนั้น มีการเรียนการสอนรูปแบบนานาชาติ จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มุ่งเน้นผลิตบุคลากรในวงการวิศวกรรมและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันที่ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได้ และวิศวกรรมก็เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจด้วย

SIIT ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่

  1. วิศวกรรม
  2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  3. เทคโนโลยี
  4. การจัดการ

สำหรับบทความนี้ พี่จะขอนำเสนอใน 2 ส่วนแรกก่อนนะคะ นั่นก็คือ กลุ่มวิศวกรรมและกลุ่มวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Eng) กลุ่มแรกวิศวกรรม ประกอบไปด้วย 5 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมอุตสาหการ กลุ่มสองก็จะเป็นส่วนของวิศวกรรมมคอมพิวเตอร์อย่างเดียว ไม่เข้าพวกกับวิศวกรรมแบบอื่น อิอิ การเลือกสาขาของนักศึกษาจะเกิดขึ้นช่วงสิ้นปีการศึกษาในชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาตลอดปีการศึกษาแรก และก็จำนวนความนิยมของแต่ละสาขาและจำนวนที่รองรับได้ในแต่ละสาขาค่ะ

จุดเด่น SIIT Engineering

นอกจากเป็นหลักสูตรนานาชาติด้านวิศวกรรมแล้ว SIIT ยังเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนในระดับดี สามารถยื่นสมัครตรงได้ด้วยค่ะ มีทั้งแบบทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วน ถือว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากเลยค่ะ

 

อาชีพหลังเรียนจบ SIIT Engineering

คงปฎิเสธไมได้ว่า น้องๆ ที่เรียนทางด้านวิศวกรรม ก็ต้องมุ่งเป้าไปที่อาชีพวิศวกร ประกอบกับการเรียนหลักสูตรนานาชาติ ทำให้โอกาสในการทำงานของน้องๆ นั้นมีเพิ่มมากขึ้น สามารถทำให้ได้บริบทนานาชาติได้ แต่ก็มีหลายคนที่หลังเรียนจบ ไปศึกษาต่อในด้านอื่นๆ เช่น การเงิน หรือบริหาร หรือ กระทั่งเป็นนักบิน หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ เพราะการเรียนที่ SIIT จะเป็นการเรียนแบบบูรณาการครอบคลุมทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ บัณฑิตจะได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดี และพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆ ในสังคมปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และนั่นคือสิ่งที่ทำให้หลายๆ คน สามารถประสบความสำเร็จในสายอาชีพอื่นได้ โดยมีพื้นฐานจากการเรียนระดับอุดมศึกษาที่ดีค่ะ

การรับสมัคร SIIT Engineering

SIIT จะเปิดรับนักศึกษาตามโครงการดังนี้ค่ะ

– โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ – โครงการคัดเลือกตรงโดยสถาบัน – โครงการสายอาชีวศึกษา – โครงการยื่นคะแนนมาตรฐานสากล ( ACT , SAT-I , IGCSE , GCE ‘O’ or A-Level , 6th or 7th From , NCEA , IB) – โครงการยื่นคะแนน GAT , PAT – โครงการยื่นคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา

โดยน้องๆ ทุกคนต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และการสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ น้องๆ จะต้องเรียนแผนการเรียนคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ เท่านั้น และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.25 น้องๆ จะต้องสอบข้อเขียนของทางหลักสูตร ในวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ ด้วยค่ะ หากน้องๆ ยังมีข้อข้องใจ ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครหลักสูกตรนานาชาติ สามารถเข้ามาปรึกษาพี่ๆ ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์ สยามสแควร์ซอย 9 ได้นะคะ หรือจะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.chulatutor.com ก่อนก็ได้ค่ะ พี่ๆ ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมตัวสมัครหลักสูตรนานาชาติทั่วประเทศไทยเลยค่ะ

 

Related Posts