การเตรียมตัวสมัคร Dental Surgery TU
02-252-8633 , 084-942-4261

Dental Surgery TU

By chulatutor   on 15/03/19
Dental Surgery TU : Doctor of Dental Surgery

Doctor of Dental Surgery Program (Bilingual Program) Thammasat University หลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Dental Surgery TU หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แบบทวิภาษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ และมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2558 เป็นหลักสูตร 6 ปี จะเรียนเป็นทวิภาษา คือ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ นับว่าเป็นหลักสูตรด้านทันตกรรมแบบทวิภาษาใหม่ล่าสุดในประเทศไทยเลยค่ะ ซึ่งน่าสนใจมากสำหรับผู้ที่อยากเป็นทันตแพทย์และอยากเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทันแพทยศาสตร์ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเปิดกว้างให้กับอาชีพของตนเองค่ะ เพราะปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่มีการรักษาให้กับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก และก็มีชาวต่างชาตินิยมเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยเช่นเดียวกัน และทันตแพทย์ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ก็จะได้เปรียบมากๆ เพราะสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน อาจารย์ทันตแพทย์ นักวิจัย หรือเปิดคลินิคส่วนตัวก็ได้ค่ะ  

ปรัชญาของหลักสูตร Dental Surgery TU

นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญ ความชำนาญในวิชาชีพทันตแพท์แล้ว หลักสูตรยังต้องการผลิตทันตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี ทำงานได้กับเพื่อนร่วมงานทุกระดับ มีโลกทัศน์กว้างไกล ทำงานได้ทุกที่ทั่วโลกด้วยค่ะ tu first step

การเรียนการสอน Dental Surgery TU

หลักสูตรแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 3 ระยะ 12 ภาคการศึกษา คือ

  • ระยะที่ 1 ใช้เวลา 2 ภาคการศึกษาปกติ ศึกษาทางด้านวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระยะที่ 2 ศึกษา
  • ระยะที่ 2 ใช้เวลา 6 ภาคการศึกษาปกติ ศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 และกลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • ระยะที่ 3 ใช้เวลา 4 ภาคการศึกษาปกติ ศึกษาทางด้านคลินิก

 

การเตรียมตัวสมัคร Dental Surgery TU

นอกจากคุณสมบัติเบื้องต้น ที่น้องๆ ต้องสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าแล้ว น้องๆ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 และต้องมีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยเลือกได้ว่าจะยื่นคะแนนอะไร ได้แก่ IELTS / TOEFL / TU-GET และยังต้องมีผลการสอบ BMAT ด้วยค่ะ ซึ่งหากน้องๆ คนไหนต้องการเสริมทัพความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการยื่นคะแนน ทางสถาบันจุฬาติวเตอร์ยินดีเป็นที่ปรึกษให้กับน้องๆ นะคะ เพราะพี่ๆ เชี่ยวชาญการเตรียมตัวสมัครหลักสูตรอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยค่ะ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cicm.tu.ac.th/es_doc/esdoc2/doc4.pdf ค่ะ