fbpx

เปรียบเทียบ CU-AAT VS SAT

เปรียบเทียบ CU-AAT VS SAT
Reading Time: 2 minutes

เปรียบเทียบ CU-AAT คืออะไร VS SAT คืออะไร

CU-AAT คือ Chulalongkorn University Academic Aptitude Test ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และ ภาษาอังกฤษ (Verbal) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เพื่อพิจารณาผู้ยื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ

SAT คือ Scholastic Aptitude Test หรือ The Scholastic Assessment Test คือ การสอบมาตรฐานสากลที่วัดความถนัดในวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา

โครงสร้างข้อสอบ CU-AAT VS SAT

โครงสร้างข้อสอบ CU-AAT

ประกอบด้วย 2 พาร์ท คือ Part Math , Part Verbal ข้อสอบมีทั้งหมด 110 ข้อ คะแนนเต็ม 1,600 คะแนน ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 140 นาที (2 ชม 20 นาที)

1. CU-AAT Part Math (ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์) มีข้อสอบทั้งหมด 55 ข้อ ใช้เวลา 70 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน เนื้อหาประกอบด้วย Arithmetic, Algebra, Geometry, Problem Solving

2. CU-AAT Part Verbal (ใช้วัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ) มีข้อสอบทั้งหมด 55 ข้อ ใช้เวลา 70 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน ประกอบด้วย

– Section 1 : Critical Reading: Sentence completions, Passage-based reading- Problem Solving

– Section 2 : Writing : Improving sentences, Identifying sentence errors, Improving paragraphs

โครงสร้างข้อสอบ SAT

ข้อสอบ SAT มีทั้งหมด 2 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้จะมีคะแนนรวมทั้งหมด 1,600 คะแนน คะแนนเต็มส่วนละ 800 คะแนน

1. ข้อสอบ SAT Evidenced-Based Reading & Writing

ข้อสอบส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ Reading 5 passages ใช้เวลา 65 นาที และ Writing ใช้เวลา 35 นาที ซึ่งประกอบด้วย

Grammatical Errors – การแก้ไขไวยากรณ์ให้ถูกต้อง

Editing – การแก้ไขใจความประโยค

2. ข้อสอบ SAT Math

ข้อสอบส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ (Calculator Allowed) ใช้เวลา 25 นาที กับชุดที่ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ (No Calculator) ใช้เวลา 55 นาที ซึ่งประกอบด้วย

1. หัวข้อ Heart of Algebra (ออกทั้งชุด Calculator และ No Calculator)

สำหรับหัวข้อนี้จะออกสอบเยอะที่สุดประมาณ 33% ของข้อสอบทั้งหมด เช่น การแก้สมการเส้นตรง 1 ตัวแปร, ระบบสมการเส้นตรง 2 ตัวแปร, อสมการเส้นตรง, การตีความค่าคงในสมการและอสมการ, การแก้โจทย์ปัญหา, การวาดกราฟเส้นตรง

2. หัวข้อ Problem Solving and Data Analysis (ออกแค่ในชุด Calculator)

สำหรับหัวข้อนี้จะออกข้อสอบประมาณ 29% ในหัวข้อนี้นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลรวมไปถึงอดทนอ่านโจทย์ที่มีความยาว เช่น เปอร์เซ็นต์, อัตราส่วน, ตารางข้อมูลหรือกราฟ, ความน่าจะเป็นที่ใช้ในชีวิตจริง, สถิติพื้นฐาน, ค่าเฉลี่ย, มัธยฐาน

3. หัวข้อ Passport to Advanced Math (ออกทั้งชุด Calculator และ No Calculator)

สำหรับหัวข้อนี้จะออกข้อสอบประมาณ 28% ส่วนมากจะเป็น Nonlinear และในหัวข้อนี้นักเรียนจะต้องหมั่นฝึกฝนท่องจำสูตรให้ขึ้นใจ

สมการกำลัง 2 หรือสมการกำลัง 3, กราฟพาราโบลา, เอกซ์โพเนนเชียล, แก้สมการติดรูท, การตีความค่าคงที่ในสมการ, ติดยกกำลัง, ติดเศษส่วน, พหุนาม, กราฟ, ฟังก์ชั่น

4. หัวข้อ Additional Topic

สำหรับหัวข้อนี้จะออกข้อสอบประมาณ 10% หรือประมาณ 6 ข้อนั้นเอง เช่น การหามุม, เรขาคณิต, เส้นรอบรูป, การหาพื้นที่ของรูปทรงต่าง ๆ เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม ฯลฯ, ตรีโกณมิติ, รูป 3 มิติ, ปริมาตร

เปรียบเทียบ ค่าสอบ CU-AAT VS ค่าสอบ SAT

ค่าสอบ CU-AAT คือ 1,300 บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสอบ CU-AAT คือ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หรือหากสอบแบบ E-Testing (สอบกับคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์สอบและทราบผลสอบทันที) จะมีค่าสอบ 2,900 บาท

ค่าสอบ SAT อยู่ที่ $105 หรือ ประมาณ 3,500 บาท

สรุป เปรียบเทียบ CU-AAT VS SAT เหมือนหรือต่างกันตรงไหนบ้าง

หัวข้อCU-AATSAT
โครงสร้างข้อสอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์
ลักษณะข้อสอบคณิตศาสตร์

Arithmetic

Algebra

Geometry

Problem Solving

Heart of Algebra

Problem Solving and Data Analysis

Passport to Advanced Math

Additional Topic

 

ลักษณะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ

– Section 1 : Critical Reading includes: Sentence completions, Passage-based reading- Problem Solving

– Section 2 : Writing includes: Improving sentences, Identifying sentence errors, Improving paragraphs

Reading 5 passages

Editing

Grammatical Errors

ค่าสอบ1,300 บาท และ 2,900 บาท สำหรับ E-Testing3,500 บาท
ความยากง่ายคณิตศาสตร์ยากกว่า SATภาษาอังกฤษยากกว่า CU-AAT
การใช้คะแนนสามารถยื่นได้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้นยื่นได้ทุกมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ในไทย
จำนวนครั้งในการสอบ5 ครั้งต่อปี4 ครั้งต่อปี

ควรเลือกสอบอะไรระหว่าง CU-AAT VS SAT

ข้อสอบทั้ง 2 วิชามีโครงสร้างและลักษณะที่ใกล้เคียงกัน แต่ความยากง่ายของข้อสอบทั้ง 2 วิชามีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย  หากนักเรียนถนัดคณิตศาสตร์อาจะเลือกสอบ CU-AAT เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำคะแนน

แต่หากถนัดภาษาอังกฤษอาจเลือกสอบ SAT เพราะคณิตของ SAT จะง่ายกว่า จะได้เพิ่มคะแนนจากวิชาภาษาอังกฤษได้ด้วย หากพิจารณาถึงการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย CU-AAT จะจำกัดไว้เพียงแค่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ SAT จะยื่นได้หลากหลายมหาวิทยาลัยกว่า

Related Posts