fbpx

BB Tech CU

BB Tech CU
Reading Time: < 1 minute
BBTech (Bachelor of Science in Biotechnology) Bachelor of Science in Biotechnology “BB TECH” (International Program) ภาษาไทยก็คือ หลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ เป็นหลักสูตรใหม่ของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักสูตรแบบสหสาขาวิชา เริ่มเปิดสอนในปี 2563 หลักสูตรนี้นับว่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจในแวดวงวิทยาศาสตร์อย่างมากค่ะ เพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงกันเป็นประจำ โลกมนุษย์ล้วนแต่พึ่งพาการประยุกต์ทางเทคโนโลยี เพื่อนำไปสร้างผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการต่างๆ ในหลายแวดวง อาทิเช่น การเกษตร การแพทย์ การผลิต

 

BB Tech เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความหลากหลายทางเทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน ในบริบทนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีชีวภาพของพืชและสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวิภาพอาหาร ชีวสารสนเทศศาสตร์ และการจัดการเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าเรียนได้เรียนรู้ในหลายสาชาวิชาใหม่และมีโอกาสในการทำวิจัยที่หลากหลาย การันตีด้วยคุณภาพของคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยอีกด้วย

ผู้เรียนจะได้อะไรบ้าง : หลักสูตรจะหล่อหลอมด้านวิชาการและทักษะต่างๆ ที่จำเป็น ด้วยวิธีการบูรณาการด้านการเรียนการสอนแบบใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะที่จำเป็นเพื่อเข้าสู่สังคมในอนาคตที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอย่างสูง เมื่อผู้เรียนได้รับทักษะและความรู้วิชาการเหล่านี้ นั่นก็หมายถึงทางหลักสูตรได้ป้อนบัณฑิตคุณภาพเข้าสู้สังคมไทยด้วย โดยหมวดหมู่ของเทคโนโลยีชีวภาพที่บัณฑิตจากหลักสูตรจะเข้าไปร่วมพัฒนา สร้างสรรค์ผลงาน หรือเป็นส่วนหนึ่งของด้านนั้นๆ แบ่งออกได้ 5 ด้าน ดังนี้ อาหารและการเกษตร สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม และการจัดการข้อมูล big data โดยหลักสูตรแบ่งสาขาวิชาภายในหลักสูตร 8 สาขา ดังนี้

  • Animal Biotechnology
  • Bioinformatics
  • Biotechnology Management
  • Environmental Biotechnology
  • Food Biotechnology
  • Plant Biotechnology
  • Marine Biotechnology
  • Microbial Biotechnology

หลักสูตรมีทั้งหมด 125 หน่วยกิจ ทุกคนจะต้องได้เรียนวิชาพื้นฐานเหมือนกันหมด จำนวน 30 หน่วยกิจ นอกจากวิชาทั่วไปของคณะที่ต้องเรียนเหมือนกันหมดแล้ว ผู้เรียนจะต้องเรียนวิชาการทั้งหมด 89 หน่วยกิจ โดยหลักสูตรจะเน้นวิชาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นเนื้อหาหลัก เพียงแต่ต่างกันในส่วนสาชาวิชาตามความสนใจที่เลือกจำนวน 26 หน่วยกิจเท่านั้น และหลักสูตรยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนวิชาบูรณาการอื่นๆ ของรายวิชาที่เปิดสอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก 6 หน่วยกิจด้วย ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ ที่ผู้เรียนสนใจนอกเหนือจากด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อเตรียมพร้อมกับการเป็นบัณฑิตคุณภาพ

การเตรียมตัวสมัคร BB TECH : คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สนใจหลักสูตรนี้นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือกำลังศึกษาอยูในชั้น ม.ปลายปีสุดท้ายหรือเทียบเท่าแล้ว คุณจะต้องมีคะแนน GPAX ขั้นต่ำ 2.75 และจะต้องผ่านการเรียนวิชาชีววิทยามาแล้วอย่างน้อย 1 รายวิชา เนื่องจากตัวหลักสูตรเน้นเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ การมีความรู้พื้นฐานด้านชีววิทยาจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ คุณจะต้องมีผลทดสอบการวัดความรู้ในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ซึ่งจะถูกนำมาพิจารณาในการสมัครถึงวิชาละ 30 % และสุดท้ายจะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากทางหลักสูตร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 40%

สำหรับคะแนนภาษาอังกฤษที่สามารถเลือกยื่นสมัครได้นั้น คือ ผลทดสอบ TOEFL IELTS SAT (Writing) CU-AAT (Verbal Section) CU-TEP

และคะแนนความถนัดทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ยื่นสมัครได้ คือ CU-AAT (Math Section) SAT (Math) SAT II

สำหรับใครที่ยังกังวลในเรื่องขั้นตอนการสมัคร BB TECH เพราะเป็นหลักสูตรใหม่เพิ่งเปิดรับเป็นครั้งแรกในปี 2020 นี้ สนใจอยากหาความรู้เพิ่มเติม สามารถสอบถามไปยังหลักสูตรได้ที่ http://www.bbtech.sc.chula.ac.th แต่หากว่าสนใจการเตรียมตัวในเรื่องคะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อจะเตรียมยื่นสมัครในรอบถัดไป ทางพี่ๆ ที่จุฬาติวเตอร์ยินดีให้คำแนะนำการเตรียมตัวสำหรับการสอบรายวิชาต่างๆ ตามความถนัดของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็น TOEFL IELTS CU-TEP หรือ จะเป็น SAT CU-AAT ผู้เรียนสามารถเลือกเตรียมตัวได้ตามรายวิชาที่ตนเองถนัดและวางแผนการสอบล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ ได้เลยค่ะ พี่ๆ ที่จุฬาติวเตอร์มีความเชี่ยวชาญในการติวเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าหลักสูตรนานาชาติ และยินดีให้คำปรึกษาเต็มที่ค่ะ พบกับเราได้ที่ https://www.chulatutor.com/ เลยค่ะ

 

Related Posts