BASCII CU

BASCII CU

BASCII CHULA Bachelor of Arts and Science in Integrated Innovation (International Program)

BASCII CHULA สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chulalongkorn School of Integrated Innovation เป็นสถาบันน้องใหม่ล่าสุดที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศ เพื่อที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในปี 2562 นี้ค่ะ เรามาทำความรู้จักกับ BASCII : หลักสูตรศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมบูรณาการ กันให้มากขึ้นดีกว่า

หลักสูตร BASCII CU นี้เหมาะกับใคร

ด้วยชื่อหลักสูตร ก็เห็นๆ อยู่แล้วว่า เหมาะกับผู้สนใจนวัตกรรม เทคโนโลยี ใฝ่รู้ ใฝ่ค้นคว้า วิจัย เปิดรับความก้าวหน้า และสิ่งแปลกใหม่ พร้อมก้าวสู่ศตวรรษใหม่ ใช้ความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เช่น start up / innovation product ต่างๆ เพื่อสังคมและประเทศในอนาคต cu first step

เป้าหมายของหลักสูตร BASCII CU

“Changes calls for innovation, and innovation leads to progress” หลักสูตร BASCII CU นี้ เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคดิจิทัล ทุกๆ ธุรกิจล้วนต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ต้องคิดเร็ว ทำเร็ว และต้องมีวิธีและเครื่องมือที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ฉะนั้น หลักสูตรนี้ จึงต้องการสร้างบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ และตระหนักถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับโลกในปัจจุบันว่าสำคัญกับพวกเขาอย่างไร และสร้างให้พวกเขาเข้าถึงชุมชน ชาติ และระดับโลก พร้อมรับความท้าทาย รับผิดชอบและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อทำให้สังคมดีขึ้น น่าอยู่ขึ้น และทำให้เกิดผลกระทบในทางบวกกับสังคมแวดล้อมโดยรวม

ใครเหมาะกับหลักสูตรนี้ : BAScii เป็นหลักสูตรแห่งอนาคต ผู้ที่สนใจสังคมในยุคศตวรรษที่ 21 กลุ่มคน Gen Z ที่ ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยี และการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ร่วมพัฒนาสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งคนที่สนใจเหล่านี้จะต้องการพัฒนาทักษะของตัวเองทั้งด้านเทคโนโลยนวัตกรรมและธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกในอนาคตในบริบทนานาชาติ BAScii เน้นสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านการทำโครงการเสมือนการปฏิบัติจริง การเรียนรู้อย่างยั่งยืนแบบบูรณาการสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกัน การเรียนรู้ผลกระทบของสังคมระดับโลก และบทบาทของมนุษยชาติในยุคใหม่ที่ต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม บัณฑิตจะมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ เป็นผู้นำในยุคใหม่ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของแวงวงอุตสาหกรรมและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะถูกหล่อหลอมด้วยจุดมุ่งหมายที่ว่า การเปลี่ยนแปลงต้องการนวัตกรรม และนวัตกรรมก็นำไปสู่กระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะ ซึ่งสถาบันแห่งนี้พร้อมอย่างมากที่จะทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้น คนที่อ่านแล้วรู้สึกว่า นี่แหละคือสิ่งที่เราตามหามานาน หลักสูตรนี้ก็เหมาะกับคุณแน่นอน

ภายใต้หลักสูตรจะแบ่งสาขาวิชาให้เลือกเรียนออกเป็น 4 สาขาวิชา ได้แก่

  1. กลุ่มสุขภาวะและการอยู่ดีมีสุข (Health and Wellbeing)
  2. กลุ่มชุมชนเสมอภาคและเมืองอัจฉริยะ (Inclusive Community and Smart City)
  3. กลุ่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
  4. กลุ่มปัญญาดิจิทัลเชิงประยุกต์ (Applied Digital Intelligence)

เรียนหลักสูตรนี้แล้วจะไปทำอะไร : หลักสูตรออกแบบมาโดยคำนึงถึงความต้องการของคนรุ่นใหม่ หรือ Gen Z ซึ่งอาชีพในอนาคตของผู้คนเหล่านี้จะสนใจ การเป็นผู้นำเทคโนโลยี การเป็นผู้ที่มี Multi-Skill กลุ่ม Start Up นักลงทุน การประกอบอาชีพอิสระ หรือกลุ่มที่มีความคาดหวังที่จะเติบโตมากไปกว่านั้นในบริบทนานาชาติ ก็ย่อมได้ เพราะเริ่มตั้งแต่การเข้ามาเรียน ผู้เรียนสามารถออกแบบหลักสูตรเองตามด้านที่ตนเองสนใจ โดยหลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อให้เห็นว่าพวกเขาสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลกระทบอะไรให้กับโลกในอนาคตได้บ้าง ผ่านการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยของพวกเขา BAScii ได้รับความร่วมมือจากทั้งกระทรวงพาณิชย์ ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โครงการที่น่าสนใจจากทั้งภาคธุรกิจและเอกชนมากมาย รวมถึงการเป็นพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการทำ Workshop ร่วมกันและการศึกษาดูงานต่างๆ ซึ่งจะสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ให้กับบัณฑิตอย่างมาก

 

คุณสมบัติในการสมัคร BASCII CU

ผู้ที่สนใจจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีคะแนนการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL / IELTS / SAT / CU-AAT / CU-TEP  มีคะแนนสอบวัดความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ SAT / CU-AAT นอกจากคะแนนเหล่านี้แล้ว ผู้สนใจสมัครยังต้องมี Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า และขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB เพื่อแสดงประวัติผลงานทางวิชาการ โครงการ กิจกรรม ประสบการณ์ต่างๆ ที่เคยได้ทำมา เพื่อประกอบการพิจารณา และเมื่อผ่านสู่เข้ารอบสัมภาษณ์และการสอบทักษะด้านการเขียน การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิพากษ์ คะแนนส่วนนี้ก็นับว่าเป็นส่วนสำคัญต่อคะแนนรวมทั้งหมดเช่นกันค่ะ เพราะเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งๆ กับคะแนนที่ผู้สมัครยื่นเลย

 

การเตรียมตัวสมัคร BAScii : ผู้ที่สนใจเป็นส่วนหนึ่งของ BAScii ต้องเตรียมตัวให้ดีค่ะ เพราะว่าการพิจารณานั้น มีเกณฑ์ค่อนข้างเข้ม โดยแบ่งสัดส่วนการพิจารณา 4 ด้าน ดังนี้

  1. ผลคะแนนคณิตศาสตร์ (ร้อยละ 30) สำหรับนักเรียนชาวไทย เลือกยื่นระหว่าง SAT (Math) หรือ SAT (Math Level 2) และสำหรับนักเรียนต่างชาติ เลือกยื่นระหว่าง IB ACT หรือ A-Level Math
  2. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ร้อยละ 20) เลือกยื่นระหว่าง IELTS, TOEFL, SAT (Eng) หรือ CU-TEP
  3. การพิจารณา Portfolio (ร้อยละ 20) ซึ่งจะต้องแสดงความสามารถที่หลากหลาย ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมและความสำเร็จหรือรางวัลที่ผ่านมาในงานต่างๆ ทั้งวิชาการและผลงานส่วนตัว โดยรวมแล้วไม่เกิน 10 หน้า
  4. ผลทดสอบ Aptitude Test และการสัมภาษณ์ (ร้อยละ 30) ซึ่งจะต้องแสดงถึงการวิเคราะห์เชิงเหตุผล การแก้ปัญหา และความคิดสร้างสรรค์ในด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ

 

จะเห็นได้ว่า ไม่ง่ายเลยค่ะที่จะเป็นบัณฑิตในหลักสูตรแห่งยุคอนาคต เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งด้านการสอบวิชาการและการทำ Portfolio หากน้องๆ สนใจที่จะเตรียมตัวเพื่อจะสมัคร BAScii และยังจับต้นชนปลายไม่ถูก อาจเริ่มต้นจากการสอบเก็บคะแนนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษไว้ล่วงหน้าก่อนได้ค่ะ เพราะว่าผลคะแนนนั้นสามารถเก็บไว้ได้ 2 ปี ยิ่งเตรียมตัวเร็ว ยิ่งมีโอกาสแก้ตัวได้หลายครั้ง และในด้านการเตรียมตัวสอบเพื่อสมัครหลักสูตรนานาชาตินั้น ทางสถาบันจุฬาติวเตอร์ก็ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆ อย่างยิ่งค่ะ

 

เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor