CU-MEDi

อยากเรียน คณะแพทย จุฬา

MED CU คืออะไร ?

MED CU หรือที่เรารู้จักกันในนามของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Faculty of Medicine) ประกอบไปด้วย 21 ภาควิชา ซึ่งมีการบูรณาการในทุกด้านให้เหมาะสมกับนิสิต ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางคลินิก การปฏิบัติทางคลินิก โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับชั้นปริญญาตรี 3 รูปแบบ ดังนี้

MED หรือ Doctor of Medicine แพทยศาสตรบัณฑิต

เป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาเรียน 6 ปี และนิสิตแพทย์ในระดับชั้นปีที่ 1, 3 และ 6 จะได้รับโอกาสในการวิจัยขั้นพื้นฐานและทางคลินิกเฉพาะทางทั้งในโรงพยาบาลชุมชนหรือโครงการด้านการแพทย์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะมีเปิดรับสมัคร 3 รอบด้วยกัน คือ

รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความนัดทางภาษาอังกฤษ)

รอบที่ 2 โควตา แบ่งออกเป็น 3 โครงการย่อย

 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
 • โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
 • โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกับ กสพท

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

 

CU-MEDi (Doctor of Medicine – International Program) – หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

เป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 4 ปี ซึ่งในหลักสูตรนี้อยู่ในขั้นตอนการประเมินจากแพทยสภาเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานของ World Federation of Medical Education ผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะเป็นแพทย์ที่มีความรู้ระดับนานาชาติ และความเป็นผู้นำจากทักษะเดิมที่มีอยู่มาช่วยพัฒนาให้เพียบพร้อมมากขึ้น โดยแบ่งการเรียนเป็น 3 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน ดังนี้

 • ช่วงที่ 1 Pre-clerkship เรียนพื้นฐานทางการแพทย์จนถึงการเรียนรู้ปัญหาของผู้ป่วย ซึ่งเน้นการเรียนแบบกลุ่มย่อย ศึกษาด้วยตนเอง และการปฏิบัติในสถานการณ์จำลองในการดูแลใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงมีรายวิชาเน้นการเริ่มทำวิจัยและสร้างนวัตกรรมทางแพทย์
 • ช่วงที่ 2 Clerkship เริ่มฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติร่วมในการเรียนการสอนด้วย
 • ช่วงที่ 3 Externship เป็นการฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศระยะเวลา 2 เดือน รวมถึงสามารถศึกษาวิจัยในสาขาที่สนใจเพิ่มเติมระยะเวลา 4 เดือน

 

MDCU Dual Degree Programs

หลักสูตรควบข้ามระดับข้ามศาสตร์ ปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตร 2 ปริญญา) เป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาเรียน 6 ปี โดยมุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการแพทย์ และวิศวกรรมชีวเวช ซึ่งสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการต่างๆ รวมถึงนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการในระดับสากล

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ MED CU มีอะไรบ้าง ?

ทางสถาบันของเราได้สรุปคร่าวๆ มาเป็นตารางดังนี้ว่าคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ MED CU ต้องมีคะแนนอะไรบ้างมาดูกันเลย

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร MED MEDi
ระดับการศึกษา
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ระดับ Grade 12 ตามระบบการศึกษาอเมริกัน
 • ระดับ Year 13 ตามระบบการศึกษาอังกฤษ
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของปริญญาตรี หรือ
สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี
คะแนนที่ใช้สมัคร
รอบแฟ้มสะสมผลงาน
 • TOEFL iBT หรือ IELTS หรือ CU-TEP & Speaking
 • แฟ้มสะสมผลงาน
 • BMAT
 • เกรดเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 3.50
 • TOEFL iBT หรือ IELTS
 • MCAT
 • Statement of Purpose
 • Curriculum Vitae
 • Letter of Recommendation
รอบโควตา
 • วิชาสามัญ (คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา, ฟิสิกส์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา)
 • วิชาเฉพาะ กสพท.
รอบรับตรงร่วมกับ กสพท.

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ดูในส่วนของรายวิชาและคะแนนที่ต้องใช้เตรียมตัวสอบแล้วอย่าเพิ่งเริ่มท้อกันนะคะ ทางสถาบันจุฬาติวเตอร์ของเราก็มีเปิดสอนในรายวิชาดังกล่าวเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งสามารถออกแบบคอร์สเรียนได้เอง มีความยืดหยุ่นสูง ด้วยการสอนสไตล์ easy to be expert ไม่เก่งก็สามารถเรียนได้ หรือหากต้องการปรึกษาเพิ่มเติมสามารถทักไลน์มาได้นะค่าที่ LINE ID : @chulatutor (มี @ ด้านหน้าด้วยนะ )

 

Related Posts