fbpx

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Reading Time: 4 minutes

โด่งดังเรื่องหลักสูตรวิชา จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในสังคมมาช้านาน ณ วันนี้ หนึ่งในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ประจำประเทศไทยชื่อดังอย่าง “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ ภาษาที่สามและการเรียนรู้ในรูปแบบนานาชาติ จนมีการเปิดรับชาวต่างชาติให้เข้ามาศึกษา รวมถึงการผลักดันให้นักศึกษาไทยได้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน หาประสบการณ์ในระดับนานาชาติที่เพิ่มมากขึ้น จน ณ ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนภาคอินเตอร์มากมายหลายหลักสูตร ที่ล้วนแล้วแต่ดึงดูดนักศึกษาผู้สนใจไม่เฉพาะการเรียนการสอนด้านวิชาการที่เลื่องลือของมหาวิทยาลัยเขตรั้วเหลืองแดงแห่งนี้ แต่ยังเป็นผู้ที่สนใจและต้องการใช้ “ภาษาอังกฤษ” หรือ “ภาษาที่สาม” ให้ได้เป็นอย่างดี ว่าแล้ว หากน้องคือคนหนึ่งที่ใฝ่ฝันหรืออยากเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้ และต้องการลงเรียนในหลักสูตรนานาชาติอาจเพื่อต่อยอดทักษะทางภาษา หรืออาจเพื่อต้องการใช้ปริญญาภาคนานาชาติ เพื่อสร้างโอกาสการทำงานที่เปิดกว้าง chulatutor ก็ได้รวบรวมข้อมูล ความน่าสนใจ รวมไปถึงรายละเอียดหลักสูตรภาคอินเตอร์ที่มีเปิดการเรียนการสอน ณ เขตรั้วยูงทองแห่งนี้ไว้ให้แล้วค่ะ

 

ข้อดีของการเรียน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • จัดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับท็อปของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย มีการจัดหลักสูตรตามมาตรฐานสากล โดยปรับทุกหลักสูตรไม่ว่าภาคทั่วไปหรือภาคอินเตอร์ล้วนให้มีเนื้อหาตรงและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 • เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ ชื่อเสียงยาวนาน เข้าขั้นเป็นตำนานแห่งประเทศไทยที่ทุกคนยอมรับ
 • คณาจารย์ได้คุณภาพ ล้วนเป็นบุคลากรที่เป็นที่สังคมเคารพ และมีชื่อเสียง
 • โด่งดังเรื่องเสรีภาพของนักศึกษา
 • มีสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยเอง ที่ก่อตั้งเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเข้าเรียนและฝึกฝนเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาอังกฤษได้ในราคาย่อมเยาว์
 • ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ มีหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย หลาย ๆ หลักสูตรมีการร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เพื่อสร้างพันธมิตรในการศึกษา เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วัฒนธรรม และประสบการณ์
 • ทั้งนี้ ในปัจจุบันหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคณะที่เปิดการเรียนการสอนในภาคภาษาอังกฤษอยู่ทั้งสิ้น 13 คณะด้วยกันค่ะ

 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

รู้หรือไม่ว่า ภาษาอังกฤษนั้นมีบทบาทสำคัญในการประกอบอาชีพของนักกฎหมายเป็นอย่างมาก ไม่ว่างานกฎหมายในภาครัฐ หรือเอกชน ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย รวมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐ หรือข้าราชการ ศาล อัยการล้วนต้องมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยเฉพาะงานกฎหมายที่เกี่ยวกับ “ภาคธุรกิจ” ด้วยแล้ว การเจรจาต่อรอง การร่างสัญญา เมื่อมีคู่กรณีเป็นชาวต่างชาติ หรือบริษัทขนาดใหญ่ บรรดาเอกสาร และการสื่อสารล้วนต้องดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้น ดังนั้น เพื่อผลักดันให้นักศึกษาวิชากฎหมายของไทย มีความพร้อมที่จะเข้าทำงานในโลกโลกาภิวัฒน์ และในโลกที่ระบบเศรษฐกิจล้วนต้องพึ่งพิงกันในระดับนานาชาติ คณะเก่าแก่แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก็คือ คณะนิติศาสตร์ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ จนในที่สุดได้ก่อตั้งและเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้นมา สำหรับวิชาที่ทางหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาต้องเข้าเรียน หรือสามารถเลือกลงเรียนเป็นวิชาเลือกตามความสนใจได้นั้น ถือว่ามีประโยชน์และน่าสนใจมาก ๆ ค่ะ โดยเฉพาะด้านวิชาทางกฎหมายธุรกิจ อาทิ Law of Real Estate Development, International Tax Law, Banking and Finance Law รวมไปถึง Private International Law

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา TU Inter คณะนิติศาสตร์

 • จบการศึกษาระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TU-GET paper based 500, TU-GET Computer based 61, TOEFL 61, IELTS 6.0

จำนวนที่เปิดรับ TU Inter : 120 คน

ค่าเล่าเรียน ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ คณะนิติศาสตร์ : ปีละ 180,000 บาท

 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรบัญชีมุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกและวิเคราะห์รายการค้าทางธุรกิจ ครอบคลุมแนวคิดและเครื่องมือด้านการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหารในลักษณะที่เชื่อมโยงและสะท้อนความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการแปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชีและการเงินเพื่อนำมาใช้ในการวางแผน และการตัดสินใจที่สำคัญ ๆ ทางธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ประกอบไปด้วยสาขาการเงินและการตลาด โดยทั้ง 2 สาขา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางทฤษฎีการเงินการตลาด และสามารถนำความรู้ไปบูรณาการปฏิบัติงานได้จริง โดยสาขาการเงินเน้นให้เรียนรู้แนวคิดและพัฒนาทักษะการตัดสินใจทางการเงินเพื่อสร้างมูลค่าแก่กิจการ การลงทุนในโครงการต่าง ๆ การจัดหาเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง และสาขาการตลาดนั้น ผู้เรียนจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดได้อย่างลึกซึ้งและทันเหตุการณ์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา TU Inter คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 • จบการศึกษาระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า
 • มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TU-GET paper based 500, TU-GET Computer based 61, TOEFL 61, IELTS 6.0

จำนวนที่เปิดรับ TU Inter คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี : 160 คน

ค่าเล่าเรียน ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี : 880,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

โด่งดังไม่แพ้หลักสูตรทั่วไป เมื่อเอ่ยถึงหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ภาคอินเตอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นหลักสูตร 4 ปี ที่เน้นเนื้อหาการเรียนเข้มข้น เพื่อให้บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพได้กว้างขวาง อาทิ นักเศรษฐศาสตร์ นักวิจัย นักวิเคราะห์นโยบาย นักวิเคราะห์การขาย การลงทุน นักธุรกิจ สื่อสารมวลชน ไปจนถึงข้าราชการ นักการเมือง หรือประกอบอาชีพอิสระ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์

 • จบการศึกษาระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า GPAX 2.75
 • คะแนนสอบคณิตศาสตร์ SAT (Math) 650, GSAT (Math) 650
 • มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ SAT (EBRW) 450, GSAT (EBRW) 450 TU-GET paper based 550, TU-GET Computer based 80, TOEFL internet based 80, IELTS 6.5

จำนวนที่เปิดรับ TU Inter คณะเศรษฐศาสตร์ : 150 คน

ค่าเล่าเรียน ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ คณะเศรษฐศาสตร์ : ปีละ 140,000 บาท

 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

ถือเป็นหลักสูตรหนึ่งที่น่าจะถูกใจน้อง ๆ ผู้ชื่นชอบการพัฒนา ส่งเสริมสังคม เพราะเนื้อหาหลักสูตรนี้มุ่งเน้นความรู้ด้านจริยธรรม คุณค่าความเป็นมนุษย์ ไปจนถึงหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง การกระตุ้นสังคมในด้านต่าง ๆ โดยทั้งหมดเน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษค่ะ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

 • จบการศึกษาระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า GPAX 2.5 (หมวดวิชาสังคม และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.5)
 • มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง TU-GET 500, TU-GET Computer based 80, TOEFL internet based 61, TOEFL computer based 173, TOEFL paper based 500 IELTS 6, NEW SAT 450, GSAT 450

จำนวนที่เปิดรับ TU Inter คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : 45 คน

ค่าเล่าเรียน ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ : ปีละ 140,000 บาท

 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์

สำหรับหลักสูตรนานาชาติของคณะศิลปศาสตร์ มธ. นั้นนับว่าน่าสนใจไม่น้อย โดยเป็นการเรียนการสอนเพื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ในสาขาต่าง ๆ ในปัจจุบันมีด้วยกันทั้งหมด 3 หลักสูตรค่ะ ได้แก่ หลักสูตรอังกฤษและอเมริกันศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน)

 

หลักสูตรอังกฤษและอเมริกันศึกษา (British and American Studies – TU Inter BAS)

เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาวัฒนธรรม วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ แนวคิดทางการเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร โดยเรียนและสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด จากครูชาวอเมริกันและอังกฤษเจ้าของภาษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา: จบการศึกษาระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า GPAX 3.0 โดยต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง IELTS 6.5, TOEFL (IBT) 80, TU-GET 550(PBT)/70(CBT), SAT 400, GSAT 400

จำนวนที่เปิดรับ TU BAS : 100 คน

ค่าเล่าเรียน TU BAS : ปีละ 130,000 บาท

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Business English Communication – TU BEC )

เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ชื่นชอบธุรกิจและต้องการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในเชิงธุรกิจให้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ นอกจากเนื้อหาวิชาจะมุ่งเน้นการเรียนภาษาอังกฤษแล้วนั้น ยังครอบคลุมถึงศาสตร์แขนงอื่น ๆ อาทิ การบริหาร โฆษณา เศรษฐศาสตร์ การเจรจาต่อรอง และอื่น ๆ อีกด้วยค่ะ

จำนวนที่เปิดรับ TU BEC : 100 คน

ค่าเล่าเรียน TU BEC : ปีละ 110,000 บาท

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา(อาเซียน-จีน) (ASEAN-China International- TU IAC )

หลักสูตรเพื่อศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา การปกครอง ภูมิศาสตร์เบื้องต้นของประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจ ท่องเที่ยว โดยเน้นการเพิ่มพูนความรู้ และภาษาของประเทศจีนเป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี นอกจากเลือกลงเรียนภาษาจีนแล้วนั้น น้อง ๆ ยังสามารถเลือกเรียนภาษาอื่น ๆ ได้ อาทิ พม่า เวียดนามและมลายูด้วยค่ะ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา: จบการศึกษาระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า GPAX 2.0 โดยต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง IELTS 6.0, TOEFL (IBT) 61, TU-GET 500, TU-GET (CBT) 61, SAT (Critical Reading) 350, NEW SAT (Reading and Writing) 400, GSAT (Verbal) 400

จำนวนที่เปิดรับ TU IAC : 60 คน

ค่าเล่าเรียน TU IAC : ปีละ 110,000 บาท

 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์

โลกที่เปลี่ยนแปลงไปนวัตกรรมทางสื่อ ยิ่งทวีความสำคัญ หลักสูตรวารสารศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้ก็เช่นกันค่ะ นอกจากศึกษากันเป็นภาษาอังกฤษแล้วนั้น หลักสูตรนี้ยังเน้นผลิตนักการสื่อสารที่มีทักษะการบูรณาการด้านวารสารศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค์เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารอีกด้วยค่ะ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ คณะวารสารศาสตร์ : จบการศึกษาระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า GPAX 2.5 โดยต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง IELTS 6.0, TOEFL (IBT) 61, TU-GET 500, SAT 400 (Evidence Based Reading and Writing)

จำนวนที่เปิดรับ TU Inter คณะวารสารศาสตร์ : 80 คน

ค่าเล่าเรียน ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ คณะวารสารศาสตร์ : ปีละ 134,000 บาท

 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบดิจิทัล (The Innovative Digital Design program – TU IDD )

หลักสูตรนี้สอนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ โดยเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีระดับโลก อย่าง Digipen Institute of technology ที่มีวิทยาเขตหลักที่กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา โดยน้อง ๆ สามารถเลือกเรียนสาขา Animation and VFX Major หรือ สาขาแอนนิเมชั่นและ Visual Effect และ Game Art and Design Major หรือ สาขาศิลปะและการออกแบบเกม

 

หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (Creative Digital Technology- TU CDT )

แค่ขึ้นชื่อว่า “สร้างสรรค์” ก็ฟังดูน่าเรียนไม่น้อยแล้ว หลักสูตรวิชานี้เน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับตลาดงานด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โดยมุ่งเรียนศาสตร์ด้านต่าง ๆ เพื่อการบูรณาการให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ เช่น ศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิค วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ รวมไปถึงศิลปะ โดยตัวหลักสูตรมี 2 สาขาให้เลือกเรียน คือ Digital Interactive Simulation หรือ สาขาการจำลองการโต้ตอบแบบดิจิทัล และ Game Engineering and Design ที่เกี่ยวกับการสร้างเกมส์นั่นเองค่ะ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : จบการศึกษาระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า โดยต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ตามที่หลักสูตรกำหนด

จำนวนที่เปิดรับ TU Inter คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : TU IDD 90 คน/ TU CDT 30 คน

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ(หลักสูตรนานาชาติ)

หรือที่รู้จักกันในชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ว่า Industrial Science and Management International Program) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า TU ISC เป็นหลักสูตรที่บูรณาการวิทยาศาสตร์และการบริหารธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์นโยบายของภาครัฐ ตลอดจนความต้องการของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา TU ISC : จบการศึกษาระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า GPA 2.75 โดยต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด ได้แก่ TOEFL (Internet based) 550 , IELTS 4.5, TU-Get 450 นอกจากนี้ผู้สมัครยังต้องส่ง statement of purpose จำนวน 500 คำ

จำนวนที่เปิดรับ TU ISC : 45 คน

ค่าเล่าเรียน TU ISC : ปีละ 160,000 บาท

 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Urban Design and Development (International Program) หรือ TU UDDI เป็นหนึ่งในหลักสูตรสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง นอกจากเรียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วนั้น เกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบและการวางผังเมือง หลักสูตรนี้ยังเป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบโท (3.5+1.5 ปี) โดยในช่วงปีท้าย ๆ นักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาเอกได้ตามความสนใจ อาทิ สาขา Tourism & Leisure Sector หรือ Public & Private Partnerships หรือ Real Estate & Housing Development

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา TU UDDI : จบการศึกษาระดับมัธยม 6 GPA 2.50 หรือเทียบเท่า โดยต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด ได้แก่ TU-GET 500, TOEFL paper-based 500, TOEFL computer-based 173, TOEFL internet-based 61 or IELTS 6 และส่งผลคะแนนสอบทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ Scholastic Aptitude Test (SAT) (Math 450, Critical reading 350), CU-AAT (Math) 450, SMART 1 (Math 40), A-Level หรือ NCEA หรือ NZQA (Math B หรือ Achieved), IGCSE หรือ GCSE (Math ไม่ต่ำกว่า B), International Baccalaureate (IB) Diploma (Math 5) นอกจากนี้ผู้สมัครยังต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้วยค่ะ

จำนวนที่เปิดรับ TU UDDI : 30 คน

ค่าเล่าเรียน TU UDDI : 110,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 2 หลักสูตรนี้ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร นับเป็นหลักสูตรที่มุ่งหมายผลิตบัณฑิตวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ที่มีความสามารถ อีกทั้งยังมีทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองกับความต้องการในตลาดแรงงาน ทั้งนี้ ทั้ง 2 หลักสูตรมีหลากหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียน โดยการรับเข้าศึกษาต่อ สถาบันฯ ได้เปิดรับออกเป็นหลายรอบ อาทิ รอบการสอบ Admission รอบการสอบรับตรง เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา: จบการศึกษาระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า สำหรับรอบสอบตรงจะต้องสอบผ่านการสอบข้อเขียนและเข้าสอบสัมภาษณ์ (สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สอบข้อเขียน 3 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และฟิสิกส์/ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)

จำนวนที่เปิดรับ: 100 คน

ค่าเล่าเรียน: 99,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

 

วิทยาลัยนวัตกรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

หากน้องเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบงานบริการ แต่อยากมีทักษะความเชี่ยวชาญที่ปรับตัวไปได้ในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา หลักสูตรวิชานวัตกรรมการบริการ ภาคอินเตอร์นี้น่าจะเป็นหลักสูตรตอบโจทย์ ทั้งนี้ บัณฑิตสามารถเลือกประกอบอาชีพได้มากมายเลยค่ะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมงานบริการ อาทิ ธุรกิจนำเที่ยว การโรงแรม การบิน เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา: จบการศึกษาระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า (GPA 3.0 สำหรับสอบตรง/ GPA 2.0 สำหรับ admission 1 และ 2) โดยต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด ได้แก่ TU-GET 500 (CBT 61), TOEFL paper-based 500, TOEFL computer-based 173, TOEFL internet-based 61 หรือ IELTS 6

จำนวนที่เปิดรับ : 60 คน

ค่าเล่าเรียน : 449,000 บาทตลอดหลักสูตร

 

วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์

PBIC TU หรือ “วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน 3 สาขา คือ จีนศึกษา อินเดียศึกษา และไทยศึกษา ซึ่งทั้งหมดเป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยทุกสาขาวิชาต่างมีจุดเด่นที่เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรม ภาษา และประวัติศาสตร์อย่างเข้มข้น อีกทั้งทางวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ ยังได้ร่วมมือกับสถาบันมีชื่อเสียงในต่างประเทศ เพื่อมอบโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : จบการศึกษาระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า โดยต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด ได้แก่ TU-GET 500 (CBT 61), TOEFL paper-based 500, TOEFL computer-based 173, TOEFL internet-based 61, IELTS 6 นอกจากนี้สำหรับหลักสูตรจีนศึกษาต้องมีคะแนนสอบภาษาจีน HSK Level 4 โดยต้องได้คะแนนไม่ต่ำว่า 180

จำนวนที่เปิดรับ : 180 คน

ค่าเล่าเรียน : 65,000 บาทต่อภาคการศึกษา

 

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา

หลักสูตรโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (หลักสูตรนานาชาติ)

Global Studies and Social Entrepreneurship (GSSE) เป็นหลักสูตรที่ศึกษาและการประกอบการสังคมการบูรณาการการศึกษาวิวัฒนาการของโลกและการประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : จบการศึกษาระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า (GPAX 2.50) โดยต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด ได้แก่ TU-GET 500, TOEFL paper-based 500, TOEFL computer-based 173, TOEFL internet-based 61, IELTS 6

จำนวนที่เปิดรับ : 40 คน

ค่าเล่าเรียน : 80,000 บาทตลอดหลักสูตร

 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ถือเป็นวิทยาลัยแพทย์แห่งที่สอง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นสถาบันแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย ในปัจจุบัน เปิดสอนทั้งหมด 4 หลักสูตร ได้แก่

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และ
 • หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : จบการศึกษาระดับมัธยม 6 หรือเทียบเท่า (GPA 3.0) โดยต้องมีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด ได้แก่ TU-GET paper based550, TU-GET computer based 79, TOEFL institutional testing program 550, TOEFL computer-based 213, TOEFL internet-based 79, IELTS 6

จำนวนที่เปิดรับ : 50 คน

ค่าเล่าเรียน : 475,000 บาทต่อภาคการศึกษา

Related Posts