fbpx

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Reading Time: 2 minutes

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตั้งอยู่ ณ หัวเมืองใหญ่สู่ภาคอีสาน ณ โคราช จังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นอกจากจะมีข้อดีด้านสถานที่ตั้งของตัวมหาวิทยาลัย ที่เข้าถึงง่าย ตั้งอยู่ในศูนย์กลางความเจริญแล้วนั้น มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงไม่น้อยในเรื่องของศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ถึงขั้นเป็นที่ยอมรับกันใคร ๆ ต่างก็ขนานนามว่าเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม”

 

รู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ มทส. เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับ การสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งจะขยายการศึกษาชั้นสูงไปสู่ภูมิภาค
 • ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้
  • หลักสูตร 4 ปี ใน 7 กลุ่มสาขาวิชาได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
   กลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  • หลักสูตร 6 ปี ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์
  • หลักสูตรต่อเนื่อง หลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ จาก 3 สำนักวิชา ครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสังคมศาสตร์

 

ข้อดีของการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • คุณภาพของหลักสูตรเป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือในระดับสากล โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ติดอันดับ 5 ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ซึ่งวัดผลขึ้นโดย Times Higher Education Asia University Rankings ประจำปี ค.ศ. 2020 โดยเป็นปีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีติดอันดับที่ 301–350 มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย อยู่ในกลุ่มท็อป 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย
 • ค่าเทอมของหลักสูตรนานาชาติที่นี่มีราคาไม่สูงมาก โดยถือว่าใกล้เคียงกับหลักสูตรปกติ ที่ประมาณ 199,500 บาทตลอดหลักสูตร
 • หลักสูตรนานาชาติ จัดการสอนโดยคณาจารย์ไทยและต่างประเทศ โดยเป็นการเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักตลอดหลักสูตร
 • มีเปิดรับสมัครทุนการศึกษาหลายทุน ในทุก ๆ ปี
 • หลักสูตรล้วนครอบคลุมด้านเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดเป็นหลักสูตรที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไทย

สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

 

หลักสูตรนานาชาติ จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จัดเป็นสำนักวิชาหรือคณะสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีพันธกิจหลักคือ ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของการพัฒนาประเทศ และสนับสนุน การวิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยในปัจจุบันมีเปิดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ และภาคอินเตอร์รวมทั้งสิ้น 14 สาขาวิชา โดยสาขาที่เปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรี ได้แก่

 • วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ- Material Innovation and Design Engineering
 • วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์- Petrochemical and Polymer Engineering
 • วิศวกรรมโยธา- Civil Engineering
 • วิศวกรรมเครื่องกล- Mechanical Engineering

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

สำหรับคุณสมบัติการรับเข้ารอบ portfolio นั้น หลักสูตรจะพิจารณาจากคุณสมบัติเหล่านี้ค่ะ

 • สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือสำเร็จการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในหลักสูตรนานาชาติ
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
 • มี GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ 3.00 ขึ้นไป และมี GPA กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 2.50 ขึ้นไป
 • หากมีคะแนนสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • TOEFL ไม่น้อยกว่า 61 (TOEFL internet-based)
  • IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5
  • TOEIC ไม่น้อยกว่า 550
  • TU-GET ไม่น้อยกว่า 450
  • CEFR ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป
  • ผลสอบอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ที่สำนักวิชาฯ รับรอง

จำนวนที่เปิดรับ 50 คน

 

หลักสูตรนานาชาติ จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

เป็นหลักสูตรนานาชาติเพียงหลักสูตรเดียวของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเลยค่ะ เหมาะกับน้อง ๆ ที่สนใจอยากศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิทยาการในการผลิตพืช สัตว์ และอาหาร โดยในหลักสูตรนี้จะได้ศึกษาถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการวางแผนวิธีการแปรรูปอาหาร การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร นอกจากนี้ยังเน้นการเรียนแบบบูรณาการ โดยเอาความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรมาผสมผสานเข้ากับศาสตร์ทางการจัดการธุรกิจ เพื่อให้น้อง ๆ บัณฑิตได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญตลอดทั้งกระบวนการผลิต จนถึงการวางแผนและการดำเนินการทางธุรกิจได้เลยทีเดียว

นอกจากนี้ การเลือกลงเรียนวิชานี้ในหลักสูตรนานาชาติ ยังถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างศักยภาพแก่ผู้เรียนเอง โดยความสามารถทั้งทางวิชาการ เมื่อผนวกเข้ากับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแล้วนั้น น้อง ๆ ที่เรียนจบหลักสูตรนี้สามารถที่จะเข้าทำงานกับบริษัทข้ามชาติ บริษัทขนาดใหญ่ รวมไปถึงสามารถติดต่อสื่อสารเพื่อการค้าขายผลิตภัณฑ์ในภาคระดับสากลได้ทันทีและสามารถทำงานได้อย่างสบาย ๆ เพราะมีความคุ้นชิ้นกับภาษาและวัฒนธรรมสากล

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

สำหรับคุณสมบัติการรับเข้ารอบ portfolio นั้น หลักสูตรจะพิจารณาจากคุณสมบัติเหล่านี้ค่ะ

 • สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
 • หากมีคะแนนสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • TOEFL ไม่น้อยกว่า 61 (iBT)/ 460(ITP)/123(CBT)
  • IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0
  • TOEIC ไม่น้อยกว่า 550
  • TU-GET ไม่น้อยกว่า 450
  • SAT ไม่น้อยกว่า 400
  • CEFR ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป
  • ผลสอบอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ที่สำนักวิชาฯ รับรอง

จำนวนที่เปิดรับ 30 คน

 

หลักสูตรนานาชาติ จากสำนักวิชาเทคโนโลยีและสังคม

หลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)

จัดเป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ โดยการเรียนการสอนที่นอกจากจะประกอบด้วยวิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการที่มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการดำเนินงาน การจัดการ และการพัฒนา นวัตกรรมในอุตสาหกรรมบริการภาคต่าง ๆ ได้แก่ การโรงแรม การท่องเที่ยว การบิน และไมซ์ แล้วนั้น นักศึกษาหลักสูตรวิชานี้ยังมีโอกาสได้ลงเรียนวิชาโท เพื่อศึกษาความรู้ที่จำเป็นสำหรับการเป็นผู้ประกอบการอีกด้วยค่ะ ดังนั้น น้อง ๆ ที่เลือกศึกษาหลักสูตรนี้ เมื่อจบการศึกษา สามารถเลือกประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียว อาทิ

 • นักเทคโนโลยีในธุรกิจโรงแรม ด้านการบริการห้องพัก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การควบคุมต้นทุน การบริหารรายได้และการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก การตลาดดิจิทัลเพื่อการโรงแรม
 • นักเทคโนโลยีในธุรกิจการท่องเที่ยว ด้านการดำเนินงานและการจัดการธุรกิจนำเที่ยว การจัดนำเที่ยว การรับจองและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว และการตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว
 • นักเทคโนโลยีในธุรกิจการบิน ด้านการบริการผู้โดยสารภาคพื้น การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน การขนส่งสินค้าทางอากาศ และการจัดการท่าอากาศยาน
 • นักเทคโนโลยีในธุรกิจไมซ์ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ การบริหารโครงการไมซ์ การจัดงานไมซ์ การใช้เทคโนโลยีและการออกแบบดิจิทัลในอุตสาหกรรมไมซ์ และการตลาดไมซ์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบิน และธุรกิจไมซ์ ที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

สำหรับคุณสมบัติการรับเข้ารอบ portfolio นั้น หลักสูตรจะพิจารณาจากคุณสมบัติเหล่านี้ค่ะ

 • สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า จากทุกแผนการเรียน
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป
 • มี GPA กลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไป
 • หากมีคะแนนสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • TOEFL ไม่น้อยกว่า 61 (iBT)/ 460(ITP)/123(CBT)
  • IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5
  • TOEIC ไม่น้อยกว่า 550
  • TU-GET ไม่น้อยกว่า 450
  • CEFR ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป
  • ผลสอบอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ที่สำนักวิชาฯ รับรอง

จำนวนที่เปิดรับ 50 คน

 

นอกจากความทันยุคทันสมัยไม่น้อยของหลักสูตรวิชา ที่เรียกได้เลยว่าถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการตลาดแรงงานอย่างแท้จริง อีกหนึ่งปัจจัยที่หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแห่งนี้สามารถใช้ดึงดูดผู้สนใจ ก็คือเรื่องของค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงจนเกินไป ซึ่งอัตรานั้นถือว่าไม่ต่างกับค่าเล่าเรียนในหลักสูตรปกติเลยทีเดียว ดังนั้น น้อง ๆ ที่สนใจหลักสูตรคุ้มค่าของสถาบันแห่งนี้อยู่ เห็นทีจะต้องรีบเตรียมตัวกัน

Related Posts