fbpx

วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา
Reading Time: 2 minutes

หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา

“SSRUIC ชื่อนี้การันตีเรื่องภาษา”

เพราะจะให้ไม่เก่ง ไม่ปังทางภาษาคงไม่ได้ ตัวหลักสูตรของ SSRUIC หรือวิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทาที่เราจะลงรายละเอียดกันในวันนี้ เป็นหลักสูตรภาคอินเตอร์ เน้นการเรียนการสอน สื่อสาร การใช้เอกสารเรียนในคลาส เป็นแบบอินเต๊อ อินเตอร์ คือใช้ภาษาอังกฤษกันทั้งหมด แถมยังมีวิชาภาษาที่สามอีกค่อนข้างหลากหลาย ให้สามารถเลือกลงเรียนได้ตามความชอบความสนใจ สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยาก “แม่น” เรื่องภาษา เอาให้จบปุ๊บทำงานในบริษัทต่างประเทศได้ปั๊บ chulatutor ขอให้ลองได้มาทำความรู้จักหลักสูตรน่าสน ของสถาบันแห่งนี้กันดีกว่า

 

ทำความรู้จัก SSRUIC

 • SSRUIC มาจากชื่อเต็มในภาษาอังกฤษของวิทยาลัยนานาชาติราชภัฏสวนสุนันทา หรือ “International College Suan Sunandha Rajabhat University” ซึ่งเป็นวิทยาลัยหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • โดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ยกระดับจากโครงการการจัดการศึกษาภาคภาษาอังกฤษที่ได้เปิดดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งมาจากแนวคิดของวิทยาลัย ที่ต้องการเพิ่มทักษะ เสริมศักยภาพของประชาชนโดยการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถสื่อสาร และแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างทัดเทียม
 • ในปัจจุบัน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม เพื่อรองรับนักศึกษาจำนวนมาก รวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการที่จะมีพื้นที่ของตนเองในการจัดสรรเป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ นักศึกษาจึงสามารถได้รับความสะดวกสบายจากสถานที่เรียน สื่อการเรียนการสอนได้ต่าง ๆ อย่างเต็มที่
 • นอกจากนี้ SSRUIC ยังให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น ให้มีการศึกษาดูงานหน่วยงานตามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาวิชาชีพร่วมกับหน่วยงานตามความร่วมมือ หลากหลายโครงการ
 • หลักสูตรของ SSRUIC ที่มีเปิดการเรียนการสอนภาคอินเตอร์ แบ่งออกเป็น โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
  • วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต ( Bachelor of Business Administration)
   Digital International Business Major สาขาบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ และ
   Digital Entrepreneurship Management สาขาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล
  • SSRUIC หลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts)
   สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Airline Business)
   สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว B.A. (Tourism Management) และ
   สาขาวิชาการจัดการโรงแรม B.A.(Hotel Management) เอกการโรงแรม และเอกธุรกิจภัตตาคาร
  • SSRUIC หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) (Bachelor of Education)
   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ B.Ed. (Mathematics)

 

วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ

หนึ่งในหลักสูตรที่ SSRUIC เตรียมความพร้อมสำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการเรียนจบออกไปเป็น young entrepreneurs หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมทั้งฝ่ายจัดการธุรกิจที่เพียบพร้อมด้วยทักษะความรู้ทางธุรกิจในระดับสากล โดยอาชีพที่ทางวิทยาลัยระบุว่าเมื่อจบการศึกษาไปสามารถเลือกประกอบอาชีพได้ ก็ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานข้ามชาติต่าง ๆ อาทิ ธนาคาร ภาคอุตสาหกรรม โลจิสต์ติก ธุรกิจนำเข้าส่งออก และอื่น ๆ นอกจากนี้ด้วยทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล หรือ interpersonal skill ที่จะได้รับการหล่อหลอมจากภาควิชาในระหว่างที่ทำการศึกษาอยู่ที่นี่นั้น น้อง ๆ ยังสามารถประกอบอาชีพที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้เช่นกัน ไม่ว่า งานด้านการตลาด การสื่อสาร ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการขาย รวมไปถึงที่ปรึกษาทางธุรกิจ

สำหรับโครงสร้างของหลักสูตรเมื่อน้อง ๆ เลือกศึกษาวิชาเอกบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศนี้ จะเป็นการเรียนแบบเต็มเวลา โดยต้องเก็บหน่วยกิตทั้งสิ้น 130 หน่วยกิต ประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐานทั่วไป วิชาเกี่ยวเนื่องทางธุรกิจ และวิชาเลือกตามความสนใจ

นอกจากการวางโครงสร้างหลักสูตรที่ได้สัดส่วนที่พอดีแล้วนั้น ภาควิชาหลักสูตรธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศแห่งวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ซึ่งแต่ละกิจกรรมจัดเป็น “งานใหญ่ ระดับชาติหรือระดับสากลทั้งนั้นค่ะ โดยนักศึกษาสามารถนำประโยชน์จากการร่วมงานเหล่านี้มาระบุลงเรซูเม่เป็นประสบการณ์ระหว่างเรียน เพื่อสร้างประวัติส่วนตัวให้แลดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในตัวอย่างของกิจกรรมที่นักศึกษาของภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศได้เข้าร่วมระหว่างเรียนอยู่ที่นี่ก็ได้แก่ One Young World Summit และ NACC Youth Ambassadors เป็นต้น

 

วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล

ในยุคปัจจุบันที่กิจกรรมทางธุรกิจถูกกระทำลงบนโลกอินเตอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ วัน ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและบริหารธุรกิจแบบเดิม ๆ อาจไม่สามารถตอบโจทย์ของโลกโลกาภิวัฒน์ได้อีกต่อไป ด้วยเหตุนี้ SSRUIC หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าว เปิดเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล ที่เน้นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตสามารถเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ มีความรู้ไม่ใช่แค่ในเชิงธุรกิจ แต่ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทักษะทางดิจิทัล อาทิ การตลาดดิจิทัล รวมไปถึง การจัดการอีสปอร์ต

นักศึกษาที่จบหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพได้ในสายงานธุรกิจดิจิทัลทันที ซึ่งมีทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ และบริษัทข้ามชาติ นอกจากนี้ แม้จะมิได้ทำงานในภาคดิจิทัลโดยตรง แต่น้อง ๆ บัณฑิตของหลักสูตรนี้ก็สามารถใช้ทักษะทางดิจิทัลของตนปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี หรือสามารถนำกระบวนการทางดิจิทัลเข้ามาเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการงานต่าง ๆ ขององค์กรที่ตนทำงานอยู่ได้เช่นกันค่ะ

นอกจากนี้ ทาง SSRUIC ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันมีชื่อต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาให้มีงานทำหลังจบหลักสูตรอีกด้วย

 

วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน

หากน้องคือคนหนึ่งที่ชื่นชอบเรื่องของธุรกิจการบิน มีอาชีพในฝันที่เกี่ยวกับงานทางการบิน การอากาศแล้วนั้น ก็ต้องกล่าวเลยค่ะว่า SSRUIC หลักสูตรสาขาธุรกิจการบิน นี้น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ด้วยตัวหลักสูตรที่การเรียนการสอนจะถูกจัดให้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด น้อง ๆ ที่เรียนจบที่นี่ไป ย่อมมีทักษะเพียงพอเพื่อการสอบเข้า หรือผ่านสัมภาษณ์งานในแวดวงการบิน เพราะความคุ้นชินกับภาษาที่ได้ระหว่างเรียน ย่อมเป็นใบเบิกทางสู่อนาคตทางงานการบินที่สดใสค่ะ ทั้งนี้ นอกจากข้อเด่นเรื่องภาษาอังกฤษแล้วนั้น หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการบินยังสอนเกี่ยวกับความรู้ทางการบินที่สำคัญ รวมไปถึงการฝึกทักษะจำเป็นสำหรับการทำงาน อาทิ การให้โอกาสนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ การศึกษานอกสถานที่เพื่อสร้างประสบการณ์ในธุรกิจการจัดการการบิน การจัดอาหารบนเครื่องบินธุรกิจ รวมไปถึงการทำการตลาดของสายการบินระดับโลก

สำหรับอาชีพที่น้อง ๆ สามารถเลือกประกอบอาชีพได้ภายหลังเรียนจบก็ถือว่าหลากหลายมาก ได้แก่ การทำงานภาคพื้นดินในสายการบินต่าง ๆ การสอบเข้าเป็นแอร์โฮสเตสหรือสจ๊วตบนเครื่องบิน เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ผู้จัดจำหน่ายตั๋ว ผู้จัดตารางการบิน รวมไปถึงครูฝึกในภาคธุรกิจการบิน ค่ะ อีกหนึ่งจุดเด่นของหลักสูตรวิชาธุรกิจการบินที่จะไม่กล่าวถึงคงไม่ได้ก็คือ วิทยาลัยของหลักสูตรที่ถูกออกแบบเป็นสถานที่ทำงานจริงสำหรับงานภาคการบิน ซึ่งทางหลักสูตรเรียกว่า “สายการบิน SSRUIC” เพื่อสร้างบรรยากาศและสถานที่ให้นักศึกษาคุ้นชิน เพื่อการฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ทฤษฎีให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์นั่นเอง

 

วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการท่องเที่ยว

เพราะการท่องเที่ยว คือจุดขายเด่นของประเทศไทย ไม่ว่าในยุคในสมัยไหน หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวก็ยังคงได้รับความนิยม ยิ่งหากเป็นหลักสูตรอินเตอร์หรือนานาชาติด้วยแล้วนั้น นักศึกษาทั้งหลายล้วนเล็งเห็นความสำคัญของการฝึกปรือภาษาอังกฤษ ซึ่งการเลือกเรียน ในหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวภาคนานาชาติ จึงถือเป็นวิธีหนึ่งที่หลายคนเลือกเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านการจัดการไปพร้อม ๆ กับการฝึกทักษะทางภาษานั่นเอง สำหรับ SSRUIC หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการท่องเที่ยว เมื่อเรียนจบไป น้อง ๆ สามารถเลือกประกอบอาชีพได้ในหลายแวดวง โดยไม่จำกัดเฉพาะสายงานด้านการท่องเที่ยว อาทิ ทำธุรกิจในภาคการท่องเที่ยว การตลาด เจ้าหน้าที่จองที่พัก หัวหน้าทัวร์ ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงงานในภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่สามารถนำทักษะที่เรียนไปปรับใช้เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างยอดเยี่ยม อาทิ งานทางการตลาด ข้าราชการ ผู้จัดงานอีเว้นท์ รวมไปถึงการทำธุรกิจส่วนตัว

 

วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการโรงแรม

อีกหนึ่งหลักสูตรนานาชาติที่เป็นปริญญาตรีด้านศิลปศาสตร์บัณฑิต ซึ่งทางวิทยาลัยนานาชาติเปิดสอน คือหลักสูตรสาขาการจัดการโรงแรม ถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ยอดนิยมนะคะ เพราะค่อนข้างถูกอกถูกใจน้อง ๆ ที่ชื่นชอบงานบริการ หรืออยากทำธุรกิจด้านการโรงแรม โดยหลักสูตรนี้ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเตรียมตัวบัณฑิตสู่การทำงานภาคการโรงแรมที่บัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถเทียบเคียงและมีทักษะที่จะแข่งขันกับนานาชาติได้เลย นอกจากนี้ ตัวหลักสูตร SSRUIC สาขาการจัดการโรงแรม ยังไม่ได้โฟกัสที่การจัดการโรงแรมเท่านั้น เพราะในหลักสูตรนี้ น้อง ๆ สามารถเลือกเรียนวิชาเอกตามความสนใจได้ ซึ่งครอบคลุมถึง วิชาเอกการจัดการโรงแรม และวิชาเอกการจัดการภัตตาคาร

สำหรับอาชีพในอนาคตที่สามารถเลือกประกอบอาชีพได้ ก็ได้แก่ การทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรม ภัตตาคารร้านอาหาร การทำงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน หน่วยงานสถานประกอบการระดับสากล อาทิ โรงแรมในเครือชื่อดัง โรงแรม ร้านอาหาร อุตสาหกรรมแคทเทอริ่ง ไมซ์ เรือสำราญ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถเลือกประกอบธุรกิจส่วนตัวได้ด้วยเช่นกันค่ะ

 

วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา)

จัดเป็นหลักสูตรน้องใหม่แห่ง SSRUIC เป็นหลักสูตรที่มุ่งเรียนถึงทฤษฎีคณิตศาสตร์โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมามีส่วนช่วยในการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังฝึกฝนนักศึกษาให้คิดอย่างมีเหตุผล ผ่านทักษะ critical thinking เพื่อการจัดการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ด้วยการใช้สองภาษาในการเรียนการสอน นักศึกษาจะมีทักษะในการจัดการหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะ ซึ่งทักษะที่ได้ถือเป็นทักษะสำคัญ ที่เมื่อเรียนจบสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้จริง น้อง ๆ ที่จบหลักสูตรนี้สามารถเข้าเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน อาทิ โรงเรียนนานาชาติ หรือหลักสูตรสองภาษานั่นเอง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร วิทยาลัยนานาชาติ ราชภัฏสวนสุนันทา

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปวช. หรือเทียบเท่า
 • เกรดเฉลี่ย 4 หรือ 5 ภาคเรียน 5 ไม่ต่ำกว่า 2.00
 • มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง

 

ค่าเล่าเรียน SSRUIC

 • 260,000 – 340,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 

Related Posts