fbpx

SPUIC

SPUIC
Reading Time: 2 minutes

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ( SPUIC )

นอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดัง ประจำเมืองกรุงแห่งหนึ่งที่โด่งดังในหมู่นักศึกษาแล้วนั้น มหาวิทยาลัยศรีปทุมในปัจจุบัน ยังมีเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ สำหรับ 2 กลุ่มวิชายอดฮิต ได้แก่ กลุ่มวิชาการบริหารจัดการ หรือหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ และกลุ่มวิชาธุรกิจการบิน หรือหลักสูตรธุรกิจการบินนานาชาติ ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตร ล้วนได้รับความนิยม และมีความน่าสนใจไม่น้อย

 

ข้อดีของการเรียน SPUIC ( วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม)

 • ได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
  เน้นการสอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อเสริมความรู้ในกระบวนการทำงานจริง แก่นักศึกษาให้เข้าใจได้ถึงภาพรวม เตรียมให้นักศึกษาของหลักสูตรได้รอบรู้ทั้งเนื้อหาวิชาการและเทคนิค ขั้นตอนการทำงานจริง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต
 • หลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษเข้มข้น
  แม้นักศึกษาส่วนมากของวิทยาลัยนานาชาติ จะมิใช่เจ้าของภาษา แต่ตัวเนื้อหามุ่งเน้นให้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างถึงขีดสุด โดยตัวหลักสูตรออกแบบมาสำหรับเสริมทักษะทางภาษาแก่นักศึกษา ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาโดยตรง โดยไม่ได้เน้นเฉพาะทักษะภาษาที่ใช้ในการเล่าเรียนเท่านั้น แต่ยังเน้นฝึกทักษะภาษาเชิงวิชาชีพสำหรับเส้นทางอาชีพโดยเฉพาะอีกด้วยค่ะ
 • ค่าเล่าเรียน ราคามิตรภาพ
  ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน อีกทั้งยังเปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติ อย่างไรก็ดี ค่าเล่าเรียนสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีนานาชาติ แห่งวิทยาลัยนานาชาติแห่งนี้ ไม่ได้มีราคาแพง เมื่อคำนึงกับความคุ้มค่าและทักษะทางภาษาที่ได้รับ
 • มีเครือข่ายระหว่างประเทศ
  วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม มีความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลก ทั้งบริษัท องค์กรใหญ่ภายในประเทศ รวมถึงสถาบันต่างๆ จากต่างประเทศ ซึ่งความร่วมมือเหล่านี้ ช่วยเปิดโอกาสแก่นักศึกษาให้สามารถเข้าร่วมฝึกงาน รวมไปถึงเข้าร่วมโปรแกรมนักเรียนแลกเปลี่ยนกับสถาบันอื่น ๆ ในต่างประเทศเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และฝึกทักษะทางภาษาให้พัฒนาได้มากยิ่งขึ้น
 • โอกาสได้รับทุนการศึกษา
  วิทยาลัยนานาชาติ มีทุนการศึกษาจำนวนไม่น้อยสำหรับนักศึกษาไทยและต่างประเทศ อาทิ ทุนการศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการ ทุนการศึกษาด้านกีฬา ทุนการศึกษาพิเศษ และทุนการศึกษานอกหลักสูตร
 • เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาทั่วไป
  นอกจากค่าเล่าเรียนไม่สูง ราคาค่อนข้างมิตรภาพ เมื่อเทียบกับคุณภาพ และความก้าวหน้าทางโอกาสอาชีพภายหลังจบการศึกษาแล้วนั้น หลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม ยังสมัครเข้าเรียนไม่ยากเกินไป เพราะทางวิทยาลัยกำหนดระดับภาษาสำหรับการสมัครเข้าไว้ไม่ต่ำไม่สูงจนเกินไป นอกจากนี้ แม้บางคนจะมีคะแนนสอบไม่ถึงตามที่กำหนด แต่ก็ยังสามารถสมัครเข้ามาได้ เพราะทางวิทยาลัยจะกำหนดให้เรียนภาษาอังกฤษ English for Academic Skills เพื่อเตรียมพร้อมทักษะทางภาษาเพิ่มเติมให้ค่ะ ดังนั้น ที่นี่จึงถือเป็นวิทยาลัยนานาชาติที่เปิดกว้าง และให้โอกาสแก่ผู้ที่แม้ไม่เก่งภาษาแต่ก็มีความมุ่งมั่นจะพัฒนาให้สามารถเข้ามาเรียนกับเราได้

 

หลักสูตร SPUIC ที่มีเปิดสอนในระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (BBA in Business Management)

ไม่ว่าในยุคสมัยใด ภาคธุรกิจยังคงมีส่วนขับเคลื่อนสำคัญแก่ระบบเศรษฐกิจโลก หลักสูตร และวิชาทางด้านการจัดการธุรกิจ จึงยังคงได้รับความนิยมอยู่เสมอไม่ว่าสภาพสังคม หรือเทรนด์ความนิยมจะแปรเปลี่ยนไปเพียงใด นอกจากนี้ ทักษะการจัดการ คือทักษะสำคัญที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุก ๆ อาชีพสำคัญ ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจค่ะ ที่วิชาด้านการจัดการยังคงได้รับความนิยมอยู่เสมอ นอกจากนี้ ยิ่งเมื่อได้เรียนวิชาการจัดการ เป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วนั้น น้อง ๆ ยังสามารถนำทั้งความรู้ด้านการจัดการ และทักษะทางภาษาในระดับแอดวานซ์ที่ได้จากการเล่าเรียนตลอด 4 ปี ใช้เป็นใบเบิกทางสำคัญสู่อาชีพการงานที่มั่นคง หรือแม้แต่การสร้างงานหรือธุรกิจส่วนตัวที่ประสบความสำเร็จ

ทั้งนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) แห่งวิทยาลัยนานาชาติ นี้ มีการจัดโครงสร้างหลักสูตรไว้อย่างน่าสนใจค่ะ โดยเนื้อหาจะประกอบไปด้วยสาขาวิชาพื้นฐานด้านการบริหาร และการจัดการธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มวิชาเลือก ให้น้อง ๆ นักศึกษาสามารถเลือกลงเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ ได้แก่ การค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยว การโรงแรมและ MICE การตลาดดิจิทัล การเงิน และวิทยาศาสตร์ข้อมูลประยุกต์ โดยน้อง ๆ ที่เลือกวิชาเลือก การท่องเที่ยว การโรงแรมและ MICE ยังสามารถเลือกเรียนหลักสูตร Join Program 3+1 กับสถาบันการจัดการและการบริการ Swiss Institution for Management and Hospitality (SWISS IM&H) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งหลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานจริงที่ประเทศสวิตเซอร์ ในปีที่ 4

ทั้งนี้ ในช่วงที่เรียนอยู่ น้อง ๆ นักศึกษาของหลักสูตร Business Management ทุก ๆ สาขาวิชา ยังมีโอกาสได้เดินทางดูงานในต่างประเทศ หรือเข้าร่วม “โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา” ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ และเยอรมัน ซึ่งถือเป็นโอกาสดี ที่หาไม่ได้ง่าย ๆ อีกด้วย

ค่าเล่าเรียน : 344,600 บาท ตลอดหลักสูตร

 

หลักสูตรธุรกิจการบินนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (B.A International Airline Business)

น่าจะเป็นที่ถูกใจน้อง ๆ ที่ชื่นชอบงานทางด้านการบินโดยเฉพาะ สำหรับ หลักสูตรธุรกิจการบินนานาชาติ เพราะเป็นหลักสูตรที่สร้างมาเพื่อเตรียมความพร้อมแก่น้อง ๆ ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นทำงานเกี่ยวกับการเดินทางทางอากาศโดยเฉพาะ อาทิ อาชีพแอร์โฮสเตท พนักงานบริการภาคพื้นสายการบิน เป็นต้นค่ะ ซึ่งตัวหลักสูตรเน้นถึงการเตรียมความพร้อมให้เป็นมืออาชีพ ด้วยการสอน รายวิชาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ICAO ซึ่งทั้งหมดจะถูกถ่ายทอดโดยคอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบินทั้งไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังโดดเด่นที่การสอนที่ครบวงจร กล่าวคือ น้อง ๆ จะได้เรียนทั้ง การบริการบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้น การสำรองบัตรโดยสาร การบริการสินค้าทางอากาศ มีการฝึกปฏิบัติงานในห้อง Mock Up ที่ใช้อุปกรณ์จากเครื่องบิน การเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ ซึ่งวิชาที่น่าสนใจก็ได้แก่ วิชากฎหมายการบิน วิชาจิตวิทยาการบริการและศิลปะการติดต่อ วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมการบิน เป็นต้น

ทั้งนี้ ตัวหลักสูตรยังมีความร่วมมือกับสถาบันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินโดยเฉพาะจำนวนมาก เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าฝึกงาน ดูงาน รวมไปถึงสร้างงานทั้งในและต่างประเทศแก่บรรดานักศึกษาของหลักสูตร สำหรับจุดเด่นของหลักสูตรธุรกิจการบินนานาชาติ แห่งวิทยาลัยศรีปทุม ที่โดดเด่นไม่เหมือนกับในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ก็ได้แก่ การเป็นที่ยอมรับว่ารายวิชาที่เปิดสอนเป็นไปตามมาตรฐาน ICAO เป็นที่แรกและที่เดียวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรเดียวที่ได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานการบินระดับสากล อาทิ บริษัท Lufthansa Services Thailand ( LST) บริษัทในครือของ Lufthansa German Airlines อีกด้วยค่ะ

ค่าเล่าเรียน : 395,700 บาท ตลอดหลักสูตร

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา SPUIC

 • เป็นผู้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากสถาบันที่ได้รับการรับรอง
 • มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  TOEFL-CBT 176, TOEFL-IBT 63, TOEFL-PBT 500
  IELTS 5.0
  TOEIC 600

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ แม้จะเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติเพียง 2 หลักสูตรในระดับปริญญาตรี ทว่าทั้ง 2 หลักสูตรต่างมีเอกลักษณ์ จุดเด่นที่น่าสนใจ สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ อยากลองยื่นคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็สามารถสมัครเข้ามา เรียนติวเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับกับเราได้ค่ะ ซึ่งพี่ๆ Chulatutor ก็มีเปิดคอร์สสำหรับการเตรียมสอบภาษาอังกฤษหลากหลายคอร์ส ทั้ง TOEFL IELTS และอื่น ๆ หากอยากทราบถึงความแตกต่าง และจุดเด่นของการสอบแต่ละประเภท น้อง ๆ สามารถติดต่อสอบถามเราเข้ามากันได้ โดยพี่ๆ ยินดีช่วย เลือกคอร์สที่ใช่ สำหรับการสอบวัดระดับที่เหมาะกับตัวผู้เรียนให้ได้ด้วยค่ะ

Related Posts