fbpx

PSG CU

หลักสูตร PSG CU นี้เหมาะกับใคร
Reading Time: < 1 minute

Politics and Global Studies : PGS หรือภาษาไทยคือ การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 2 ปริญญานั่นเอง

ทำไมถึงได้ 2 ปริญญา : เพราะว่าผู้เรียนหลักสูตรนี้จะต้องเรียนที่ 2 สถาบัน โดยช่วง 2 ปีแรก จะเป็นการเรียนในต่างประเทศ โดยเลือกได้ระหว่าง University of Essex สหราชอาณาจักร หรือ University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย และในช่วง 2 ปีหลัง จะเป็นการเรียนที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำให้เมื่อสำเร็จหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับปริญญา 2 ใบจากทั้งสองมหาวิทยาลัย

PGS นับเป็นหลักสูตรน้องใหม่ของทางจุฬาฯ เพราะว่าเป็นหลักสูตรที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงความต้องการของสังคมยุคปัจจุบัน การปรับตัวให้เข้ากับสังคมโลก การเน้นการเรียนการสอนแบบนานาชาติแล้ว ยังคำนึงถึงความรู้ทางวิชาการแบบพหุวัฒนธรรม ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิชารัฐศาสตร์ในบริบททั้งในประเทศและต่างประเทศ ในสภาวะแวดล้อมจริง เป็นลักษณะ “multidisciplinary” พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้เรียนจะได้รับการบ่มเพาะให้เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย ตลอดจนเข้าใจบริบทสังคมที่สลับซับซ้อน ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะความสามารถรอบด้านของตัวผู้เรียนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมยุคใหม่ต้องการ

 

เราจะได้เรียนอะไรบ้าง : ผู้เรียนจะได้เรียนหลากสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการเมืองและโลกสัมพันธ์ยุคใหม่ ผ่านความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย รายวิชาหลักๆ จะเน้นหลักปรัชญา การเมือง นโยบายสาธารณะ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนการพัฒนาทักษะทางวิชาการ มีงานสัมมนาทางวิชาการต่างๆ ที่หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศและอัพเดทข้อมูลข่าวสารให้กับผู้เรียนตลอดเวลา ในสภาพสังคมจริง และด้วยแนวคิดของทางหลักสูตร ที่ต้องการสร้างผู้นำความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง การเรียนการสอนจึงมุ่งเน้น 3 หลัก คือ ความรู้ แรงบันดาลใจ และการลงมือทำ ซึ่งนั่นจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจบริบทของสังคมโลกได้อย่างแท้จริง

PGS เหมาะกับใคร : หลักสูตรน้องใหม่น่าเรียนขนาดนี้ คงมีหลายคนสนใจอยู่ไม่น้อย ผู้ที่สนใจอยากเรียนหลักสูตรนี้ ต้องถามตัวเองก่อนว่า ชื่นชอบในเรื่องสังคมการเมือง การเปลี่ยนแปลง ความเป็นไปของโลกเราหรือไม่ สนใจแง่มุมต่างๆ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโลก สนใจในการเรียนแบบพหุวัฒนธรรม พร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างประเทศ และเรียนรู้วิชาการไปด้วยหรือไม่ ต้องการอยากรู้พัฒนาการด้านการเมืองในบริบทต่างๆ ทั้งใอดีต ปัจจุบัน และอนาคตหรือไม่ อยากเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโลก การทำความเข้าใจกับสถานการณ์โลกของเราที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือไม่ ที่สำคัญ อยากเรียนเรื่องราวเหล่านี้ในหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเรียนรู้ทั้งด้านภาษา วิชาการ และวัฒนธรรมไปพร้อมกันหรือไม่ และมีงบประมาณสำหรับการเรียนหลักสูตรปริญญา 2 สถาบัน ซึ่งแน่นอนว่า มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว หากคำตอบจากคำถามต่างๆ ที่กล่าวมาคือ ใช่ การเรียนหลักสูตรนี้ก็อาจตอบโจทย์ของคุณแน่นอน

โอกาสในการประกอบอาชีพ : นอกจากเส้นทางอาชีพในสายรัฐศาสตร์ เช่น นักการทูต นักบริหารรัฐกิจ สายข้าราชการต่างๆ แล้ว ผู้ที่จบ PGS ซึ่งมี Degree ติดตัวถึง 2 Degree ยังได้เปรียบในการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ นักวางแผนวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศ งานบริหารความสัมพันธ์ งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศและต้องใช้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงของสังคม งานบริษัทข้ามชาติ งานธนาคาร และงานอื่นๆ ในบริบทเหล่านี้ ซึ่งนับว่ากว้างมากๆ และข้อได้เปรียบของการมีทั้งปริญญาจากรัฐศาสตร์ จุฬา และปริญญาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับอันดับยอดนิยมในต่างประเทศนั้น ย่อมเป็นใบเบิกทางในการประกอบอาชีพหรือจะเป็นการต่อยอดการเรียนหลักสูตรปริญญาโท ในสาขาเฉพาะที่สนใจได้อีกด้วย

การเตรียมตัวสมัคร PGS : หลักสูตรน่าสนใจขนาดนี้ จะสมัครกันง่ายๆ ก็เห็นคงไม่เป็นเช่นนั้น ผู้สนใจสมัครหลักสูตร PGS ต้องมีคุณสมบัติขั้นต้น ดังนี้ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า และมี GPAX 3.00 ขึ้นไป หากเป็นนักเรียนจากหลักสูตรนานาชาติ จะต้องผ่านคุณสมบัติเกณฑ์เทียบเท่าตามที่จากจุฬาฯ กำหนด โดยศึกษาข้อมูลได้จาก (https://hsces.atc.chula.ac.th) นอกจากคุณสมบัติขั้นต้นแล้ว ผู้สนใจสมัครยังต้องมีผลทดสอบคะแนน SAT และ/หรือผลทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ โดยเลือกยื่นระหว่าง TOEFL หรือ IELTS ซึ่งคะแนนที่หลักสูตรกำหนดนั้นไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ เนื่องจากจะต้องใช้เป็นฐานในการสมัครหลักสูตรในต่างประเทศด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องใช้คะแนนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เมื่อคุณสมบัติต่างๆ ครบถ้วนแล้ว หลักสูตรจะพิจารณา Portfolio และผลคะแนนภาษาอังกฤษ ประกอบการสัมภาษณ์ โดยวัดจาก

  • ความรู้ทางด้านสถานการณ์โลกและการเมืองระหว่างประเทศ ร้อยละ 30
  • ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ร้อยละ 25
  • ภาวะการเป็นผู้นำและวความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 25
  • การสื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ 20

เมื่อผ่านด่านทั้งหมด ก็รอลุ้นการประกาศผลการเป็นนิสิต 2 ปริญญาได้เลยค่ะ

สำหรับใครที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งของ PGS ในรอบสมัครถัดไป สามารถเตรียมตัวได้แต่เนิ่นๆ เลยนะคะ ยิ่งเตรียมตัวเร็ว ยิ่งมีโอกาสมากค่ะ เพราะเราจะต้องทำคะแนนภาษาอังกฤษให้ถึงเกณฑ์ และต้องเตรียมพร้อมหาข้อมูลสำหรับการสอบสัมภาษณ์ด้วย และหากน้องๆ ต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมตัวเรื่องการสอบภาษาอังกฤษ ก็สามารถขอคำแนะนำจากพี่ๆ ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์ได้ค่ะ เพราะว่าที่นี่ เป็นสถาบันแห่งปรกๆ ที่เน้นเตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรนานาชาติ มีทั้งติวเตอร์และบรรดาศิษย์เก่าหลักสูตรนานาชาติมากมาย พร้อมให้คำแนะนำ และชี้แนะแนวทางการเตรียมตัว หรือหากต้องการการติวรายวิชาต่างๆ เฉพาะตัวก็สามารถให้ทางสถาบันจัดคอร์สส่วนตัวให้เหมาะกับความต้องการของเราได้อีกด้วยค่ะ สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามได้ที่ https://www.chulatutor.com/

 

Related Posts