fbpx

MBA TU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ธรรมศาสตร์ สถาบันชั้นนำของไทย

MBA TU
Reading Time: 2 minutes

MBA TU มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับคนที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นกว่าเดิม ทางคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้มีการเปิดหลักสูตร MBA TU หรือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตขึ้นมาเพื่อให้ได้ทำตามความประสงค์ โดยสิ่งที่จะได้รับกลับไปไม่ใช่แค่ความรู้จากผู้สอนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ที่เข้าเรียนด้วยกันอีกด้วย ดังนั้นใครที่มีแผนการเรียนต่ออยู่แล้ว นี่จึงเป็นอีกสถาบันที่น่าสนใจมากและเชื่อว่าจะช่วยพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย สำหรับเนื้อหาหลักสูตร MBA TU จะแบ่งออกเป็น 2 แผน ผู้เรียนสามารถเลือกแผนที่ตนเองสนใจหรือชื่นชอบได้ดังนี้

 • MBA TU แผน ก แบบ ก2 เป็นการเรียนตามรายวิชาและมีการทำวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็นวิชาพื้นฐาน 4.5 หน่วยกิต, วิชาบังคับ 36 หน่วยกิต, วิชาเลือก 3 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 15 หน่วยกิต
 • MBA TU แผน ข เป็นการเรียนตามรายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็นวิชาพื้นฐาน 4.5 หน่วยกิต, วิชาบังคับ 36 หน่วยกิต, วิชาเลือก 13.5 หน่วยกิต และการค้นคว้าอิสระ 4.5 หน่วยกิต

ระยะเวลาในการเรียนต่อ MBA TU คือ 2 ปี แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 9 ระดับ โดย 4.00 ถือเป็นผลการเรียนดีที่สุด A ขณะที่ 0.00 คือผลการเรียนต่ำที่สุด F รูปแบบของการนับหน่วยกิตนับเฉพาะลักษณะวิชาที่เลือกศึกษา ต้องได้ค่าระดับหรือระดับที่ต้องไม่ต่ำกว่า C กรณีที่วิชาใดได้ต่ำกว่า C ทั้งรายวิชาบังคับและวิชาเลือกจะมีการคำนวณค่าระดับเฉลี่ยของภาคการศึกษานั้น ๆ และค่าระดับเฉลี่ยสะสมเสมอ ซึ่งการได้ระดับ U หรือระดับต่ำกว่า C จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ได้แค่ 1 ครั้ง และการเรียนครั้งใหม่ต้องได้ค่าระดับ S หรือระดับไม่ต่ำกว่า C หากไม่ได้ตามที่กำหนดจะโดนถอนรายชื่อจากการเป็นนักศึกษา ทั้งนี้ขออธิบายหลักสูตรการเรียนแต่ละแบบแผนเพิ่มเติมเพื่อให้ทำความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และนำไปพิจารณาเพื่อตัดสินใจอีกครั้งว่าควรเลือกเรียนแบบแผนไหนที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด

 • MBA TU แผน ก แบบ ก2 การเรียนและทำวิทยานิพนธ์ สำหรับคนที่ต้องการลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ต้องมีการเรียนไม่ต่ำกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ สะสมหน่วยกิตขั้นต่ำได้ 12 หน่วยกิต ค่าระดับเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00 หากสอบวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการสอบภาษาต่างประเทศเรียบร้อย
 • MBA TU แผน ข การเรียนแบบไม่ทำวิทยานิพนธ์ ให้ใช้รายวิชาการค้นคว้าอิสระทั้งหมด 6 หน่วยกิตแทนที่การสอบข้อเขียนและปากเปล่า แต่ถ้าต้องการสอบประมวลความรู้ต้องมีการผ่านวิชาบังคับ 7 วิชา 21 หน่วยกิต สอบผ่านวิชาตามที่สถาบันกำหนด อยู่ในระดับชั้นปี 2 ค่าเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

สิ่งที่ทำให้ MBA TU มีความโดดเด่นมาก ๆ ในเรื่องการเรียนการสอนคือ ที่นี่ได้รับรางวัลการันตีในระดับประเทศและระดับโลกจำนวนมาก เช่น

 • เป็นสมาชิกของ Partnership in International Management (PIM) ร่วมกับสถาบันกว่า 52 แห่งทั่วโลก
 • ปี 2555 ผ่านการรับรองจาก European Quality Improvement System (EQUIS) โดย European Foundation for Management Development (EFMD) แห่งแรกในเมืองไทย ซึ่งสถาบันดังกล่าวนี้เป็นผู้รับรองเพื่อสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษาบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงอย่างมากของทวีปยุโรป

ภาพรวมของการเรียนการสอน MBA TU จะมีทั้งการสอนภาคทฤษฎีจากผู้สอน, การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง, การบรรยายจากผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจ นั่นจึงแสดงให้เห็นว่าการเรียนที่นี่ทุกคนจะได้รับความรู้มากกว่าแค่ในหนังสือ พร้อมเผชิญกับสถานการณ์จำลองเพื่อรู้จักการคิดวิเคราะห์ สร้างประสบการณ์เพื่อนำกลับไปปรับใช้ในชีวิตจริง

MBA TU
MBA TU

สมัครเรียน MBA TU ทำอย่างไร

คนที่สนใจอยากสมัครเรียน MBA TU ไม่ใช่เรื่องยาก ซึ่งขั้นตอนเบื้องต้นก็คล้ายกับการสมัครเรียนทั่วไป ซึ่งควรมีผลคะแนนวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ อาทิ IELTS, TOEFL, TU-GET ฯลฯ เป็นตัวสร้างโอกาสในการสมัครผ่านตามเงื่อนไข

 • เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ http://www.mba.tbs.tu.ac.th/admission_mba/
 • กดเลือก Apply Online Now
 • ทำการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลต่าง ๆ จะพิจารณาความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเข้าเรียนต่อไป

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา MBA TU

ไม่ใช่แค่ความเก่งหรือเกรดที่ดีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การเรียน MBA TU ผู้เรียนต้องผ่านคุณสมบัติที่ถูกกำหนดเอาไว้ด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสถาบันว่าหากรับเข้ามาแล้วจะสามารถเรียนตามหลักสูตรได้จริง

 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ผ่านการรับรองโดย ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัย
 • เรียนจบจากสาขาใดก็ได้
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี แต่ถ้ายังไม่ถึงต้องมีคุณสมบัติเด่นอื่น ๆ เข้ามาแทน
 • มีผลคะแนนสอบ SMART-II อายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันรับสมัคร
 • มีคะแนนสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษของทางสถาบัน TU-GET หรือ TOEFL, IELTS ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
 • มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความรู้ ทัศนคติ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA TU

เรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอีกสิ่งที่หลายคนอยากรู้ว่า หากเลือกเรียน MBA TU จะต้องเสียเงินเท่าไหร่บ้าง ทางสถาบันได้กำหนดเอาไว้ชัดเจน ดังนี้

 • ค่าหน่วยกิต 189,000 บาท (หน่วยกิตละ 3,500 บาท ทั้งหมด 54 หน่วยกิต)
 • Pre-course 15,750 บาท (หน่วยกิตละ 3,500 บาท ทั้งหมด 4.5 หน่วยกิต)
 • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 72,000 บาท (ภาคการศึกษาละ 12,000 บาท ทั้งหมด 6 ภาค)
 • ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า 1,000 บาท
 • ค่าบำรุงสถาบัน 9,000 บาท (ภาคละ 1,500 บาท ทั้งหมด 6 ภาค)
 • ค่าบำรุงห้องสมุด 8,000 บาท (ปีละ 4,000 บาท ทั้งหมด 2 ปี)
 • ค่าธรรมเนียมใช้บริการเครือข่าย 3,200 บาท (ปีละ 1,600 บาท ทั้งหมด 2 ปี)
 • ค่าประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ 220 บาท (ปีละ 110 บาท ทั้งหมด 2 ปี)

รวมคร่าว ๆ แล้วจะมีค่าใช้จ่ายในการเรียน MBA TU ประมาณ 298,170 บาท

 

คอร์ส Math For MBA TU


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IN220624 22 มิ.ย. - 7 ก.ค. ส-อา 10:15-16:15
จองที่นั่ง
4 เปิ้ล
Related Posts