fbpx

พระจอมเกล้าธนบุรี อินเตอร์

พระจอมเกล้าธนบุรี อินเตอร์
Reading Time: 3 minutes

หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นับเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยระดับท็อปของประเทศไทย ที่เด่นดังเรื่องหลักสูตรวิชาทางวิศวกรรม เทคโนโลยีว่าไม่เป็นสองรองใคร โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือที่หลาย ๆ คนรู้จักกันในชื่อของ “บางมด” นี้ นอกจากมีหลักสูตรภาคปกติที่เดิมทีได้รับความสนใจมากแล้วนั้น ในปัจจุบันที่นี่ยังเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ อีกกว่า 11 หลักสูตร และหลักสูตรภาษาอังกฤษ 2 หลักสูตร จากคณะยอดฮิตอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

โดยทั้งหมดล้วนดึงดูดน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมกับความสนใจด้านภาษาอังกฤษ ที่เมื่อเรียนจบหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษจากนี้ที่ได้แล้วนั้น ก็สามารถนำทักษะ ทั้งทางด้านภาษาที่คล่องแคล่วและวิชาการไปใช้ปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพโดยทันที ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยปูเส้นทางอนาคตให้น้อง ๆ ที่เลือกเรียนมีโอกาสในการทำงานได้มากขึ้นอย่างเท่าตัว

ดังนั้น บทความในวันนี้ chulatutor ได้รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวมหาวิทยาลัย และหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาให้น้อง ๆ ได้ลองทำความรู้จักดู เพื่อใช้เป็นตัวเลือกตัดสินใจสำหรับเส้นทางการเรียนต่อกันค่ะ

 

ประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้ง ” วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ” รับผู้จบเตรียมอุดมศึกษา (ม.6 ปัจจุบัน) เฉพาะสาย วิทยาศาสตร์ ศึกษาต่อ 3 ปี ได้วุฒิ ปว.ส. ซึ่งนับเป็นวิทยาลัยเทคนิค แห่งแรกในประเทศไทย
 • ในปีพ.ศ. 2514 ได้รวมกับวิทยาลัยเทคนิค พระนครเหนือ วิทยาลัยเทคนิคโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน เป็นสถาบันเทคโน โลยีพระจอมเกล้า สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี 2517 ได้ยกฐานะ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และในปี 2529 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมใน ทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยในปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนทั้งหมด 8 คณะ 1 สถาบัน 1 บัณฑิตวิทยาลัย1 โครงการร่วมบริหาร ทั้งในหลักสูตรปกติ สองภาษาและนานาชาติ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และเอก
 • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษมีเปิดสอนอยู่ทั้งสิ้น 11 หลักสูตรนานาชาติ และ 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

พระจอมเกล้าธนบุรี นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ถือเป็นคณะที่ยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพ สำหรับ พระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ โดยมีการันตีจากการจัดอันดับโลกด้านวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี ของ World University Rankings 2018 ว่าเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และอันดับที่ 501-600 ของโลก อีกทั้งยังเป็นคณะที่เปิดสอนหลากหลายสาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยในภาคปกติมีเปิดสอนกว่า 15 สาขา และ 6 สาขาที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรนานาชาติค่ะ

พระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ สาขาวิศวกรรมเคมี

พระจอมเกล้าธนบุรี นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เป็นหลักสูตรที่เปิดให้นักศึกษาเรียนรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเคมีโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยเนื้อหาจะครอบคลุมถึงเรื่องการออกแบบ กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ไปจนถึงการควบคุมการผลิตและออกแบบโรงงาน โดยเป็นการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎี และปฏิบัติ รวมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเคมี นอกจากนี้ทางคณะจะสอนให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ การใช้เหตุและผลในการแก้ไขปัญหา อาชีพที่สามารถประกอบได้ภายหลังจบการศึกษา ก็ได้แก่วิศวกรกระบวนการผลิต วิศวกรออกแบบหน่วยปฏิบัติการและกระบวนการผลิต วิศวกรความปลอดภัย วิศวกรฝ่ายขาย/บริการแนะนำด้านเทคนิค วิศวกรฝ่ายจัดซื้อ ไปจนถึงนักวิจัยหรืออาจารย์

พระจอมเกล้าธนบุรี นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา

พระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาถือเป็นภาควิชาชั้นนำในประเทศไทย ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับด้านการเรียนการสอน การทำวิจัยและงานที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังมีเหล่าคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้สอนนักศึกษาโดยตรง นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังขึ้นชื่อเรื่องการมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องวิจัยเฉพาะทางที่ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัย เพียงพอต่อความต้องการในการเรียน และการทำงานในภาคปฏิบัติของนักศึกษา ทั้งนี้ นักศึกษาที่เลือกเรียนภาควิชานานาชาติ ย่อมสามารถใช้ทักษะทางภาษาที่ได้ทำงานร่วมกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

พระจอมเกล้าธนบุรี นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ

พระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ จัดเป็นภาควิชาที่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยได้สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านระบบควบคุมกระบวนการและระบบการผลิตแบบอัตโนมัติเข้าสู่วางการมาแล้วจำนวนมาก นักศึกษาที่เลือกเรียนภาควิชานี้จะได้ความรู้แบบบูรณาการในระบบต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรมภาคการผลิต จนมีความสามารถถึงขั้นสามารถออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติได้เองตามความต้องการของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบ PLC, SCADA, DCS และระบบควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ ด้วยค่ะ

สำหรับอาชีพที่สามารถเลือกทำงานได้ภายหลังเรียนจบก็ได้แก่ วิศวกรระบบอัตโนมัติ นักวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติ วิศวกรประจำโรงงานที่ควบคุมด้วยเครื่องจักรขั้นสูง รวมไปถึงโปรแกรมเมอร์ระบบสารสนเทศอุตสาหกรรมในโรงงาน

พระจอมเกล้าธนบุรี นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

พระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกหนึ่งภาควิชาที่กำลังมาแรง ด้วยแนวโน้มการอนุรักษ์ และการอุตสาหกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในทุก ๆ วัน ซึ่งแนวโน้มที่ว่า ส่งผลต่อการเป็นที่ต้องการตัวของวิศวกรสาขานี้ที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน น้อง ๆ ที่เรียนจบสาขานี้สามารถเลือกทำงานได้หลากหลาย ทั้งในบทบาทเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น ในองค์กร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานนโยลายและแผนสิ่งแวดล้อม การประปา เทศบาล เป็นต้น รวมไปถึงภาคเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง บริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้นค่ะ
โดยหลักสูตรนี้ มุ่งผลิตวิศวกรสิ่งแวดล้อมที่สามารถปฏิบัติงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแล การให้คำปรึกษา และ การออกแบบกระบวนการปรับปรุงหรือบำบัดน้ำอุปโภค/บริโภค น้ำทิ้ง น้ำเสีย อากาศเสีย ของเสีย ตลอดจนกากของเสียอันตราย โดยใช้เทคนิคเชิงวิศวกรรมควบคู่กับการบริหารจัดการ โดยการเรียนการสอนก็มุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่นกันค่ะ เพื่อเตรียมตัวให้น้อง ๆ คุ้นชิ้นกับสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานจริงของภาคอุตสาหกรรม

พระจอมเกล้าธนบุรี นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

พระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นอีกหนึ่งแขนงวิชาที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของโลกในยุคดิจิทัล ที่ในทุก ๆ ภาคส่วนล้วนมีการนำเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ด้วยเสมอ ภาควิชานี้จึงเน้นสอนให้นักศึกษาเชี่ยวชาญทั้งในทักษะ ความรู้ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร และวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังสนับสนุนให้มีความกระตือรือร้นในการคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ให้ทันเทคโนโลยีที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง

พระจอมเกล้าธนบุรี นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตร พระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้นให้นักศึกษามีความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่แก้ปัญหาในด้านธุรกิจและสังคม มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษทั้งในเชิงทั่วไปและเชิงเทคนิค มีความพร้อมในการทำงานเป็นทีมระดับนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือได้รับประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • คะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่กำหนดเป็นเงื่อนไขการจบการศึกษา ของแต่ละภาควิชา

 

ภาควิชา TOEFL
Paper Based
IELTS TOEIC EPT TETET
วิศวกรรมเคมี 475 4.5 550 70 5
วิศวกรรมโยธา 550 5.5
วิศวกรรมอัตโนมัติ 475 4.5 550 70 5
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 475 4.5 550 70 5
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 475 4.5 550 70 5
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 500 5.5 600 75 5

 

ค่าเล่าเรียน : ประมาณ 420,000 – 450,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 

หลักสูตรสองภาษา จากคณะวิทยาศาสตร์

สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ แม้มิได้มีหลักสูตรนานาชาติ ทว่านักศึกษาที่สนใจอยากเรียนเป็นภาษาอังกฤษควบคู่กับการใช้ภาษาไทยในการเรียนการสอนแล้วนั้น สามารถเลือกเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ซึ่งเป็นหลักสูตรสองภาษาได้เช่นกันค่ะ

พระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาฟิสิกส์ ทั้งภาคทฤษฎี และทางปฏิบัติ สามารถทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ กลศาสตร์ แสง ไฟฟ้า สารสนเทศน์ และคอมพิวเตอร์ได้ เพื่อพัฒนาศาสตร์ทางฟิสิกส์ให้ก้าวหน้าและเกิดเป็นประโยชน์ด้านนวัตกรรม อีกทั้งการเรียนโดยใช้สองภาษาที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ ยังสามารถช่วยให้นักศึกษาคุ้นชินกับคำศัพท์เฉพาะที่จะมีประโยชน์ต่อการทำงานในภาคสากลในอนาคตอีกด้วย

 • คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ: จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือได้รับประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • ค่าเล่าเรียน: ประมาณ 164,500 บาท ตลอดหลักสูตร

 

พระจอมเกล้าธนบุรี นานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก่อตั้งนับแต่ปีพ.ศ. 2538 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ผลิตบัณฑิตเชี่ยวชาญด้านไอทีสู่อุตสาหกรรมแล้วกว่าหลายพันคน ซึ่งนับเป็นหนึ่งในคณะที่ได้รับการยอมรับ และเชื่อถือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำหรับปัจจุบัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทั้งทางทฤษฎี ปฏิบัติรวมไปถึงมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม เพื่อใช้ในการทำงานร่วมกับบุคลากรนานาชาติ ทางคณะก็มีเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ สำหรับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อีกด้วยค่ะ

พระจอมเกล้าธนบุรี นานาชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษา พระจอมเกล้าธนบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ควบคู่ไปกับการประยุกต์งานด้านโปรแกรม การสื่อสารข้อมูล การบริหารวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับบุคลกรนานาชาติได้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้

 • คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ: จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีทักษะภาษาอังกฤษอย่างดี และต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครมีทักษะการใช้ภาษาที่พร้อมจะเรียนในสาขาวิชานี้ได้
 • ค่าเล่าเรียน: ประมาณ 332,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 

พระจอมเกล้าธนบุรี นานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

หากน้อง ๆ อยากเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยมุ่งเรียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรนานาชาติโดยตรงเลยแล้วนั้น หลักสูตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี น่าจะเป็นตัวเลือกที่ใช่ค่ะ เพราะทุก ๆ หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะนี้ ล้วนจัดให้เป็นหลักสูตรนานาชาติทั้งหมดเลยทีเดียว

พระจอมเกล้าธนบุรี นานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

เหมาะแก่น้อง ๆ ที่อยากประกอบอาชีพสถาปนิกออกแบบทำงานประจำ หรืองานอิสระ ในการออกแบบสถาปัตยกรรม อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารเพื่อใช้ประกอบกิจสาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเป็นนักวิชาการในสถาบันการศึกษาทางด้านการออกแบบ รวมไปถึงวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยเป็นหลักสูตร 5 ปี ที่จัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติ ให้นักศึกษาสามารถมีทักษะภาษาที่เพียงพอและจำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกับบุคลากรหรือลูกค้าต่างประเทศได้ค่ะ

 • คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ : จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า และต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ดี โดยได้คะแนนสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือเทียบเท่า
 • ค่าเล่าเรียน: ประมาณ 750,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 

พระจอมเกล้าธนบุรี นานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถนำมาประยุกต์กับการออกแบบภายใน โดยคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม ประโยชน์ใช้สอย และสุนทรียภาพที่เหมาะสม โดยน้อง ๆ ที่เรียนจบสาขานี้สามารถทำงานเป็นสถาปนิกออกแบบทั้งแบบงานประจำ และงานอิสระ รวมไปถึงวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ: จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า และต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ดี โดยได้คะแนนสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือเทียบเท่า
 • ค่าเล่าเรียน: ประมาณ 780,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 

พระจอมเกล้าธนบุรี นานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

จัดเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่เรียนรู้อย่างบูรณาการ โดยเน้นให้บัณฑิตมีพื้นฐานด้านศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยวิทยา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์กับงานการออกแบบอุตสาหกรรมได้ เกิดเป็นผลงานที่คำนึงถึง ความเข้าใจของผู้ใช้ และความเปลี่ยนแปลงของสังคม

 • คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ: จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า และต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ดี โดยได้คะแนนสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือเทียบเท่า
 • ค่าเล่าเรียน: ประมาณ 620,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 

พระจอมเกล้าธนบุรี นานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นหลักสูตร 4 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาดังกล่าวจะมีการเรียนการสอนที่คณาจารย์เน้นให้นักศึกษาได้ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้เชิงบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม โดยมีการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการเรียนรู้เชิงปฏิบัติในสตูดิโอ น้อง ๆ ที่เรียนสาขานี้จึงจบออกมาเป็นบัณฑิตที่สามารถหาแนวทางและพัฒนาความคิดที่มีอยู่ของตนเอง เพื่อพัฒนางานสร้างสรรค์เฉพาะตัวได้

 • คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ: จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า และต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ดี โดยได้คะแนนสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือเทียบเท่า
 • ค่าเล่าเรียน: ประมาณ 620,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 

พระจอมเกล้าธนบุรี นานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม

ตัวหลักสูตรเน้นให้นักศึกษาได้เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของโลก ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ เพื่อสร้างภูมิสถาปนิกรุ่นใหม่ที่มีโลกทัศน์ก้าวไกล ตัวเนื้อหาครอบคลุมศาสตร์ที่เป็นองค์รวม ทั้งเทคโนโลยี ระบบนิเวศน์ ภูมิสังคม และการเมือง

 • คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ: จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือได้รับประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี โดยมีการแบ่งรับนักศึกษาเป็นสองกลุ่ม
  • กลุ่ม1: ได้คะแนนสอบ TOEFL (ibt) ไม่ต่ำกว่า 61 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 หรือเทียบเท่า
  • กลุ่ม2: ได้คะแนนสอบ TOEFL (ibt) ไม่ต่ำกว่า 53 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 หรือเทียบเท่า โดยนักศึกษากลุ่มนี้จะต้องลงเรียนวิชาภาษาเพื่อการปรับพื้นฐานช่วงการเข้าเรียนเทอม 1 ของชั้นปี 1
 • ค่าเล่าเรียน: ประมาณ 620,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 

จากที่เห็นหลักสูตรนานาชาติ สองภาษา และหลักสูตรภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เราก็สามารถเห็นได้ถึงแนวโน้มความสำคัญของภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นเลยนะคะ เพราะจากเดิมเรามักเห็นหลักสูตรนานาชาติ เฉพาะในสาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ การโรงแรม เท่านั้น แต่ในปัจจุบัน อย่างในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ แม้จะเป็นการเรียนการสอนที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี หรือแม้แต่สถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ทุก ๆ ศาสตร์ที่เราว่ามาล้วนต่างก็ให้ความสำคัญถึง ทักษะภาษาอังกฤษแทบทั้งสิ้น เพราะโลกปัจจุบันเรา ไม่อาจกล่าวได้อีกต่อไปแล้วค่ะว่า จะมีศาสตร์ไหน หรืออาชีพไหนที่ทักษะทางภาษาอังกฤษจะไม่สำคัญอีกต่อไป ว่าแล้ว เพื่อสมัครเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติที่ชื่นชอบให้ได้สมดั่นใจ

Related Posts