ACT Chemistry

ACT Chemistry

หัวข้อที่ออกสอบใน ACT Chemistry

เนื้อหาวิชาเคมีเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเจอในข้อสอบ ACT Science โดยหัวข้อที่มักออกสอบ ได้แก่

  • Chemical Bonding
  • Atomic and Molecular Structures
  • Organic Chemistry
  • Coordination Compounds
  • Electrochemistry
  • Redox Reactions
  • Thermodynamics

 

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Chemistry

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Chemistry ตัวอย่างข้อสอบ ACT Chemistry

เปรียบเทียบ ACT Chemistry กับ SAT Chemistry

ข้อสอบ ACT Science นั้น ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นแนวการอ่านหรือวิเคราะห์จากผลการทดลองมากกว่าการคำนวณ มีส่วนที่ต้องอ่านเยอะ ดังนั้น ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษก็มีความจำเป็นด้วย ส่วนข้อสอบ SAT Chemistry นั้น จะมีทั้งเกี่ยวกับทฤษฎีและการคำนวณ แต่จะเน้นทฤษฎีมากกว่า อีกทั้งคำถามจะตรงไปตรงมา และแน่นอนว่าเนื้อหาที่ออกสอบจะลงรายละเอียดลึกมากกว่า ACT เพราะ ACT นั้นเป็น Science รวม ไม่ได้แบ่งเป็นฟิสิกส์ เคมี หรือชีววิทยาอย่างเฉพาะเจาะจงเหมือน SAT Subject Test นั่นเอง

ACT Chemistry SAT Chemistry
Chemical Bonding Structure of matter
Atomic and Molecular Structures Reaction types
Organic Chemistry Stoichiometry
Coordination Compounds Equilibrium and reaction rates
Electrochemistry Thermochemistry
Redox Reactions Laboratory
Thermodynamics Descriptive chemistry
States of matter

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Chemistry ตัวอย่างข้อสอบ ACT Chemistry

ตัวอย่างข้อสอบ SAT Chemistry

เปรียบเทียบ ACT Chemistry กับ CU-ATS Chemistry

ข้อสอบ ACT Chemistry เป็นข้อสอบที่เน้นการอ่านผลการทดลองหรืองานวิจัยต่าง ๆ มีรายละเอียดให้อ่านเยอะ ดังนั้น นอกจากจะต้องแม่นเคมีแล้ว ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษก็มีความจำเป็นมากเช่นกัน แต่ข้อสอบ CU-ATS Chemistry จะเน้นการคำนวณที่ค่อนข้างเยอะ อีกทั้งโจทย์ยังมีความซับซ้อนมากกว่าด้วย เช่น

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Chemistry ตัวอย่างข้อสอบ ACT Chemistry ตัวอย่างข้อสอบ ACT Chemistry

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Chemistry

ตัวอย่างข้อสอบ CU-ATS Chemistry

คะแนน ACT Chemistry ที่ใช้ยื่นเข้ามหาลัย ควรได้เท่าไร?

คะแนนสอบ ACT แต่ละพาร์ทจะอยู่ในช่วง 1- 36 คะแนน จากนั้นจะแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม โดยการนำคะแนนของแต่ละพาร์ทมาหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนนรวม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 36 คะแนน ส่วนคะแนน ACT Writing จะอยู่ในช่วง 2-12 คะแนน ดังนั้น เกณฑ์คะแนนที่ใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยจะมีทั้งแบบที่ขอคะแนนรวม หรือจะขอคะแนนเฉพาะพาร์ทก็ได้ โดยหากเป็น ACT Science ส่วนใหญ่แล้วจะขอที่ 25 คะแนนขึ้นไป

 

เรียน ACT Chemistry ตัวต่อตัว

เรียน ACT Science วิชาเคมีให้พร้อมสำหรับการสอบ ด้วยคอร์สเรียนตัวต่อตัวที่สามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้ อีกทั้งยังสามารถเลือกได้ด้วยว่าต้องการเรียนสดที่สถาบันหรือเรียนสดแบบออนไลน์อยู่ที่บ้าน นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกรูปแบบการเรียนให้เหมาะกับแต่ละคนได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มสอนจากพื้นฐานหรือการเน้นติวข้อสอบโดยเฉพาะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้แต่ละคนได้แก้ไขจุดอ่อนของตัวเองได้เป็นอย่างดี