fbpx

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMUIC
Reading Time: 3 minutes

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นับเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดของไทยสำหรับ “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งติดโผลความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ น้อง ๆ หลายคนหมายปองสอบตรง และแอดมิชชั่นเข้ามหาวิทยาลัยนี้ เพราะชื่นชอบทั้งบรรยากาศ ชีวิตความเป็นอยู่และเชื่อถือในคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ ทั้งนี้ นอกจากหลักสูตรภาคปกติที่มีให้เลือกเรียน จากคณะและวิทยาลัยที่เปิดสอนอยู่ ร่วมยี่สิบกว่าคณะแล้วนั้น ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งหัวเมืองภาคเหนือ ยังมีเปิดสอนหลักสูตร “นานาชาติ” สำหรับนักศึกษาที่สนใจ และให้ความสำคัญในทักษะทางภาษาอังกฤษให้เลือกเรียนอีกร่วมสิบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีอีกด้วย สำหรับหลักหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระดับปริญญาตรี ที่มีการเปิดการเรียนการสอนและรับสมัคร มีอยู่ทั้งหมด 10 หลักสูตรด้วยกัน โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ

 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์

Bachelor of Arts in Social Science (SS)

จัดเป็นหลักสูตรในหมวดวิชาทางสังคมศาสตร์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมตัวพื้นฐานทางสังคมศาสตร์ ให้น้อง ๆ เข้าใจได้ถึงความเป็นไปของสังคมและวัฒนธรรมบนโลกแห่งโลกาภิวัฒน์ ทั้งนี้ หลักสูตรนี้มิได้เป็นการศึกษาสังคมศาสตร์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ ทว่า จะได้มีโอกาสเรียนรู้หลักแห่งมนุษยวิทยา สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อมเพื่อการบูรณาการให้เข้าใจสังคมศาสตร์อย่างสมบูรณ์อีกด้วย ทั้งนี้ การศึกษาสังคมศาสตร์เป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือที่น้อง ๆ นักศึกษาจะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรนั้น ผู้เรียนย่อมได้พัฒนาทักษะทางภาษาทั้งการอ่าน เขียน พูด ฟัง อีกทั้งยังได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม กล่าวคือ นักศึกษาในชั้นเรียนจะประกอบไปด้วยนักศึกษาจากต่างประเทศ คณาจารย์จากหลากหลายเชื้อชาติ วัฒนธรรม ถือเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติสำหรับการทำงานในองค์กรขนาดใหญ่ หรือที่จะมีความเกี่ยวข้องหน่วยงานในต่างประเทศค่ะ นอกจากนี้ ทางหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อินเตอร์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ยังออกแบบมาให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกงานในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสถึงสภาพแวดล้อมการทำงานตริง รวมไปถึงเตรียมพร้อมในทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต ทั้งนี้ อาชีพที่สามารถทำได้ภายหลังจบหลักสูตร ก็ได้แก่ นักวิชาการ นักวิจัย ในแวดวงสังคมศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหากำไร เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทางการทูต เป็นต้น

ค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อินเตอร์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ : 40,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ยื่นเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อินเตอร์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ : IELTS 5.5 , TOEFL (pbt) 525, (cbt) 196, (ibt) 70, (itp) 525

 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

Bachelor of Arts in Thai as a Foreign Language (TFL)

เรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ หรือผู้ที่สนใจในทักษะภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง ตัวหลักสูตรเน้นการสอนให้นักศึกษาเข้าใจภาษาไทยเพื่อการทำงานในเชิงวิชาการ และเพื่อการใช้ภาษาไทยในการต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นหรือเพื่อการทำวิจัย ทั้งนี้ อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้ภายหลังจบการศึกษานี้ ก็ได้แก่ อาชีพที่ต้องใช้ภาษาไทยต่าง ๆ เช่น ครู อาจารย์ นักแปล ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาไทย อาชีพด้านการท่องเที่ยว หัวหน้าทัวร์ ฝ่ายบริการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือสถานทูต เป็นต้น

ค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อินเตอร์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ : 55,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ : IELTS 5.5, TOEFL (pbt) 525, (cbt) 196, (ibt) 70, (itp) 525

 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์

Bachelor of Economics (ECON)

อีกหนึ่งตัวเลือกหลักสูตรที่ได้รับความนิยม เนื่องด้วยไม่ว่าในยุคไหน ๆ เศรษฐศาสตร์ก็ยังคงเป็นศาสตร์ที่จำเป็นต่อการพัฒนะระบบเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังสามารถเลือกทำอาชีพได้หลากหลาย น้อง ๆ ที่สนใจเรียนเนื้อหาทางเศรษฐศาสตร์ ที่ครอบคลุมถึงหลักการทางเศรษฐศาสตร์ การคิด วิเคราะห์ในเชิงเศรษฐกิจ อีกทั้งเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ให้ได้สร้างความคุ้นชินในภาษาเทคนิค รวมไปถึงศัพท์เฉพาะด้าน ย่อมต้องถูกใจหลักสูตรนี้ค่ะ

ค่าเล่าเรียน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เศรษฐศาสตร์ : 35,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ: IELTS 5.5, TOEFL (pbt) 525, (cbt) 196, (ibt) 70, (itp) 525

 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย

Bachelor of Engineering Program in Information Systems and Network Engineering (ISNE)

เพื่อให้บัณฑิตที่จบไปเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์สามารถพัฒนาระบบต่าง ๆ และสร้างนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง นักศึกษาของหลักสูตรนี้จะถูกเตรียมการให้สามารถคิดวิเคราะห์ วิจัย เพื่อสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถให้พร้อมกับการปฏิบัติงานในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ นอกจากนี้ การเรียนรู้ด้วยภาษาอังกฤษผ่านหลักสูตรนานาชาติ ย่อมส่งผลดี เพื่อลดข้อจำกัดทางภาษาในการเรียนรู้วิจัย การทำงาน ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ ทั้งนี้ ตัวอย่างวิชาที่น้อง ๆ จะได้เรียนในหลักสูตร ก็มีความน่าสนใจและทันสมัยมากค่ะ อาทิ วิชา Database Systems Laboratory, Advance Informational Systems and Network Technology รวมไปถึง การทำ project ต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อจบการศึกษา

ค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อินเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย : 50,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ: IELTS 5.0, TOEFL (pbt) 500, (cbt) 173, (ibt) 61, (itp) 500, TOEIC 600

 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering (ME)

นอกจากจะเป็นหลักสูตรที่หล่อหลอมนักศึกษาให้จบเป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมด้านความรู้ ความสามารถในการทำงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลแล้วนั้น หลักสูตรนี้ยังมอบโอกาสแก่น้อง ๆ ให้เรียนรู้ พร้อมสร้างความคุ้นเคยในการทำงานในสภาพแวดล้อมแบบพหุวัฒนธรรม รวมไปถึงมีทักษะ ด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติในการให้โอกาสนักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้ หรือทำวิจัย อาทิ Institut Franceasis de Mecanique (IFMA) ประเทศฝรั่งเศส, Rotal Melbourne Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย, University of Bath สหราชอาณาจักร และในประเทศญี่ปุ่นอย่าง Mie University และ Kagawa University ด้วยค่ะ

ค่าเล่าเรียน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล : 70,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ : IELTS 5.0, TOEFL (pbt) 500, (cbt) 173, (ibt) 61, (itp) 500, TOEIC 600

 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

Bachelor of Science Program in Digital Innovation (DIN)

เป็นหลักสูตรนานาชาติเพียงหนึ่งเดียวจาก วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ถือเป็นหลักสูตรน้องใหม่มาแรงที่ได้รับความนิยม เพราะตอบโจทย์ตามต้องการแรงงานด้านนี้ในปัจจุบัน กล่าวคือ เป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมนักศึกษาให้ รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโลก (Disruptive Technology) เหมาะกับน้อง ๆ ที่ชื่นชอบงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้อยากเป็นส่วนหนึ่งของกิจการสตาร์ทอัพ และผู้อยากเป็นส่วนหนึ่งใน
การเปลี่ยนแปลงโลกและสังคมให้ก้าวหน้าและทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ น้อง ๆ ที่เรียนหลักสูตรนี้สามารถที่จะเลือกเรียนทั้ง 4 ปี ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสามารถที่จะเลือกเรียนในรูปแบบหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ซึ่งเป็นการเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 ปี และเดินทางไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศอีก 2 ปี ซึ่งได้แก่ University of Strathclyde เมืองกลาสโกลว์ สหราชอาณาจักร สาขา Entrepreneur หรือ Curtin University เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย สาขา Data Science ก็ได้ค่ะ

ค่าเล่าเรียน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล : 55,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ : IELTS 4.5, TOEFL (pbt) 473, (cbt) 120, (ibt) 52, (itp) 473, TOEIC 500

 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่

Bachelor of Science Program in Integrated Design in Emerging Architecture (IDEA)

สำหรับน้อง ๆ ที่ใฝ่ฝันอยากเรียนวิชาทางสถาปัตยกรรมที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสนใจศึกษาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ มอบโอกาสเช่นว่าให้แล้วค่ะ อีกทั้งยังเน้นการสอนแบบบูรณาการ เปิดกว้างทางความคิดสร้างสรรค์ด้านงานออกแบบและสถาปัตยกรรมโดยศึกษาเทคนิคการออกแบบและงานออกแบบจากหลากหลายแหล่งที่มา เพื่อหล่อหลอมนักศึกษาเรียนจบเป็นบัณฑิต ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าแห่งวงการสถาปัตยกรรม งานออกแบบของไทยและของโลก

ค่าเล่าเรียน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ : 85,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ : IELTS 5.0, TOEFL (pbt) 500, (cbt) 173, (ibt) 61, (itp) 500, TOEIC 600

 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

Bachelor of Science Program in Software Engineering (SE)

หลักสูตรนานาชาติ จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี ที่ได้รับการตอบรับไม่น้อยจากน้อง ๆ นักศึกษาที่ชื่นชอบงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะหมู่เด็ก ๆที่ชื่นชอบเรื่องของแอพลิเคชั่นค่ะ โดยหลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบการทำโปรเจคเพื่อเรียนรู้เทคนิควิธีการรับมือกับปัญหา การแก้ไขปัญหา และสร้างทางออกที่เหมาะสมจนเกิดเป็นแอพลิเคชั่น หรือนวัตกรรมที่เหมาะสม โดยน้อง ๆ ที่จบหลักสูตรนี้สามรถเลือกทำงานด้าน ผู้จัดการซอฟต์แวร์ นักออกแบบซอฟต์แวร์ หัวหน้าฝ่ายออกแบบ และฝ่ายวิจัยและพัฒนาในองค์กรต่าง ๆ รวมไปถึงการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ หรือในฝ่ายราชการในตำแหน่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อีกด้วยค่ะ

ค่าเล่าเรียน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ : 40,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ : IELTS 5.0, TOEFL (pbt) 500, (cbt) 173, (ibt) 61, (itp) 500, TOEIC 600

 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Bachelor of Science Program in Environmental Science (ES)

เป็นหลักสูตรนานาชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ค่ะ โดยเป็นหลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือในภาควิชาต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งภาควิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ธรนีวิทยา สถิติ คณิตศาสตร์ รวมไปถึง ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือ ESRC แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหลักสูตรนี้มุ่งที่จะสร้างบัณฑิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยทักษะในการสื่อสาร ประสานงานและทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเมื่อจบการศึกษา สำหรับอาชีพที่น้อง ๆ สามารถเลือกปฏิบัติงานได้ภายหลังเรียนจบหลักสูตรก็ได้แก่ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ฝ่ายจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นักวิเคราะห์ ประเมินคุณค่าน้ำ อากาศ และดิน เป็นต้นค่ะ

ค่าเล่าเรียน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : 35,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ : IELTS 5.0, TOEFL (pbt) 500, (cbt) 173, (ibt) 61, (itp) 500, TOEIC 600

 

หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์

Bachelor of Nursing Science Program (NSC)

สำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็น่าเรียนไม่น้อย เพราะมีเปิดเป็นหลักสูตรนานาชาติ เหมาะกับตลาดแรงงานที่กำลังต้องการพยาบาลที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่พอดีเลยค่ะ โดยตัวหลักสูตรนี้ นอกจากจะได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมทักษะที่จำเป็นแล้วนั้น ในช่วงท้ายของหลักสูตรนักศึกษาวิชาพยาบาลก็ยังมีสิทธิสมัครเพื่อสอบเอาใบวิชาชีพได้อีกด้วย

ค่าเล่าเรียน หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาลศาสตร์ : 45,000 – 65,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ : IELTS 5.0, TOEFL (pbt) 500, (cbt) 173, (ibt) 61, (itp) 500

 

สุดท้ายนี้ ถ้าน้อง ๆ เห็นแล้วว่า หลักสูตรนานาชาติคือ คำตอบของการศึกษาที่ใช่ เพื่อเปิดโอกาสการทำงานให้กว้างขึ้น ไม่ว่าหลักสูตรที่สนใจจะเป็นหลักสูตรทางด้านไหน การเตรียมตัวภาษาอังกฤษให้พร้อมสำหรับการยื่นผลสอบด้านภาษา ก็ยิ่งต้องทำตั้งแต่เนิ่น ๆนะคะ นอกจากนี้การได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจำเพื่อสอบให้ได้คะแนนที่ดีสามารถใช้ยื่นเข้าเรียนต่อได้แล้วนั้น ยังสามารถช่วยเตรียมพร้อมทักษะทางภาษาให้พร้อมสำหรับการเข้าเรียนในการเรียนหลักสูตรนานาชาติได้อีกด้วย

 

หลักสูตร คะแนนสอบภาษาอังกฤษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ IELTS 5.5
TOEFL (pbt) 525, (cbt) 196, (ibt) 70, (itp) 525
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย IELTS 5.0
TOEFL (pbt) 500, (cbt) 173, (ibt) 61, (itp) 500, TOEIC 600
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล IELTS 4.5
TOEFL (pbt) 473, (cbt) 120, (ibt) 52, (itp) 473, TOEIC 500
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ IELTS 5.0
TOEFL (pbt) 500, (cbt) 173, (ibt) 61, (itp) 500, TOEIC 600
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต IELTS 5.0
TOEFL (pbt) 500, (cbt) 173, (ibt) 61, (itp) 500

 

Related Posts