fbpx

BBA MUIC

BBA MUIC
Reading Time: < 1 minute

BBA MUIC คืออะไร ?

BBA MUIC เป็นอีกหนึ่งคณะของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ในกลุ่มของหลักสูตรบริหารธุรกิจ ซึ่งได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในระดับนานาชาติ AACSB มีโปรแกรมการเรียนที่หลากหลายและโดดเด่น มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญทั้งการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ จะแบ่งออกเป็น 4 สาขาด้วยกัน ดังนี้ค่ะ

  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
  • การเงิน (Finance)
  • ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)
  • สาขาการตลาด (Marketing)

ซึ่งจริงๆแล้วจะมีโปรแกรม MBA4+1 อีก 1 โครงการ ที่เป็นโครงการเป็นการรวมหลักสูตรปริญญาตรี และ MBA เข้าด้วยกันซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าเรียนหลักสูตร MBA ในขณะที่เรียนหลักสูตรปริญญาตรี ทำให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาทั้งสองปริญญาภายใน 5 ปี

 

 

BBA MUIC แต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง ?

จากหัวข้อที่ผ่านมาอาจจะยังอยากรู้กันใช่ไหมคะว่าแต่ละสาขานั้นจริงๆ แล้ว ต้องเรียนเกี่ยวกับอะไร และจบไปแล้วสามารถทำอะไรได้บ้าง ทางสถาบันเราได้สรุปมาให้ดังนี้ค่ะ

  • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)

หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้อยู่บนพื้นฐานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะมีความพร้อมทั้งทางด้านจุลภาคและมหภาคของเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงประยุกต์เพื่อการดำเนินงานทางธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงมีเครื่องมือที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โครงสร้างตลาด และกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในโลกธุรกิจอีกด้วย ส่วนเมื่อจบมาแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ อาทิเช่น
– ตำแหน่งนักวิเคราะห์ในภาคเอกชน
– ตำแหน่งในการวิจัยหรือธุรกิจบริการข้อมูล
– พนักงานรัฐวิสาหกิจ
– พนักงานของรัฐในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
– ผู้ประกอบการธุรกิจ
– ทำงานในธุรกิจของครอบครัว

 

  • การเงิน (Finance)

จุดเด่นของสาขานี้ คือ เน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการการเงินของธุรกิจ, การลงทุนทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี, การปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งกลยุทธ์ทางการเงินในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ซึ่งในหลักสูตรนี้ยังครอบคลุมถึงความรู้ในทางด้านธุรกิจอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล การบัญชี การวิเคราะห์ทางการเงิน การจัดการความเสี่ยง การธนาคาร และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงให้นักศึกษามีทักษะการคำนวณในเชิงปฏิบัติ ซึ่งสามารถนำทฤษฎีมาปรับใช้กับสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจ หรือทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถนำสิ่งที่เรียนมาบูรณาการขณะฝึกงานและการทำวิจัย ส่วนเมื่อจบมาแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ อาทิเช่น

– ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินในภาคเอกชน / ภาคธุรกิจ
– นักวิจัยทางการเงินและ / หรือทางเศรษฐกิจ
– ผู้จัดการด้านความเสี่ยงทางการเงิน
– ผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ประกอบการเงินร่วมลงทุน
– ศึกษาต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา / ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางด้านการเงิน

 

  • ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

เป็นอีกหนึ่งในหลักสูตรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ MUIC เนื่องจากจะครอบคลุมทั้งหมดของการดำเนินธุรกิจในระดับสากล ซึ่งในหลักสูตรนี้จะนำเสนอประเด็นทางธุรกิจที่หลากหลายในทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ, การค้าสากล, การเงินและการตลาดระหว่างประเทศ, การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์, การดำเนินงาน, ประเด็นกฎหมาย จริยธรรม, การนำเข้าและการส่งออกตลอดจนการแข่งขันทางธุรกิจและความร่วมมือ การเจรจาต่อรองทางธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ความเป็นผู้นำในระดับสากล และกลยุทธ์สำหรับขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างๆ ทั่วโลก ส่วนเมื่อจบมาแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ อาทิเช่น

– บริษัท นำเข้า / ส่งออกในประเทศและต่างประเทศ
– ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศของบริษัทข้ามชาติ
– ตำแหน่งในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการวิจัย
– พนักงานในหน่วยงานสาธารณะและรัฐวิสาหกิจ

 

  • สาขาการตลาด (Marketing)

หลักสูตรนี้จะเน้นสอนทักษะด้านการตลาดที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วย การทำวิจัยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับแต่งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่, การกำหนดราคา, การบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย, สื่อสารการตลาดที่ครอบคลุมทั้งสื่อมาตรฐานและสื่อดิจิตัล โดยได้มีการวางพื้นฐานทางด้านการตลาดให้ผู้เรียนใช้เป็นรากฐานในการวิเคราะห์ตลาดและสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีความโดดเด่น สามารถปรับใช้ภายใต้สภาพแวดล้อมของตลาดที่แตกต่างกัน ผ่านการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการบรรยาย การอภิปรายในชั้นเรียน กรณีศึกษา และโครงการต่างๆ ส่วนเมื่อจบมาแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ อาทิเช่น

– นักวิจัยในบริษัทวิจัยหรือบริษัทในธุรกิจบริการข้อมูล
– ผู้บริหารคู่ค้า / ตัวแทนโฆษณา
– พนักงานรัฐวิสาหกิจ
– ตำแหน่งในสถาบัน / องค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
– ผู้ประกอบการธุรกิจ

 

อยากเข้า BBA MUIC ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง ?

 

คุณสมบัติ Fast Track Regular สอบตรง MUIC
คะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (iBT) หรือ
IELTS หรือ
PTE (Academic)
(บังคับคะแนนขั้นต่ำพาร์ท Writing)
TOEFL (iBT) หรือ
IELTS หรือ
PTE (Academic) หรือ
Duolingo English Test
TOEFL ITP และ Essay Writing
คะแนนคณิตศาสตร์ ACT (Math) หรือ
SAT (Math) หรือ
GSAT (Math) หรือ
ONET (Math) หรือ
PAT1 มีอายุไม่เกิน 3 ปี
ACT (Math) หรือ
SAT (Math) หรือ
GSAT (Math) หรือ
O-NET (Math) หรือ
PAT1 มีอายุไม่เกิน 3 ปี
Mathematics
* ผู้สมัครที่ยื่นวุฒิประกาศนียบัตร GCE ‘AS’ Level หรือ GCE ‘A’ Level (Private Candidate) และ GED จะต้องมีใบแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา มายื่นควบคู่ด้วย

**สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา และสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก
ไม่ต้องยื่นคะแนนคณิตศาสตร์

 

เป็นอย่างไรบ้างคะกับหลักสูตร BBA MUIC มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะและน่าสนใจมากๆ เลยใช่หรือเปล่าคะ ในส่วนนี้ทางสถาบันของเราได้สรุปมาเป็นแนวทางให้น้องๆ ได้ลองรู้จักกันมากขึ้นนั่นเองค่ะ ซึ่งทางจุฬาติวเตอร์นั้นก็เปิดสอนในรายวิชาดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าหลักสูตรอินเตอร์ทั้งหมด รวมถึงการแนะนำหรือปรึกษาแนวทางในการเรียนต่อด้วยนั้นเองค่ะ ด้วยสไตล์การสอน easy to be expert ที่ไม่เหมือนที่ไหนอย่างแน่นอนค่ะ

Related Posts