TOEIC Reading การเตรียมตัวสอบ แนะนำหนังสือ | ครบทุกคำตอบ TOEIC Reading

ข้อสอบมี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้ Incomplete Sentences 40 ข้อ , Text Completion 12 ข้อ , Reading Comprehension 48 ข้อ
084-942-4261

เทคนิคเตรียมตัวสอบ TOEIC reading

TOEIC Reading Comprehension (Reading)

ข้อสอบ TOEIC Part 7: TOEIC Reading
ข้อสอบการอ่านในโทอิคจะเป็นการอ่านข้อความทางธุรกิจในรูปแบบที่หลากหลายมีทั้งที่เป็นเนื้อความแบบสั้น กลาง และยาว โดยจุดเด่นอย่างหนี่งที่ไม่เหมือนใครของข้อสอบโทอิค คือ ข้อสอบมีทั้งบทความเดี่ยว และบทความคู่ โดยมีจำนวนคำถาม ดังนี้

Single passage 28 ข้อ (ประมาณ 9-10 เรื่อง)
Double passages 20 ข้อ (4 คู่ x คู่ละ 2 เรื่อง รวม 8 เรื่อง)

เวลาที่ควรใช้คือ 45 นาที (ทั้งหมดมี 48 ข้อ หรือราวๆ ข้อละ 1 นาที นั่นเอง)

TOEIC Reading

บทความที่นำมาออกสอบ TOEIC เป็นประจำ ได้แก่

 

และประเภทของคำถาม TOEIC Reading มีดังนี้

คำถามหาใจความหลักของเรื่อง (Main Idea) เช่น
What is the main topic of the notice? ใจความหลักของเรื่องคืออะไร

คำถามหาวัตถุประสงค์ของเรื่อง (Purpose)
What is the purpose of this memo? วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อความนี้คืออะไร

คำถามหารายละเอียดของเรื่อง (Detail)
What is NOT stated about JB Morgan? อะไรที่ไม่ถูกระบุไว้เกี่ยวกับ JB Morgan

คำถามถึงกลุ่มเป้าหมายของบทความ (Audience)
For whom is the notice intended? ป้ายประกาศนี้ตั้งใจไว้สำหรับใครอ่าน

คำถามประเภทให้สรุปหรือตีความจากเนื้อเรื่อง (Inference)
What is indicated about Mr. Clarkson? อะไรที่ถูกแสดงให้เห็นเกี่ยวกับคุณ Clarkson

คำถามคำเหมือนหรือความหมายของคำศัพท์ในบทความ (Vocabulary)
The word “appropriate” in paragraph 1 line 5, is closest in meaning to

คำว่า “appropriate” ในย่อหน้าที่ 1 บรรทัด 5 มีความหมายใกล้เคียงกับคำใดมากที่สุด

สำหรับในส่วนของ Single Passage จะมีอยู่ประมาณ 7–10 เรื่อง แต่ละเรื่องมีทั้งสั้นยาวแตกต่างกัน และจะตามมาด้วยคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ตั้งแต่ 2-5 ข้อ รวมทั้งหมดแล้ว 28 ข้อ และในส่วน Double Passages จะเริ่มตั้งแต่ข้อ 181-200 มี 4 คู่ คู่ละ 5 คำถาม โดยอาจจะออกเป็น ตารางเดินรถไฟคู่กับอีเมลล์เนื้อหาเกี่ยวกับการจองตั๋ว หรือใบแจ้งหนี้จากบริษัทคู่กับอีเมลล์เขียนไปถามค่าบริการที่คิดเกินขึ้นมา หรือเป็นตารางกิจกรรมการสัมมนาคู่กับอีเมลล์เปลี่ยนแปลงเวลาลำดับในการจัดงาน เป็นต้น

ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้อ่านคือไม่รู้ศัพท์และไม่ได้มีโอกาสอ่านบทความ จดหมาย ป้ายประกาศ ข้อความต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษมากนัก จึงทำให้ใช้เวลาในการอ่านมากพอสมควร และท้ายที่สุดทำให้ทำข้อสอบ TOEIC Reading ไม่ค่อยจะทันก่อนหมดเวลา สำหรับทางแก้ไขนั้น การฝึกแปลบทความ TOEIC ให้เป็นภาษาไทย เพื่อที่ว่าเวลาสอบ TOEIC จริงจะได้สามารถจดจำเรื่องและมีประสบการณ์ในการแปลมากยิ่งขึ้น การฝึกแปลนั้นอาจจะใช้เวลามากมายมหาศาลสำหรับผู้สอบ TOEIC แต่อยากให้มองในระยะยาวว่าหากท่องจำคำศัพท์ได้และฝึกอ่านบทความอย่าสม่ำเสมอนั้น จะช่วยเสริมสร้างให้เราสามารถจดจำเนื้อเรื่องอย่างรวดเร็ว และรู้ว่าคำไหนสำคัญ คำไหนไม่สำคัญต่อเนื้อหาและคำถามในเรื่องนั้นๆ

ส่วนเทคนิคในการทำข้อสอบ TOEIC ให้ไว อาจไม่จำเป็นต้องฝึกอ่านด้วยการทำข้อสอบ TOEIC ทั้งชุดในครั้งเดียว แต่อาจเลือกทำบางเรื่อง โดยต้องจับเวลาในการทำตามจำนวนคำถามในโจทย์ที่มี ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรื่องนั้นมี 3 ข้อ ก็จับเวลา 3 นาที, หากเรื่องใดมีคำถาม 5 ข้อ ก็จับเวลา 5 นาที แล้วเมื่อฝึกจนคล่องก็อาจใช้กลยุทธ์ -1 เข้ามาเสริม เช่น ถ้าเรื่องนั้นมี 3 ข้อ ก็จับเวลา 3 นาที (- 1 นาที) = ต้องทำเรื่องนี้ให้จบภายใน 2 นาที โดยวัตถุประสงค์ของการฝึกทำเช่นนี้ต้องการจะทำให้ไม่กลัวเวลาที่ต้องไปสอบจริง และเพิ่มพูนทักษะการอ่านให้ไวขึ้นด้วย

สุดท้าย สิ่งที่ต้องระวังในการทำ TOEIC Reading คือ ผู้สอบ TOEIC จะต้องรู้กลุ่มพวกคำเหมือนคำคล้ายไว้ด้วย เพราะข้อสอบ TOEIC มักนำคำตอบจากบทความมาเขียนใหม่ ในรูปแบบประโยคที่แตกต่างจากของเดิม

 

 go to top