fbpx

TOEFL IBT vs TOEFL ITP

TOEFL IBT vs TOEFL ITP
Reading Time: 2 minutes

TOEFL IBT vs TOEFL ITP คืออะไร ?

TOEFL iBT (Internet-based Test) คือ การทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบการเข้ามหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน รูปแบบการสอบมีเฉพาะแบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ไม่มีแบบกระดาษ มีผลคะแนน 0 – 120 คะแนน (ทักษะละ 30 คะแนน) เป็นการสอบที่นิยมกันมาก เพราะผลคะแนนเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

TOEFL ITP (Institutional Testing Program) คือ การทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ ที่องค์กรหรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ซื้อข้อสอบมาจาก ETS เพื่อจัดสอบเอง มีทั้งการสอบกับคอมพิวเตอร์และกระดาษ ทดสอบทั้งหมด 3 ทักษะ คือ การอ่าน การฟัง ไวยากรณ์ มีผลคะแนนคือ 310 – 677 คะแนน แต่การสอบ TOEFL ITP จะไม่นิยมสอบกันมากนัก เพราะผลคะแนนจะใช้ได้เฉพาะกับสถาบันที่จัดสอบเท่านั้น

TOEFL IBT vs TOEFL ITP ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

TOEFL IBT ใช้เพื่อประกอบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิทยาลัย บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะในประเทศ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ มหาวิทยาลัยในเอเชียอาจจะไม่เป็นที่นิยมนักแต่ก็สามารถใช้ยื่นได้เช่นกัน นอกจากยังใช้เพื่อขอยื่นขอทุนการศึกษาและทุนมิตรภาพ (Fellowship) การยื่นขอวีซ่าและย้ายถิ่นฐาน และ ยื่นขอใบรับรองการเป็นครูได้อีกด้วย

TOEFL ITP ใช้เป็นแบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษภายในสถาบันหรือองค์กรต่างๆ หรือใช้เพื่อวัดพัฒนาทางภาษาอังกฤษในการสอบเข้าหรือจบการศึกษาจากสถาบันหรือโปรแกรมภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อยื่นขอทุนการศึกษาแต่เฉพาะแค่บางที่เท่านั้น และใช้ยื่นเข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้น (ไม่ใช่ระดับปริญญา) และสำหรับน้องๆที่ยังไม่พร้อมสอบ TOEFL IBT ก็สามารถใช้เป็นข้อสอบฝึกทักษะและเตรียมตัวสอบ TOEFL iBT 

 

เปรียบเทียบระดับการสอบ TOEFL IBT vs TOEFL ITP

TOEFL IBT มีการสอบแค่ระดับเดียว

TOEFL ITP มีการสอบ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับกลาง-สูง (Level 1) และ ระดับต่ำ-กลาง (Level 2)

เปรียบเทียบระยะเวลาในการสอบ TOEFL IBT vs TOEFL ITP

TOEFL IBT ใช้เวลาสอบ 3 ชั่วโมง

TOEFL ITP Level 1 (ระดับกลาง-สูง) ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง

TOEFL ITP Level 2 (ระดับต่ำ-กลาง) ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 10 นาที

เปรียบเทียบคะแนน TOEFL IBT vs TOEFL ITP

TOEFL IBT มีคะแนน 0-120 คะแนน

TOEFL ITP Level 1 (ระดับกลาง-สูง) มีคะแนน 310-677 คะแนน

TOEFL ITP Level 2 (ระดับต่ำ-กลาง) มีคะแนน 200-500 คะแนน

เปรียบเทียบ วิเคราะห์แต่ละพาร์ท TOEFL IBT vs TOEFL ITP

พาร์ทข้อสอบTOEFL IBTTOEFL ITP Level 1TOEFL ITP Level 2
Reading

3 – 4 บทความ

รวม 30 – 40 คำถาม

เวลา 54 – 72 นาที

การทดสอบการอ่าน Reading comprehension

50 คำถาม

เวลา 55 นาที

การทดสอบการอ่าน Reading comprehension

40 คำถาม

เวลา 30 นาที

การทดสอบการอ่านและคำศัพท์

Listening

3 – 4 เลกเชอร์ (6 คำถามต่อ 1 เลกเชอร์)

2 – 3 บทสนทนา (5 คำถามต่อ 1 บทสนทนา)

รวม 28 – 39 คำถาม

เวลา 41 – 57 นาที

50 คำถาม

เวลา 35 นาที

30 คำถาม

เวลา 22 นาที

Speaking

4 คำถาม

เวลา 17 นาที

Writing

2 คำถาม

เวลา 50 นาที

เขียน essay

40 คำถาม

เวลา 25 นาที

ทดสอบไวยากรณ์

25 คำถาม

เวลา 17 นาที

ทดสอบไวยากรณ์

รวมจำนวนคำถามและเวลา

ประมาณ 86 ข้อ

เวลา 180 นาที

140 ข้อ

เวลา 120 นาที

95 ข้อ

เวลา 70 นาที

Related Posts