fbpx

MBA NEU ข้อมูล ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

MBA NEU
Reading Time: 2 minutes

NEU MBA มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท เป็นอีกทางเลือกที่ดีในการเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับตนเอง ซึ่งการเรียนในด้านบริหารธุรกิจเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์กรและประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปอีกลำดับ ด้วยเหตุนี้ MBA NEU ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจในการเข้าเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะไม่ใช่แค่หลักสูตรที่ดีเท่านั้น แต่ยังได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้สอน รวมถึงยังมีโอกาสพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนอีกด้วย โดยหลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน ตามหลักสูตรดังนี้

 • แผนการเรียน ก แบบ ก2 จะแบ่งออกเป็นรายวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต, วิชาเอกเฉพาะ 3 หน่วยกิต, วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต (ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ)
 • แผนการเรียน ข แบ่งออกเป็นรายวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต, วิชาเอกเฉพาะ 9 หน่วยกิต, วิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต, การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต รวม 36 หน่วยกิต (ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระเพิ่มเติม)

รูปแบบการเรียนของ MBA NEU จะใช้เวลาทั้งหมด 3 ภาคการศึกษาปกติ ไม่ต่ำกว่า 15 สัปดาห์ 1 ภาคฤดูร้อน ไม่ต่ำกว่า 8 สัปดาห์ ไม่เกิน 5 ปี เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์แบบเต็มวัน มีทั้งหลักสูตรตำราภาษาไทยและอังกฤษ รับสมัครนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติที่สื่อสารภาษาไทยได้ดี

ในด้านของอาชีพเมื่อเรียนจบการศึกษา MBA NEU แล้วสามารถประกอบได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความถนัดและทางเลือกของผู้เรียน เช่น

 • ตำแหน่งผู้บริหารทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น ผู้บริหารในด้านการตลาด, การขาย, การผลิต, ทรัพยากรมนุษย์, การเงิน, การบัญชี, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เจ้าหน้าที่ในด้านบริหารจัดการทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน เช่น การทำงานในองค์กรส่วนท้องถิ่น เทศบาล อำเภอ จังหวัด, องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร, ทำงานในด้านการบัญชี การธนาคาร, นักวิเคราะห์ในด้านธุรกิจหรือหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ และอาชีพอื่น ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ในด้านการบริหารธุรกิจ

จุดมุ่งหวังสำคัญในการเข้าเรียน MBA NEU ทางสถาบันเน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อนำไปประกอบการใช้ในอาชีพจริง มีการฝึกให้คิด วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วมองหาแนวทางแก้ไขให้เหมาะสม ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่จุดหมายที่วางเอาไว้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับประเทศจากบัณฑิตศึกษาที่มีความสามารถในด้านบริหารธุรกิจอีกด้วย

อีกปัจจัยสำคัญในการศึกษาต่อคือ ต้องการพัฒนาความคิดและการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง รู้ถึงสิ่งที่ถูกต้องในการกระทำ และมุ่งเน้นในเรื่องของหน้าที่การงานให้มีความสุจริต ไม่ประพฤติไปในทางที่ผิด เป็นเหตุผลสำคัญในการช่วยให้หน้าที่การงานก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ภาพรวมของการเรียนกับ MBA NEU ถือว่าช่วยดึงเอาความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้เพิ่มขึ้นมาอีกขั้น ปัจจัยสำคัญคืออาจารย์สอนที่มีคุณวุฒิพร้อมถ่ายทอดความรู้ในเชิงทฤษฎีได้อย่างเข้าใจ มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการคิด วิเคราะห์ มองหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้รู้ว่าควรทำอย่างไรหากเจอกับสิ่งเหล่านี้ มีการศึกษานอกสถานที่ รวมถึงยังเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์เข้ามาให้ความรู้และแนะนำแนวทางต่าง ๆ สำหรับเอาไปใช้เมื่อต้องพบเจอกับสถานการณ์จริงตอนทำงานด้วย

NEU MBA
NEU MBA

สมัครเรียน NEU MBA ทำอย่างไร

เมื่อได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแล้วมีความสนใจในการสมัครเรียน MBA NEU ก็มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลย ซึ่งวิธีดำเนินการมีดังนี้

 • กดเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ http://regneu.neu.ac.th/
 • แถบด้านบนคลิกไปที่ “สมัครเรียน”
 • เลือกสมัครเรียนออนไลน์ปีล่าสุด
 • เลือกสมัครเรียนระดับปริญญาโท
 • กดสมัครเรียนอีกครั้ง
 • กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน แล้วกดยืนยันการสมัคร
 • พิมพ์ใบสมัครออกมาเพื่อทำการชำระเงินตามธนาคารที่สถาบันระบุเอาไว้

 

คุณสมบัติของผู้เข้าเรียน NEU MBA

ในด้านของคุณสมบัติเป็นอีกสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดสำหรับคนที่คิดจะเรียน MBA NEU เพราะเป็นแนวทางเบื้องต้นที่จะพิจารณาตนเองว่ามีความพร้อมสำหรับเข้าเรียนมากเพียงใด หากยังติดขัดในเรื่องไหนจะได้แก้ไขให้ถูกต้องและสมัครแบบไร้ปัญหา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัยให้การรับรอง
 • กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับ
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 • มีความประพฤติดี ไม่เคยทำชื่อเสียงเสื่อมเสีย
 • มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคร้ายแรง
 • มีการคัดเลือกผู้เข้าเรียนด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ พร้อมกันนี้ยังเน้นเรื่องเกี่ยวกับด้านประสบการณ์การทำงาน คำรับรองที่น่าเชื่อถือ และความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาโท
 • หากมีคะแนนวัดผลด้านภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร NEU MBA

อีกเรื่องที่ห้ามมองข้ามเป็นอันขาดสำหรับคนที่คิดเข้าเรียนต่อ MBA NEU ก็คือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการเรียนตลอดจนจบการศึกษา เพื่อไม่ให้เสียโอกาสหรือติดขัดปัญหาใด ๆ จนต้องหยุดเอาไว้ชั่วคราว ซึ่งหลักสูตรนี้มีการแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ คือ

 • ชั้นปี 1 ภาคเรียนที่ 1 37,150 บาท
 • ชั้นปี 1 ภาคเรียนที่ 2 33,000 บาท
 • ชั้นปี 1 ภาคเรียนที่ 3 20,700 บาท
 • ชั้นปี 2 ภาคเรียนที่ 1 23,600 บาท
 • ชั้นปี 2 ภาคเรียนที่ 2 32,550 บาท
 • รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 155,00 บาท (มีค่าวิทยานิพนธ์สำหรับ แผน ก แบบ ก2 8,000 บาท)
Related Posts