fbpx

MBA WU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรและการสมัคร

MBA WU
Reading Time: < 1 minute

MBA WU มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาถือเป็นอีกระดับของวิธีศึกษาความรู้ที่สูงมากขึ้นกว่าเดิม MBA WU ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ได้มีการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนที่เข้าเรียนต่อให้มีองค์ความรู้มากขึ้นกว่าเดิม สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ องค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากการได้เรียนกับผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว ยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนในห้องเรียน ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งหลักสูตรนี้จะแยกออกเป็น 2 แผนการเรียนคือ

 • MBA WU แผน ก แบบ ก2 เพื่อให้เข้าถึงรายละเอียดในเรื่องการวิจัยเฉพาะด้านเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ มีทั้งสิ้น 51 หน่วยกิต และต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย
 • MBA WU แผน ข เพื่อให้เข้าถึงรายละเอียดในเรื่องการจัดการนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจในมุมกว้าง พร้อมทั้งต้องทำการค้นคว้าอิสระเพื่อประกอบการเรียนด้วย ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ มีทั้งสิ้น 51 หน่วยกิต

ความมุ่งหวังในการเรียน MBA WU นี้ทางสถาบันเชื่อว่าจะผลิตบัณฑิตที่สามารถนำเอาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปบูรณาการร่วมกันจนเกิดประโยชน์สูงสุด ผลงานออกมามีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผลตามความคาดหวัง หรือสูงกว่า อีกทั้งต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และต้องรับผิดชอบกับสังคมด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเปิดหลักสูตรแบ่งออกได้ดังนี้

 • ต้องการผลิตทรัพยากรบุคคล ผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดทักษะ ความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยคุณธรรมเกี่ยวกับการการจัดการนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ
 • พัฒนาและส่งเสริมการวิจัยในเรื่องการจัดการนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะทางภาคใต้
 • เสริมสร้างศักยภาพพร้อมให้การสนับสนุนทางด้านการแข่งขันของธุรกิจต่าง ๆ ระดับภูมิภาค เน้นหนักไปที่ภาคใต้ตอนบน

ในส่วนของรูปแบบการศึกษาจะเรียนแบบไตรภาค คือ 1 ปีการศึกษามีทั้งหมด 3 เทอม ภายใน 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 12 สัปดาห์ หลักสูตร 2 ปี ช่วงเวลาเข้าเรียนคือวันเสาร์-อาทิตย์ตลอดทั้งวัน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมในแต่ละรายวิชา แต่ละหลักสูตร MBA WU มีความโดดเด่นอย่างมากในเรื่องการใช้แนวคิดใหม่ ๆ เพื่อสร้างระบบการจัดการนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจคู่ไปกับกาพัฒนาทักษะเชิงบริหาร เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้กลับไปมากที่สุด สามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารได้อย่างภาคภูมิ พร้อมนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จในแบบที่คาดหวังเอาไว้ ภาพรวมของการเรียนการสอนจะมีทั้งแบบทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีอาจารย์ผู้สอนคอยแนะนำข้อมูล เทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากที่สุด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง มีการทำกิจกรรมภายนอก รวมถึงเชิญวิทยากรมาบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์เพื่อแบ่งปันความรู้ดี ๆ ให้กับผู้เรียนทุกคน ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถือว่าครอบคลุมครบทุกด้าน เรียนแล้วได้รับสิ่งดี ๆ กลับไปอย่างแน่นอน ดังนั้นใครที่สนใจก็เตรียมตนเองให้พร้อม ศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาบัณฑิตตามที่ตั้งใจ

MBA WU
MBA WU

สมัครเรียน MBA WU ทำอย่างไร

หากเริ่มต้นใจและอยากสมัครเรียน MBA WU ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด เพราะมีขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยการใช้เวลาอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ผู้สมัครต้องคอยติดตามข่าวสารจากทางสถาบันอยู่ตลอด เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตข่าวที่น่าสนใจ

 • เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ https://management.wu.ac.th/
 • เลือกหาข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
 • เมื่อเข้าไปแล้วจะมีปุ่มให้กดสมัครเรียน
 • หลังกดเข้าไปก็ทำการกรอกข้อมูลโดยใส่รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน
 • พิมพ์ใบสมัครและเอกสารการชำระเงินไปติดต่อชำระเงินตามธนาคารที่สถาบันกำหนด
 • การอัปเดตข้อมูล เอกสาร รูปภาพต่าง ๆ ต้องใช้ไฟล์ที่กำหนดและชัดเจน ไม่เลือนราง
 • ทั้งนี้การรับเข้าเรียนจะใช้ดุลยพินิจจากการสัมภาษณ์พูดคุย เพื่อสร้างมุมมองและสังเกตทัศนคติของผู้เข้าเรียนว่ามีความพร้อมมากเพียงใดสำหรับการเป็นนักศึกษาปริญญาโท

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา MBA WU

เมื่อรู้ถึงขั้นตอนการสมัคร MBA WU เบื้องต้นไปแล้ว ก็ต้องมีเรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะผู้ประเมินจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าเหมาะสมกับการเรียนต่อหรือไม่ ปกติแล้วคุณสมบัติของคนที่จะเข้าเรียนคือ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่รบรองโดย ก.พ. หรือทบวงมหาวิทยาลัย
 • ไม่จำกัดสาขาที่เรียนจบมา
 • เลือกแผนการเรียนได้ 2 แผนตามที่ระบุเอาไว้
 • หากมีเอกสารวัดผลคะแนนสอบทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, CU-TEP หรือสถาบันที่ผ่านการรับรองก็มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA WU

มาถึงเรื่องที่หลาย ๆ คนเองจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดเพราะอย่างที่รู้ว่าการเรียนบัณฑิตศึกษาต้องมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกิดขึ้น ดังนั้นใครที่วางแผนเข้าเรียน MBA WU ก็ควรรู้ถึงค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ว่าตกราวเท่าไหร่เพื่อวางแผนให้เหมาะสมถูกต้อง สำหรับการเรียน MBA WU จะมีค่าใช้จ่ายเป็นแบบอัตราเหมาจ่ายต่อเทอมคือ 29,000 บาท ซึ่งได้รวมการชำระเงินในส่วนต่าง ๆ เอาไว้ครบถ้วนแล้ว อาทิ ค่าประกันของเสียหาย, ค่าลงทะเบียน ฯลฯ รวมแล้วค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรตกราว ๆ 150,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายบางรายการที่ผู้เรียนต้องออกเงินด้วยตนเอง เช่น การศึกษาดูงาน, การทำกิจกรรมต่าง ๆ, ค่าหนังสือเรียน ฯลฯ
ถือว่า MBA WU เป็นอีกหลักสูตรที่มีความน่าสนใจและเชื่อว่าหลาย ๆ คนคงคิดอยากเรียนต่อที่นี่กันเยอะพอสมควร เมื่อจบออกมาแล้วโอกาสที่จะก้าวเป็นผู้บริหาร รับเงินเดือนสูงขึ้น หรือมีตำแหน่งที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ง่าย รวมถึงคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วย

Related Posts