fbpx

MBA UTCC ป.โท บริหารธุรกิจ ม.หอการค้า อัปเดตข้อมูลก่อนสมัคร

MBA UTCC
Reading Time: 2 minutes

MBA UTCC มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หนึ่งในมหาวิทยาลัยด้านธุรกิจชื่อดังของเมืองไทยที่มีการเปิดหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจหลากหลาย เป็นตัวเลือกดี ๆ สำหรับคนที่สนใจด้านนี้โดยเฉพาะ MBA UTCC แห่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถือเป็นสถาบันที่มีหลักสูตรเข้มข้น เพิ่มความรู้ความเข้าใจให้กับมหาบัณฑิตได้มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว ใครที่อยากเรียนเพื่อศึกษาให้ลึกซึ้งที่นี่พร้อมนำเสนอรูปแบบการสอนเฉพาะตัวให้กับผู้เรียนทุกคน อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์จากเพื่อนร่วมชั้นเรียน นำมาแลกเปลี่ยนเป็นแนวทางความคิดพร้อมนำไปปรับใช้ในอนาคตได้จริง ทุกหลักสูตรของที่นี่จะแบ่งออกเป็น 2 แผนการเรียน โดยขอแยกให้เห็นภาพดังนี้

หลักสูตร CEO MBA เน้นการเรียนการสอนเชิงวิเคราะห์ภาคทฤษฎี พร้อมลงมือปฏิบัติจริง มีกรณีศึกษาให้ได้ทำความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ กับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นักธุรกิจ นักบริหารที่ประสบความสำเร็จ มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนเพื่อให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรง เปิดมุมมอง ความคิด วิสัยทัศน์เพื่อก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารขององค์กร หรือพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น เรียนได้ทั้งภาคปกติ, ภาคค่ำ และภาคเสาร์-อาทิตย์

 • แผนการเรียน ก แบบ ก2 มีการทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต
 • แผนการเรียน ข ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ใช้การค้นคว้าอิสระ รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต

หลักสูตร IE MBA เน้นการสอนด้านนวัตกรรม นำเอาแนวคิด ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับการทำงานจริง มุ่งเน้นด้านการเรียนรู้ทฤษฎีภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนประกอบการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เสริมสร้างนวัตกรรมเชิงความคิด วิธีบริหารจัดการ กำหนดกลยุทธ์ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับคนที่สนใจประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือคนที่มีกิจการส่วนตัวอยู่แล้วต้องการพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยมากขึ้น เรียนเฉพาะวันเสาร์

 • แผนการเรียน ก แบบ ก2 มีการทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต
 • แผนการเรียน ข ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ใช้การค้นคว้าอิสระ รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต

หลักสูตร IM MBA มุ่งเน้นการสร้างมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดเพื่อให้ทันสมัย นำเอานวัตกรรมต่าง ๆ ไปปรับใช้อย่างเกิดประสิทธิภาพ มีทั้งทฤษฎีการเรียนรู้ด้านการตลาดสมัยใหม่ การตลาดดิจิทัล การนำเอานวัตกรรมทางการตลาดมาทำให้สอดคล้องกับธุรกิจ ตรงตามสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ มีทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน บอกเล่าประสบการณ์จากนักการตลาดมืออาชีพ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียนเฉพาะวันเสาร์

 • แผนการเรียน ก แบบ ก2 มีการทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต
 • แผนการเรียน ข ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ใช้การค้นคว้าอิสระ รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต

หลักสูตร EM MBA เน้นการเรียนรู้ เพิ่มทักษะและประยุกต์เนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นนักการตลาดเชิงประกอบการ เหมาะกับกลุ่มนักธุรกิจ SMEs หรือบรรดา Startup เน้นการเรียนผ่านวิธี workshop เพื่อให้สร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาด้านการตลาดของธุรกิจ SMEs หรือธุรกิจที่เกิดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

 • แผนการเรียน ก แบบ ก2 มีการทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต
 • แผนการเรียน ข ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ใช้การค้นคว้าอิสระ รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต

หลักสูตร ME MBA พัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้นำของโลกยุคดิจิทัล ฉีกแนวการเรียนรู้จากตำราเดิม ๆ ด้านบริหารธุรกิจ ใช้กรณีศึกษาพร้อมคำแนะนำจากนักธุรกิจระดับประเทศ สร้างโมเดลธุรกิจแบบใหม่ตามแนวทางนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ พร้อมสำหรับก้าวเข้าสู่ตลาดโลกแบบไร้พรมแดน และตลาดเกิดใหม่ พัฒนาทักษะด้านการแข่งขันแลการเติบโตอย่างยั่งยืน เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

 • แผนการเรียน ก แบบ ก2 มีการทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต
 • แผนการเรียน ข ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่ใช้การค้นคว้าอิสระ รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต

ภาพรวมของ MBA UTCC จึงถือว่าเป็นอีกสถาบันที่มีแนวการสอนเชิงบริหารธุรกิจที่ต่างไปจากสถาบันอื่น ไม่ใช่แค่การสอนภาคทฤษฎีในห้องเรียนให้เกิดความเข้าใจเท่านั้น ทว่าแต่ละหลักสูตรยังมีแนวทางการสอนเพิ่มเติมโดยเรียนรู้นอกห้องเรียน การนำเอาผู้มีประสบการณ์มานำเสนอแนวคิดดี ๆ ให้กับผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาและสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

MBA UTCC
MBA UTCC

สมัครเรียน MBA UTCC ทำอย่างไร

ด้วยหลักสูตรที่หลากหลายจึงเชื่อว่ามีหลาย ๆ คนสนใจอยากสมัครเรียน MBA UTCC กันพอสมควร ซึ่งแต่ละหลักสูตรนั้นต้องเช็คตารางกันให้ดี ๆ ทว่าเบื้องต้นการสมัครไม่มีอะไรยุ่งยาก ทำได้ดังนี้

 • กดเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ https://gs.utcc.ac.th/master-degree/
 • แถบด้านบนเลือก “สมัครเรียน”
 • กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง พร้อมกดยืนยันข้อมูล
 • ทางสถาบันจะมีการแนะนำขั้นตอนของการสมัคร วันสอบสัมภาษณ์ และอื่น ๆ ต่อไป

 

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน MBA UTCC

ในด้านคุณสมบัติเป็นอีกสิ่งที่คนสนใจเรียน MBA UTCC ควรต้องรู้เอาไว้ เพื่อตรวจสอบตนเองอีกครั้งว่ามีความพร้อมตามที่สถาบันกำหนดครบถ้วน หากขาดเรื่องไหนอยู่จะได้จัดการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วก่อนถึงเวลาสมัครจริง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนจบ
 • หากมีผลวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, CU-TEP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ไม่มีโรคร้ายแรง หรือโรคติดต่อที่เป็นอันตราย

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA UTCC

มาถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการเรียน MBA UTCC ตลอดหลักสูตร ถือเป็นอีกประเด็นที่ควรรู้เอาไว้เพื่อการวางแผนด้านการเงินอย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาระหว่างการเรียนในภาคเรียนต่าง ๆ โดยทุกหลักสูตรของ MBA UTCC จะมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 255,950 บาท

Related Posts