fbpx

MBA UP ป.โท บริหารธุรกิจ ม.พะเยา สถาบันชื่อดังของภาคเหนือ

MBA UP
Reading Time: 2 minutes

MBA UP มหาวิทยาลัยพะเยา

ในเมืองไทยเองมีหลาย ๆ สถาบันเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อมุ่งหวังพัฒนาความรู้ความสามารถและผลิตบุคคลเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความเจริญเพิ่มขึ้นไปอีก MBA UP ของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก็ถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจ โดยเป็นหลักสูตรที่แบ่งออกได้ 2 รูปแบบ ทั้งนี้ไม่ใช่แค่การได้ความรู้จากผู้สอนเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสพบเจอกับประสบการณ์ใหม่ ๆ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค้นคว้าเนื้อหาต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนั้นใครที่สนใจก็ลองศึกษาข้อมูลต่าง ๆ กันเอาไว้ได้เลย

 • MBA UP แผน ก แบบ ก2 ต้องมีหน่วยกิตที่ได้ไม่ต่ำกว่า 40 (3) หน่วยกิต แบ่งเป็นปีที่ 1 ภาคต้น 9 (3) หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคปลาย 12 หน่วยกิต, ปีที่ 2 ภาคต้น 10 หน่วยกิต และปีที่ 2 ภาคปลาย 9 หน่วยกิต
 • MBA UP แผน ข ต้องมีหน่วยกิตที่ได้ไม่ต่ำกว่า 40 (3) หน่วยกิต แบ่งเป็นปีที่ 1 ภาคต้น 9 (3) หน่วยกิต ปีที่ 1 ภาคปลาย 12 หน่วยกิต, ปีที่ 2 ภาคต้น 10 หน่วยกิต และปีที่ 2 ภาคปลาย 9 หน่วยกิต

ทั้งนี้รายวิชาของ MBA UP ทั้ง 2 แผน ถือว่ามีความน่าสนใจมาก ๆ เนื่องจาก แผน ก แบบ ก2 จะต้องมีการทำวิทยานิพนธ์เพื่อจบ ขณะที่ แผน ข ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่จะใช้การค้นคว้าอิสระแทน จึงขอยกตัวอย่างบางวิชาที่พูดถึงนี้มาให้เห็นกันคร่าว ๆ

 • ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา
 • การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์
 • การบริหารและการวางแผนการตลาด
 • การบัญชีเพื่อการจัดการ
 • เศรษฐศาสตร์การจัดการ
 • การบริหารการเงิน
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • สัมมนา
 • วิทยานิพนธ์
 • การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

เป้าหมายสำคัญของ MBA UP คือต้องการพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านของการบริหาร สามารถคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ตามหลักแห่งความเท่าเทียม พร้อมนำเอาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารธุรกิจ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การเงิน การธนาคาร, การจัดการสุขภาพ เป็นต้น อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพให้กับคนที่ชอบทำวิจัยนำเอาหลักการต่าง ๆ ที่ได้เรียนไปใช้ในงานเพื่อเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าทั้งกับตนเอง บุคคลอื่น และประเทศชาติต่อไป ซึ่งการเรียน MBA UP นี้มักมีหลายคนตั้งคำถามว่า หากเรียนจบไปแล้วจะนำไปใช้ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง จึงอยากแนะนำอาชีพที่น่าสนใจ รวมถึงคนที่มีตำแหน่งงานอยู่แล้วก็เพิ่มโอกาสในการได้รับค่าตอบแทนและตำแหน่งที่สูงขึ้นตามไปด้วย

 • ตำแหน่งผู้บริหารหลากหลายด้าน อาทิ บริหารจัดการทั่วไป, การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์, การเงิน การธนาคาร, การจัดการเรื่องสุขภาพ
 • ผู้ปฏิบัติการแบบวิชาชีพเฉพาะทางทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ, นักวิเคราะห์การลงทุน วิเคราะห์หลักทรัพย์, นักวางแผนท้องถิ่น ฯลฯ
 • นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในหลาย ๆ ด้าน เช่น การเงิน การธนาคาร, ทรัพยากรมนุษย์, บริหารจัดการ, ด้านสุขภาพ, นักวิชาการอิสระ, อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
 • ประกอบอาชีพอิสระและทำธุรกิจส่วนตัว

ภาพรวมของ MBA UP ถือว่าจะทำให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลาย สามารถต่อยอดอาชีพของตนเองรวมถึงเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นใครที่สนใจหรืออยากเพิ่มความรู้ความสามารถ ที่นี่พร้อมเป็นทางเลือกของทุกคนในการศึกษาและเติมเต็มประสบการณ์ดี ๆ ให้กับชีวิตอีกหลายด้าน

MBA UP
MBA UP

สมัครเรียน MBA UP ทำอย่างไร

สำหรับคนที่มีความสนใจอยากสมัครเรียน MBA UP ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากใด ๆ เพียงแค่ทำตามขั้นตอนที่ทางสถาบันได้กำหนดเอาไว้เท่านั้น โดยหลัก ๆ แล้วจะขอแนะนำวิธีที่ใช้กันและช่วยให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายมากขึ้น

 • เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ http://admission.up.ac.th/
 • เลือกหลักสูตรปริญญาโท – เอก
 • จากนั้นกรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงไปในระบบการสมัครให้ครบถ้วน
 • สั่งพิมพ์เอกสารใบสมัคร ติดรูปตามรายละเอียดที่ได้ระบุเอาไว้
 • ทำการชำระค่าสมัครให้เรียบร้อย
 • ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ที่กำหนดในวันสมัคร ทั้งนี้แนะนำว่าหากมีผลคะแนนการวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, CU-TEP จะช่วยเพิ่มโอกาสในการผ่านเข้าเรียนได้มากขึ้น
 • รอประกาศขั้นตอนต่อไปจากทางสถาบัน

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา MBA UP

ผู้ที่สนใจเข้าศึกษา MBA UP ก็จำเป็นต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ดีว่าตรงกับที่ทางสถาบันต้องการหรือไม่ เพื่อจะได้เตรียมพร้อมอย่างถูกต้อง และไม่มีปัญหาในเรื่องของข้อผิดพลาดต่าง ๆ จนไม่สามารถผ่านเข้าเรียนได้ตามที่คาดหวัง

 • จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่รับรองโดย ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัย
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนจบ
 • ควรมีผลคะแนนวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, CU-TEP

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA UP

เรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ผู้ต้องการเรียนต่อในระดับ MBA UP ต้องควรรู้เอาไว้ เพื่อจะได้เตรียมตนเองให้พร้อมสำหรับการชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ

 • MBA UP แผน ก ก2 เรียนทั้งหมด 4 ภาคการศึกษา ค่าใช้จ่าย 45,000 บาท / เทอม รวมค่าใช้จ่ายราว 180,000 บาท
 • MBA UP แผน ข เรียนทั้งหมด 6 ภาคการศึกษา ค่าใช้จ่าย 30,000 บาท / เทอม รวมค่าใช้จ่ายราว 180,000 บาท

การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นจะช่วยเพิ่มความรู้และพัฒนาความสามารถของตนเองให้ก้าวขึ้นไปมากกว่าเดิม ถ้าสนใจเรียนต่อ MBA UP ก็นำเอาข้อมูลดังกล่าวนี้ไปเป็นอีกทางเลือกเพื่อพิจารณากันได้เลย ความสำเร็จในอนาคตรอทุกคนอยู่ อย่าช้าเด็ดขาด

Related Posts