fbpx

MBA RPU ข้อมูลการสมัครเรียนต่อ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ราชพฤกษ์

MBA RPU
Reading Time: < 1 minute

MBA RPU มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

การเรียนต่อในระดับมหาบัณฑิตย่อมช่วยพัฒนาศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนให้ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ในเมืองไทยเองก็มีหลายสถาบันที่เปิดรับสมัครผู้ที่อยากเข้าเรียนต่อ สำหรับคนที่สนใจเรียนด้านบริหารธุรกิจ MBA RPU ของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ก็นับเป็นอีกสถาบันที่ผ่านการยอมรับว่ามีหลักสูตรที่พร้อมพัฒนาให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังมีรูปแบบการสอนมานำเสนออย่างหลากหลาย พัฒนาทักษะเพื่อต่อยอดการทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยทางสถาบันมีการเปิดหลักสูตร 2 แผนหลัก ๆ ประกอบไปด้วย

 • แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ มีหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต เพิ่มความรู้แบบเฉพาะทางสำหรับผู้เรียนที่ศึกษาวิทยานิพนธ์ในด้านนั้น ๆ
 • แผนการเรียน ข แผนการเรียนนี้ผู้เรียนไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ของตนเองให้มากขึ้น มีหน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต

ในด้านการแบ่งสาขาวิชาของ MBA RPU ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าตนเองมีความถนัดในด้านใดมากที่สุด ซึ่งทางสถาบันมี 4 สาขาวิชาให้เลือกได้แก่

 • กลุ่มวิชาการจัดการ
 • กลุ่มวิชาการตลาด
 • กลุ่มวิชาการบัญชี
 • กลุ่มวิชาการเงิน

ในทุก ๆ กลุ่มวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร MBA RPU นี้มีความมุ่งหวังไปในทิศทางเดียวกันคือ ต้องการพัฒนามหาบัณฑิตให้ก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานอย่างมีศักยภาพมากที่สุด สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์กรที่ตนเองทำงานอยู่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี มีความเจริญก้าวหน้า เติบโตไปในทิศทางเหมาะสม ซึ่งยังรวมถึงการพัฒนาของประเทศในด้านเศรษฐกิจที่จะมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมด้วย แต่ละรายวิชาที่เปิดสอนนั้นมีการเน้นย้ำความรู้แบบละเอียดลึกซึ้งมากกว่าเดิม เพิ่มเติมทักษะให้กับผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองมากขึ้นไปอีก ส่งผลถึงเรื่องตำแหน่งที่สูงขึ้นและผลตอบแทนที่มากขึ้นตามไปด้วย

ในด้านของการประกอบอาชีพสำหรับคนที่เลือกเรียน MBA RPU มีหลาย ๆ แนวทางหลากอาชีพที่สามารถทำงานได้จริง โดยขอแบ่งแยกคร่าว ๆ ดังนี้

 • ผู้บริหารระดับล่าง กลาง สูง ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน สามารถบริหารองค์กรหรือกิจการให้เดินหน้าไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • หัวหน้าแผนก หัวหน้าสาขา หัวหน้าฝ่าย ในองค์กรภาครัฐและเอกชน ในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ฝ่ายการขาย, การตลาด, การบัญชี การเงิน, ทรัพยากรมนุษย์, คลังสินค้า, ฝ่ายต่างประเทศ, จัดซื้อ เป็นต้น
 • อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในด้านบริหารธุรกิจ สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้อื่นได้ดี
 • นักวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การลงทุนต่าง ๆ สามารถให้คำแนะนำกับผู้อื่นเพื่อสร้างรายได้ที่มากขึ้น
 • นักวิจัยเพื่อพัฒนาวงการธุรกิจของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อความยั่งยืน

ในด้านของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของคนที่เข้าเรียนต่อ MBA RPU ถือว่ามีความพร้อมในการรองรับผู้เรียนเป็นอย่างมาก ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงบรรยากาศโดยรอบมีความร่มรื่น เข้าเรียนแล้วรู้สึกสบายใจ ไม่เครียด ส่งผลให้มีเกรดเฉลี่ยที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ไม่ยาก นับเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถาบันแห่งนี้ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก

ภาพรวมของการเรียนที่ MBA RPU นับว่าเป็นเรื่องที่ดีกับการที่ผู้เรียนทุกคนจะได้รับความรู้ผ่านการถ่ายทอดแบบมืออาชีพของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รู้เทคนิคในการสอนเป็นอย่างดี มีการยกกรณีศึกษาตัวอย่างเพื่อให้รู้จักการคิด วิเคราะห์ พร้อมมองหาแนวทางต่าง ๆ ในการแก้ไขอย่างเหมาะสม สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้จริง มีการพาไปศึกษาดูงานต่าง ๆ เพื่อเก็บเกี่ยวความรู้นอกห้องเรียนเพิ่มเติม รวมถึงยังได้เชิญเหล่าวิทยากรมากประสบการณ์ มีความรู้ในเชิงธุรกิจเข้ามาแนะนำพร้อมให้คำปรึกษาเพื่อเอาไปใช้งานได้จริง ๆ ในอนาคตด้วย

MBA RPU
MBA RPU

สมัครเรียน MBA RPU ทำอย่างไร

หลังจากเข้าใจถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับ MBA RPU คราวนี้ก็มาถึงการสมัครเรียนซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เสร็จเรียบร้อย โดยใครที่สนใจลองมาทำตามนี้กันเลย

 • กดเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.rpu.ac.th/
 • แถบด้านบนเลือก “คณะ/หลักสูตร” จากนั้นเลือกหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • เมื่อหน้าเว็บเปลี่ยนเป็นหน้าของ MBA RPU ด้านขวามือจะมีตัวเลือก “สมัคเรียน” คลิกเข้าไปได้เลย
 • กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน ตรวจสอบอีกครั้งก่อนกดสมัคร
 • ทางสถาบันจะมีการส่งรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมกลับมาให้อีกครั้ง

 

คุณสมบัติสำหรับผู้เข้าศึกษา MBA RPU

หลังจากรู้วิธีสมัครเรียนอย่างถูกต้องกันไปแล้ว คราวนี้ก็มาถึงคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่สนใจเข้าเรียน MBA RPU เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมตนเองให้ดีก่อน หากยังขาดส่วนใดจะได้เตรียมตัวเองจะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัย ให้การรับรอง
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนจบ
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้วิกลจริต
 • หากมีผลคะแนนวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตร MBA RPU

ในส่วนของค่าใช้จ่ายเป็นอีกสิ่งสำคัญในการเข้าเรียน MBA RPU ที่ต้องพิจารณา เพื่อวางแผนทางการเงินให้พร้อม จะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง โดยค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรคร่าว ๆ อยู่ประมาณ 159,000 บาท แต่อาจมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติมตามเหมาะสม

Related Posts