fbpx

MBA PTU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ปทุมธานี เรียนต่อเพื่ออนาคต

MBA PTU
Reading Time: < 1 minute

MBA PTU มหาวิทยาลัยปทุมธานี

การเรียนต่อในระดับปริญญาโท หรือระดับบัณฑิตศึกษา ถือเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจมาก ๆ สำหรับคนที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติม ดังนั้น MBA PTU ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี ซึ่งเป็นการเรียนในด้านบริหารธุรกิจจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มาก ๆ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีหรือสนใจอยากเรียนต่อที่นี่ ด้วยแนวทางการสอนที่ชัดเจน บวกกับการมีโอกาสได้พบเจอกับผู้คนที่มากด้วยประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความคิด และได้พูดคุยในเรื่องอื่น ๆ อีกมาก นั่นจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าการเรียนต่อถือว่าสำคัญมากทีเดียว ซึ่งที่นี่จะแบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 แผนการเรียน ดังนี้

 • แผนการเรียน ก แบบ ก2 มีหน่วยกิตวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต, วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบด้วย
 • แผนการเรียน ข มีหน่วยกิตวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต, วิชาเลือก 6 หน่วยกิต, การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระเพิ่มเติมความรู้

พื้นฐานสำคัญของการเรียน MBA PTU ทางสถาบันมีจุดประสงค์ต้องการพัฒนาบัณฑิตทุกคนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารธุรกิจอย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาองค์กรไปจนถึงการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งแนวทางการสอนของสถาบันก็มีความชัดเจนในการพยายามสร้างเนื้อหาที่ตอบโจทย์โลกในยุคปัจจุบัน มีการนำเอานวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาเป็นตัวช่วยเพื่อให้การเรียนการสอนทันสมัยมากขึ้นกว่าเดิม โดยผู้สอนเองคือบุคลากรที่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าสนใจมาก ๆ ใครที่เลือกเรียนกับสถาบันนี้นับว่าคุ้มค่าและเหมาะสมสุด ๆ

ทางด้านของอาชีพสำหรับคนเรียนจบหลักสูตร MBA PTU นั้น ถือว่ามีความหลากหลายมาก ๆ จึงบอกได้ว่าการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นมีความสำคัญมากจริง ๆ โดยตัวอย่างอาชีพที่น่าสนใจและสามารถพัฒนาต่อยอดขึ้นไปได้อีกมีดังนี้

 • นักบริหารในด้านต่าง ๆ รวมผู้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารขององค์กร เช่น ฝ่ายบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์, การขาย, บัญชี, การผลิต, การตลาดระหว่างประเทศ เป็นต้น
 • เจ้าหน้าที่ในด้านนโยบายและการวางแผน ตำแหน่งที่มีความสำคัญในการวางแผนอนาคตและรู้ว่าบริษัทควรเดินไปทางไหนจึงจะเหมาะสมมากที่สุด
 • เจ้าหน้าที่ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ไปพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพิ่มโอกาสการเติบโต
 • นักธุรกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว สามารถทำอาชีพส่วนตัว เพื่อสร้างธุรกิจของตนเองขึ้นมาให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
 • นักวิเคราะห์การเงินและการลงทุน กลุ่มนักลงทุนจำเป็นต้องพึ่งพานักวิเคราะห์เพื่อให้มั่นใจว่าเงินของพวกเขาจะไม่สูญเปล่า
 • นักวิชาการในกลุ่มบริหารธุรกิจ การเป็นนักวิชาการต้องมีความรู้และความสามารถในด้านนั้นแบบเจาะลึก ซึ่งการเรียน MBA PTU จะทำให้อาชีพนี้ด้านบริหารธุรกิจไม่ใช่เรื่องยาก
 • นักวิชาการ ผู้บริหารในกลุ่มงานโลจิสติกส์ เพราะปัจจุบันโลจิสติกส์เป็นมากกว่าแค่การขนส่ง จึงต้องให้คนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้าไปบริหารจัดการ
 • พนักงานในระดับที่สูงกว่าพนักงานทั่วไปทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน

ภาพรวมของการเรียนการสอนที่ MBA PTU ต้องบอกว่าเป็นแนวทางการสอนที่จะทำให้ผู้เรียนทุกคนได้ความรู้กลับไปอย่างเต็มที่ ทั้งภาคทฤษฎีจากอาจารย์ที่มากด้วยคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดบทเรียน การยกกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการคิด วิเคราะห์ เพื่อมองเห็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างถูกต้อง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์เข้ามาถ่ายทอดแนวทางและเรื่องราวดี ๆ ในการนำไปปรับใช้สำหรับการทำงานต่อไป

นั่นแสดงให้เห็นว่าการเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจกับ MBA PTU เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ผู้ที่สนใจทุกคนอย่างมาก ความรู้ต่าง ๆ เมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถนำไปปรับใช้ทั้งการทำงานในองค์กรหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวได้อย่างยั่งยืน

MBA PTU
MBA PTU

สมัครเรียน MBA PTU ทำอย่างไร

จากการได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้แล้วมีความสนใจอยากสมัครเรียน MBA PTU ขอบอกเลยว่าขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด จึงขออธิบายเพื่อให้นำไปทำตามกันได้ง่าย ๆ ดังนี้

 • กดเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ http://mis.ptu.ac.th/PTU/index.php
 • แถบขวามือด้านบนจะเห็นช่อง “สมัครเรียน” กดเข้าไปได้เลย
 • กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน
 • แนบเอกสารต่าง ๆ ตามที่สถาบันกำหนดให้ครบถ้วน
 • กดยืนยันแล้วพิมพ์เอกสารการสมัครออกมาเพื่อนำไปชำระเงินตามธนาคารที่กำหนด
 • ในกรณีสมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร กรอกข้อมูล และสามารถจ่าหน้าซองเพื่อส่งไปยังสถาบันได้โดยตรง
 • สามารถสมัครด้วยตนเองกับทางสถาบันโดยตรง

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา MBA PTU

เมื่อเข้าใจถึงขั้นตอนการสมัครแล้ว คราวนี้มาดูรายละเอียดคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับคนที่คิดเข้าเรียน MBA PTU เพื่อจะได้ตรวจสอบให้พร้อมและไม่เสียเวลาในการสมัครหากมีข้อมูลบางประการไม่ครบถ้วน

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัยให้การยอมรับ
 • กรณีจบจากการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศต้องมีการยอมรับอย่างแพร่หลาย
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาในการเรียนจบ
 • หากมีผลการสอบวัดระดับด้านภาษาอังกฤษ เช่น CU-TEP, IELTS, TOEFL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA PTU

มาถึงเรื่องค่าใช้จ่ายของการเรียนในหลักสูตร MBA PTU ซึ่งเป็นอีกเรื่องสำคัญมาก ๆ เพราะจะได้วางแผนอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายราว ๆ 122,000 บาท แต่กรณีมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้ระหว่างการเรียนเพื่อจ่ายส่วนอื่น ๆ ภายหลัง

Related Posts