fbpx
02-252-8633 , 084-942-4261

MBA NBU

By chulatutor   on 19/12/20

MBA NBU มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

สำหรับคนที่สนใจเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาถือเป็นเรื่องดีมาก ๆ เพราะนอกจากจะได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านความรู้ความสามารถแล้ว ยังสามารถต่อยอดด้านการทำงานเพื่อนำไปใช้กับองค์กรให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุดอีกด้วย ซึ่งการเรียนกับ MBA NBU ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพก็นับว่าเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ เพราะที่นี่มีการเปิดหลักสูตรด้านวิชาการจัดการที่จะช่วยเพิ่มทักษะในด้านนี้ให้กับคนที่เรียนมาสามารถเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง ทั้งนี้ตัวหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 แผน หลัก ๆ ประกอบไปด้วย

 • แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ ซึ่งมีหน่วยกิตรวมทั้งหมด 42 หน่วยกิต เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้แบบเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งมากที่สุด
 • แผนการเรียน ข เป็นแผนการเรยีนที่ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ แต่จะต้องมีการค้นคว้าอิสระเพิ่มเติม ซึ่งมีหน่วยกิตรวมทั้งหมด 42 หน่วยกิต จะช่วยเพิ่มพูนความรู้แบบครอบคลุมให้กับผู้เรียนมากขึ้นกว่าเดิมด้วย

แนวทางสำคัญของการเรียน NBU MBA คือ ต้องการมุ่งเน้นให้มหาบัณฑิตทุกคนสามารถนำเอาวิชาความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานของตนเองได้จริง ด้วยปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าคนรุ่นใหม่เองก็จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม ยิ่งในรอบทศวรรษที่ผ่านมามีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงจึงไม่ควรนิ่งเฉยกับการทำงานปกติ แต่ต้องเพิ่มการรับรู้ของตนเองให้มากขึ้นกว่าเดิม

สิ่งเหล่านี้ย่อมมีผลต่อทางธุรกิจและงานด้านอุตสาหกรรมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หากได้คนที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานย่อมทำให้เกิดการพัฒนาขององค์กรไปจนถึงการพัฒนาสู่ระดับของประเทศได้เลยเช่นกัน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลาย ๆ คนจะพยายามมองหาหลักสูตรดี ๆ เพื่อให้ตนเองได้เข้าเรียน เช่นกันกับ MBA NBU ที่เปิดหลักสูตรนี้สำหรับคนที่มีความสนใจโดยเฉพาะ

ในด้านของรายวิชา MBA NBU ก็ถือว่ามีความน่าสนใจไม่น้อย เนื่องจากเป็นแนวทางการสร้างความรู้ที่นำไปปรับใช้กับองค์กรได้จริงเมื่อต้องเข้าทำงาน ยกตัวอย่างรายวิชาเด่น ๆ เช่น

 • เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ เพราะเรื่องของเศรษฐศาสตร์มีมากกว่าแค่อุปสงค์ อุปทาน จึงต้องมีความรู้อย่างครอบคลุมมากที่สุด
 • การจัดการและพฤติกรรมองค์การ เป็นแนวทางที่จะทำให้ทุก ๆ คนในองค์กรทำงานกันอย่างเต็มที่ ไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันภายหลัง
 • การจัดการการเปลี่ยนแปลง เพราะทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ดังนั้นวิชานี้จะช่วยให้รู้หลักที่ถูกต้องว่าควรเริ่มต้นจัดการอย่างไรให้เหมาะสม
 • กระบวนการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ จะช่วยฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง มีแนวทางการคิดและตัดสินใจที่เหมาะสม ตามหลักเหตุผลกับสิ่งที่ควรเป็น
 • การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ เป็นการเรียนรู้เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้กับธุรกิจต่าง ๆ ให้น้อยลงยิ่งกว่าเดิม ซึ่งเป็นแนววิชาที่บรรดาผู้บริหารจะชอบมาก
 • การวิเคราะห์และออกแบบงานธุรกิจ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในองค์กรที่เข้าไปทำงานด้วย อีกทั้งยังสร้างสรรค์ธุรกิจให้ออกมาได้อย่างน่าพึ่งพอใจ

จริง ๆ แล้วยังมีอีกหลายวิชาที่มีความน่าสนใจ ซึ่งจะถูกจัดอยู่ทั้งในหมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือกอิสระ สามารถลงเรียนเพื่อให้เกิดความรู้กับตนเองได้เลย โดยจะเรียนวันอาทิตย์ตลอดวัน จบไม่เกิน 5 ภาคการศึกษา

ภาพรวมของ NBU MBA ถือว่าเป็นสถาบันที่มีแนวทางการสอนชัดเจนไม่ว่าภาคทฤษฎีของบรรดาผู้สอนที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์เป็นอย่างดี ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม มีการยกกรณีตัวอย่างเพื่อให้ได้ลองคิด วิเคราะห์ พร้อมหาเหตุผลในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการเชิญวิทยากร ผู้มีประสบการณ์มาบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อเอาไว้ปรับใช้กับการทำงานจริงอีกด้วย

mba nbu
mba nbu

สมัครเรียน MBA NBU ทำอย่างไร

มาถึงขั้นตอนการสมัครเรียน MBA NBU สำหรับคนที่มีความสนใจและอยากเข้าเรียนกับสถาบันแห่งนี้ ขั้นตอนในการสมัครบอกเลยว่าง่ายมาก ๆ ใช้ระบบออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ได้เลย

 • เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ http://www.northbkk.ac.th/mba/
 • ด้านซ้ายมือจะมีช่องให้เลือก สมัคร MBA คลิกเข้าไปได้เลย
 • เมื่อเข้าไปแล้วกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน
 • ตรวจเช็คข้อมูลอีกครั้งเพื่อความถูกต้องก่อนการบันทึก
 • เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วให้สั่งพิมพ์ใบสมัครออกมาเพื่อไปชำระเงินกับธนาคารที่สถาบันกำหนด

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา MBA NBU

ในด้านของคุณสมบัติก็เป็นอีกสิ่งที่จะต้องพิจารณาอย่างมาก เพื่อให้มั่นใจว่าเวลาเข้าเรียน NBU MBA หรือช่วงระหว่างการสมัครจะไม่มีปัญหาใด ๆ ให้ต้องกลับมาแก้ไข หรือเสียเวลาโดยใช่เหตุ ซึ่งคร่าว ๆ ของคนที่จะสมัครคือ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัยให้การรับรอง
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนจบ
 • หากมีคะแนนวัดผลทางภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL, CU-TEP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA NBU

ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของค่าใช้จ่ายสำหรับคนสนใจเรียน NBU MBA เพื่อให้เกิดการเตรียมพร้อมอย่างเหมาะสมมากที่สุด โดยค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ตลอดหลักสูตรราว 180,000 บาท เป็นการรวมค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาต่าง ๆ แต่บางปีอาจมีส่วนลดให้ตามเหมาะสม

 

Tags