fbpx

MBA MUT สมัครเรียนต่อ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีมหานคร

MBA MUT
Reading Time: < 1 minute

MBA MUT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

การมีโอกาสเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจะช่วยเพิ่มความรู้ความสามารถให้กับผู้เรียนทุกคนได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่ออนาคตสำหรับการทำงานอีกด้วย หนึ่งในสถาบันที่น่าสนใจคือ MBA MUT ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร การเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจนับเป็นสาขาวิชาที่ได้รับความนิยม โดยหลัก ๆ แล้วที่สถาบันแห่งนี้จะมีการเปิดรับทั้งหมด 3 สาขา ได้แก่ สาขาการตลาด, สาขาการจัดการ และสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โดยทั้ง 3 สาขา แบ่งหลักสูตรออกได้ 2 ประเภท คือ

 • แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องมีการทำวิทยานิพนธ์ประกอบ ผู้เรียนที่เข้าเรียนต้องผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ด้วย หน่วยกิตรวมทั้งสิ้น 42 หน่วยกิต
 • แผนการเรียน ข แผนการเรียนนี้ผู้เรียนไม่ต้องมีการทำวิทยานิพนธ์ประกอบ แต่ต้องเลือกการค้นคว้าอิสระเพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับตนเอง รวมถึงต้องผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ หรืออาจมีการสอบปากเปล่าเพิ่มเติมด้วย

การเรียน MBA MUT จะมีระยะเวลากำหนดไว้ที่ 2 ปี เป็นการเรียนแบบภาษาไทยทั้งหมด มุ่งหวังเพื่อผลิตบัณฑิตศึกษาที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ มีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานของตนเองให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นไปอีกขั้น พร้อมกันนี้ยังมีส่วนช่วยเหลือและพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งหมดอยู่ภายใต้แนวทางการเรียนรู้แบบบูรณาการ มีหลักสูตรการเรียนที่เข้มข้น เพื่อให้เกิดความแตกฉานและรู้ลึก รู้จริงในการเรียนด้านนั้น ๆ สามารถนำเอาแนวทางวิชาการต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุด มีการผสมผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น รวมถึงยังคงมุ่งเน้นการสอนในด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในสังคมการทำงานและสังคมการใช้ชีวิต

ในด้านของวัตถุประสงค์ที่ทาง MBA MUT เปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาสามารถแยกออกได้ทั้งหมด 6 ประเด็นใหญ่ ๆ ด้วยกัน ประกอบไปด้วย

 • เพื่อให้เกิดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมนำเอาไปปรับใช้งานได้จริงกับชีวิตปัจจุบันรวมถึงตำแหน่งที่ทำอยู่ โดยเฉพาะด้านบริหารธุรกิจ
 • มีความสามารถด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เกี่ยวกับการทำงานในเชิงบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบชัดเจน
 • เพิ่มทักษะด้านการสื่อสารระหว่างตนเองกับผู้อื่น รวมถึงมีความสามารถในการสื่อสารเขิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มนิสัยการค้นคว้าหาข้อมูล ศึกษาเนื้อหาใหม่ ๆ ให้กับตนเองเป็นประจำ
 • มีศักยภาพเพียงพอหากต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไม่ว่าจะสถาบันในเมืองไทยหรือต่างประเทศ
 • มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพอย่างสุจริต พร้อมเข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อองค์กรและสังคมส่วนรวม

ในด้านของอาชีพเมื่อเรียนจบ MBA MUT แล้ว สามารถแยกย่อยไปประกอบได้หลากหลายมาก ๆ ตามความเหมาะสมและความถนัดของผู้เรียน เช่น

 • ตำแหน่งระดับผู้บริหารในหน่วยงานเอกชนและราชการ เช่น ผู้บริหารด้านการเงิน, การตลาด, ทรัพยากรมนุษย์, ฝ่ายขาย, โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
 • นักวางแผนด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจให้กับองค์กรทุกประเภท
 • ที่ปรึกษาในการทำธุรกิจให้กับองค์กรทุกประเภท
 • ที่ปรึกษาในการเขียนแผนธุรกิจเพื่อโอกาสในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
 • นักวิเคราะห์ นักวางแผนด้านการเงินให้กับธุรกิจและสถาบันการเงินต่าง ๆ
 • นักวิเคราะห์ นักวางแผนด้านการลงทุนทุกประเภท
 • นักวิจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงธุรกิจ
 • ผู้ประกอบการอิสระ ทำธุรกิจส่วนตัวทุกประเภท
 • นักวิชาการชำนาญในด้านธุรกิจ

ภาพรวมของการเรียน MBA MUT ถือว่าได้ตอบโจทย์กับผู้เรียนในหลาย ๆ ด้านเป็นอย่างมาก ทั้งการสอนตามทฤษฎีของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิเฉพาะทาง การยกกรณีศึกษาเพื่อให้รู้จักคิด วิเคราะห์ มองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม มีการศึกษาดูงานภายนอก รวมถึงการเชิญวิทยากรผู้มีประสบการณ์มาบอกเล่า แนะนำเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อการนำไปปรับใช้ได้จริงในอนาคต

MBA MUT

สมัครเรียน MBA MUT ทำอย่างไร

หากมีความสนใจในการสมัครเรียน MBA MUT ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะขั้นตอนต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ทันที เพื่อความสะดวกกับทุก ๆ คนมากที่สุด ดังนี้

 • คลิกเข้าไปที่ http://www.mba.mut.ac.th/
 • แถบด้านบนให้เลือก “สมัคเรียน” ซึ่งจะแบ่งออกได้ว่าต้องการสมัครออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง
 • กรณีสมัครออนไลน์ให้กรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงบนหน้าเว็บไซต์ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ
 • หากสมัครด้วยตนเองให้ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกรายละเอียดแล้วไปยื่นยังสถาบันโดยตรง
 • จะมีการเรียกทดสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผล

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา MBA MUT

ทั้งนี้ก่อนตัดสินใจสมัครเรียน MBA MUT อย่าลืมพิจารณาคุณสมบัติของตนเองด้วยว่าตรงกับที่ทางสถาบันกำหนดไว้หรือไม่ เพื่อจะได้จัดการให้เรียบร้อยและไม่เสียเวลาในการสมัครโดยใช่เหตุ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัยให้การรับรอง
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนจบ
 • มีความพร้อมทั้งด้านสติสัมปชัญญะและพลานามัยในการเข้าเรียน
 • กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วจะไม่ต้องสอบข้อเขียน
 • หากมีคะแนนสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, CU-TEP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA MUT

ในด้านค่าใช้จ่ายก็เป็นอีกสิ่งที่จำเป็นต้องมีการพิจารณาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการเข้าเรียนด้วย ซึ่งหลักสูตร MBA MUT จะแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ เพื่อให้เลือกเรียนได้ตามเหมาะสม ดังนี้

 • แผนการเรียน ก แบบ ก2 ต้องทำวิทยานิพนธ์ มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรราว 159,980 บาท
 • แผนการเรียน ข ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ มีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรราว 151,780 บาท
Related Posts