fbpx

MBA EAU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.อีสเทิร์นเอเชีย เรียนอะไรบ้าง

MBA EAU
Reading Time: 2 minutes

MBA EAU มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ไม่ว่าจะเรียนต่อในสถาบันใด หากมีชื่นชอบด้านธุรกิจ หรืออาชีพที่ทำนั้นมีความเกี่ยวข้อง การเลือกเรียนต่อปริญญาโทในหลักสูตรบริหารธุรกิจจึงถือเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มาก ๆ เพราะมีโอกาสได้นำเอาวิชาความรู้ต่าง ๆ ไปใช้งานจริง พัฒนาองค์กรและประเทศชาติให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น MBA EAU มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียถือเป็นอีกสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวให้กับผู้ที่สนใจเข้าเรียนทุกคน เพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ แล้วไปประยุกต์ใช้ในอาชีพของตนเอง โดยหลักสูตรนี้แบ่งแผนการเรียนออกเป็น 2 แผ่น คือ

 • แผนการเรียน ก แบบ ก2 แผนการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ประกอบการเรียนจบ แบ่งรายวิชาออกคือ หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่มีหน่วยกิต, หมวดวิชาเฉพาะ 27 หน่วยกิต, หมวดวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต
 • แผนการเรียน ข แผนการเรียนนี้ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องใช้การค้นคว้าอิสระเพิ่มเติม และมีการสอบวัดความรู้ แบ่งรายวิชาออกคือ หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่มีหน่วยกิต), หมวดวิชาเฉพาะ 33 หน่วยกิต, หมวดวิชาสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 39 หน่วยกิต

แนวทางสำคัญชอง MBA EAU ต้องการเพิ่มบุคลากรในด้านบริหารธุรกิจให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการทำงานวิจัย พร้อมสร้างสรรค์แนวทางการทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ เป็นการพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิม นำเอาความรู้ที่มีไปบูรณาการเพื่อนำเสนอวิธีคิด การทำงานแบบใหม่ ๆ ผสมผสานกับการใช้นวัตกรรมอย่างได้ผล รวมถึงยังเน้นย้ำในเรื่องคุณธรรม, จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดีในการทำงานอยู่เสมอ ไม่ว่าองค์กรในไทยหรือต่างประเทศก็ตาม

วัตถุประสงค์สำคัญของ MBA EAU มีอยู่ด้วยกันหลายประเด็น สามารถแยกย่อยออกมาเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่ทางหลักสูตรต้องการมากขึ้นดังนี้

 • มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจถึงการทำงานในด้านบริหารธุรกิจอย่างถูกต้อง มีหลักการ กระบวนการเพื่อบริหารองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ
 • สร้างวิสัยทัศน์อันดีให้กับนักธุรกิจ ผู้บริหาร หรือแม้กระทั่งพนักงานทุกคนที่เข้าเรียน ให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ที่กำลังเดินหน้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในด้านการทำงานเป็นหมู่คณะ
 • ใช้ทรัพยากรของธุรกิจให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งพนักงาน ตัวองค์กร รวมไปถึงประเทศชาติด้วย
 • มีความสามารถด้านการวิจัยและนำเอาผลการวิจัยที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเข้าถึง พัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปข้างหน้ามากขึ้นกว่าเดิม

ระยะเวลาของการศึกษาหลักสูตร MBA EAU จะเลือกได้ตั้งแต่ 1 ปีครึ่ง ถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก โดยแต่ละภาคการศึกษาจะใช้เวลาราว 4 เดือน ตลอด 2 ภาคการศึกษาปกติ และถ้าหากเลือกเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ในภาคฤดูร้อนจะใช้เวลาเรียนราว 2 เดือน อันถือเป็นระยะเวลาที่กำลังเหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาความรู้ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เต็มที่ในทุกรายวิชา

ด้วยแนวทางการเรียนการสอนที่ชัดเจนจึงทำให้ MBA EAU กลายเป็นอีกสถาบันที่มีผู้สนใจพูดถึงกันเยอะมาก ๆ ตัวหลักสูตรเองก็มีการเจาะลึกในด้านบริหารธุรกิจแบบเฉพาะทาง จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนมากที่สุด ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาออกไปเป็นมหาบัณฑิตก็มั่นใจในศักยภาพของตนเองที่จะพัฒนาและนำพาองค์กรให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ รวมถึงยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจประเทศชาติให้เจริญเติบโต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนในอนาคต

ภาพรวมของการเรียนกับ MBA EAU นับว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้กลับไปอย่างเต็มที่ ด้วยอาจารย์สอนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมถ่ายทอดเนื้อหาต่าง ๆ ออกมาได้อย่างเข้าใจ ลึกซึ้ง ในเชิงทฤษฎี มีการยกตัวอย่าง กรณีศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพของการทำงานในโลกความเป็นจริง พร้อมสร้างการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อเอาไว้ประยุกต์ใช้ในตอนที่ต้องเจอกับสถานการณ์ต่าง ๆ มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมถึงเชิญวิทยากรมาบอกเล่าประสบการณ์ ให้คำแนะนำดี ๆ สำหรับการทำงาน เป็นการสร้างเสริมวิชาเรียนให้แข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

MBA EAU
MBA EAU

สมัครเรียน MBA EAU ทำอย่างไร

หลังจากที่เข้าใจถึงหลักสูตรเบื้องต้นกันไปแล้ว คราวนี้ก็มาพูดกันถึงวิธีสมัครเรียน MBA EAU กันบ้าง โดยขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด สามารถเลือกวิธีได้ตามแบบที่ตนเองถนัด โดยขอไล่เรียงให้เข้าใจดังนี้

 • สมัครด้วยตนเองที่สถาบัน โดยไปที่ศูนย์แนะแนวและรับสมัครนักศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 วันจันทร์-ศุกร์ 08.30 น. – 16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ 09.00 น. – 17.00 น.
 • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ กดเข้าไปที่ https://www.eastern-asia.space/aplly-for-master
 • เลื่อนลงไปถึงวิธีการสมัคร คลิกไปที่ “ใบสมัครออนไลน์”
 • กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน พร้อมตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง
 • กดยืนยันการสมัคร จะมีการแจ้งรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมให้กับผู้ที่สมัคร

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา MBA EAU

ในเรื่องของคุณสมบัติของคนที่จะเข้าเรียน MBA EAU ก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดี เพื่อไม่ให้เสียโอกาสของตนเองให้การเข้าเรียน โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของคนที่จะเข้าเรียนที่นี่ ประกอบไปด้วย

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนจบ
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วยโรคติดต่อหรือโรคเรื้อรังรุนแรง
 • หากมีผลคะแนนวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOEFL, CU-TEP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ปิดท้ายกันที่เรื่องของค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน MBA EAU โดยมีค่าลงทะเบียนแรกเข้า 12,000 บาท ค่าเทอม ๆ ละ 32,000 รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรราว 140,000 บาท ไม่นับรวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเสียเพิ่มเติมระหว่างการเรียน

Related Posts