คณิต ม.5

คณิต ม.5

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.5 เรียนเรื่องอะไรบ้าง?

สำหรับ คณิตศาสตร์ ม.5 จะเรียน เลข เรื่อง ลำดับและอนุกรม , ความน่าจะเป็น , เวกเตอร์ , สถิติ , การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งเนื้อหาบ้างส่วนจะเป็นการต่อยอดความรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม.4 เช่นเรื่อง เซต , การให้เหตุผล , จำนวนจริง , เลขยกกำลัง , ฟังก์ชัน , อัตราส่วนตรีโกณมิติ  และจะเป็นพื้นฐานของ เลข ม.6 ในบท การวิเคระห์ข้อมูลเบื้องต้น , ลำดับอนุกรม , แคลคูลัส , กำหนดการเชิงเส้น

 

เนื้อหาที่สอน เลข ม.5 เทอม 1

บทที่ 1. ลำดับและอนุกรม

1. ลำดับ

 • ความหมายของลำดับ
 • การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
 • ลำดับเลขคณิต
 • ลำดับเรขาคณิต

2. อนุกรม

3. อนุกรมเลขคณิต

4. อนุกรมเรขาคณิต

บทที่ 2. ความน่าจะเป็น

1. กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ

2. ความน่าจะเป็น

 • การทดลองสุ่ม
 • ความน่าจะเป็น

บทที่ 3. เวกเตอร์ในสามมิติ

 • ระบบพิกัดฉากสามมิติ
 • เวกเตอร์
 • เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
 • ผลคูณเชิงสเกลาร์
 • ผลคูณเชิงเวกเตอร์

 

เนื้อหาที่สอน เลข ม.5 เทอม 2

บทที่ 1. สถิติและข้อมูล

(1) ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ

(2) ความหมายของสถิติ

(3) สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน

(4) ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล

บทที่ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

(1) การแจกแจงข้อมูลความถี่

 • การแจกแจงความถี่สะสม
 • การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์
 • การแจกแจงความถี่สะสัมสัมพัทธ์

(2) การแจกแจงความถี่โดยใช้กราฟ

 • ฮิสโทแกรม
 • แผนภาพต้นไม้

(3) การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

 • เปอร์เซ็นไทล์
 • การหาเปอร์เซนไทล์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่

(4) การวัดค่ากลางของข้อมูล

 • ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
 • ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ำหนัก
 • ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
 • การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตข้อมูลที่แจกแจงความถี่
 • มัธยฐาน
 • ฐานนิยม
 • ข้อสังเกตและหลักเกณฑ์ที่สำคัญในการใช้ค่ากลางชนิดต่าง ๆ

(5) การวัดการกระจายของข้อมูล

 • พิสัย
 • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่, ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล

 

หนังสือ คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1 และ 2 pdf

หนังสือเลข ม.5 เทอม 1

หนังสือเลข ม.5 เทอม 2

 

วิเคราะห์สถิติ ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม.5 (20 ปี ล่าสุด) แต่ละบทเรียน ออกข้อสอบโดยเฉลี่ย บทละกี่ข้อ?

บทเรียน เลข ม.ปลาย บทไหนออกสอบ TCAS TPAT A-Level มากที่สุด?

 

เรื่อง เฉลี่ยจำนวนข้อสอบ (ข้อ)
สถิติ 3 – 6
ลำดับและอนุกรม 3 – 9

 

รายละเอียด A-Level คณิต ม.ปลาย https://www.chulatutor.com/blog/a-level-math-1-overview/

เรียน A-Level คณิต ม.ปลาย มีทั้ง เรียน Online และ เรียน Onsite https://course.chulatutor.com/p/a-level-math

Related Posts