สรุป ภาพรวม ข้อสอบ A-Level คณิต 1 ที่น้องควรรู้ก่อนสอบ

A-Level คณิต 1
Reading Time: 3 minutes

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 คืออะไร

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 คือ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน + เพิ่มเติม ที่จะเข้ามาแทนที่การสอบคณิตศาสตร์วิชาสามัญ ซึ่งเนื้อหาของการสอบจะเน้นไปทางเพิ่มเติมมากกว่าพื้นฐาน และย้ำว่าจะออกไม่เกินหลักสูตรการเรียนอย่างแน่นอน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ให้เวลาทำข้อสอบ 1.5 ชม. คะแนนเต็ม 100 คะแนน

Table of Contents

ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ออกเรื่องอะไรบ้าง

สถิติ

เรื่องที่ออกสอบประจำ ได้แก่

– ค่ากลางของข้อมูล

– การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล (ควอร์ไทล์ เปอร์เซ็นไทล์)

– การแจกแจงปกติมาตรฐาน (ค่า z)

ความน่าจะเป็น

เรื่องที่ออกสอบประจำ ได้แก่

– วิธีเรียงสับเปลี่ยน และวิธีจัดหมู่

– ทฤษฎีบททวินาม

– ความน่าจะเป็น

– กฎพื้นฐานที่สำคัญ

แคลคูลัส

เรื่องที่ออกสอบประจำ ได้แก่

– สูตรการหาอนุพันธ์ (สูตรดิฟ)

– ความชันของเส้นโค้ง

– การหาค่าสูงสุด/ต่ำสุดสัมพัทธ์ของฟังก์ชัน

– การหาพื้นที่ใต้กราฟ

ตรรกศาสตร์

เรื่องที่ออกสอบประจำ ได้แก่

– ตัวเชื่อมประพจน์

– ตารางค่าความจริง

– ค่าความจริงของตัวบ่งปริมาณ

จำนวนจริง

เรื่องที่ออกสอบประจำ ได้แก่

– พหุนาม และทฤษฎีบทเศษเหลือ

– การแก้สมการและอสมการของพหุนาม เศษส่วนพหุนาม และค่าสัมบูรณ์

เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม

เรื่องที่ออกสอบประจำ ได้แก่

– สมบัติของ log

– การแก้สมการเอกซ์โพเนนเชียล

– การแก้สมการ log

เซต

เรื่องที่ออกสอบประจำ ได้แก่

– การดำเนินการของเซต (อินเตอร์เซก ยูเนียน ผลต่าง คอมพลีเมนต์)

– แผนภาพเวนน์

– สูตรจำนวนสมาชิกของเซต

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

เรื่องที่ออกสอบประจำ ได้แก่

– การหาโดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน

– การหาค่าฟังก์ชัน (การบวก ลบ คูณ หารของฟังก์ชัน/ ฟังก์ชันประกอบ/ อินเวอร์ส ของฟังก์ชัน)

เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย

เรื่องที่ออกสอบประจำ ได้แก่

– วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา โดยข้อสอบส่วนใหญ่จะออกแค่เนื้อหาเรื่องเดียว

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

เรื่องที่ออกสอบประจำ ได้แก่

– ฟังก์ชันตรีโกณมิติ

– ฟังก์ชันผกผัน

– สมการตรีโกณมิติ

– กฎของโคไซน์ และไซน์

เวกเตอร์

เรื่องที่ออกสอบประจำ ได้แก่

– เวกเตอร์ใน 2 และ 3 มิติ

– การบวก ลบ การคูณเชิงสเกลาร์

– การคูณเชิงเวกเตอร์

จำนวนเชิงซ้อน

เรื่องที่ออกสอบประจำ ได้แก่

– พีชคณิตของจำนวนเชิงซ้อน

– พหุนาม, การหารพหุนาม และทฤษฎีบทเศษเหลือ

– สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน

– ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน

– Polar Form

เมทริกซ์

เรื่องที่ออกสอบประจำ ได้แก่

– สมบัติของเมทริกซ์ และดีเทอร์มิแนนต์

– การดำเนินการตามแถว

– การหาตัวผกผันการคูณของเมทริกซ์และการแก้ระบบสมการ

ความน่าจะเป็น

เรื่องที่ออกสอบประจำ ได้แก่

– การเลือก

– ความน่าจะเป็น

ลำดับและอนุกรม

เรื่องที่ออกสอบประจำ ได้แก่

– ลำดับ – อนุกรมเลขคณิต

– ลำดับ – อนุกรมเรขาคณิต

– ผลบวกของอนุกรมอนันต์

– อนุกรม Telescopic

 

A-Level คณิต สถิติข้อสอบ

สถิติ เปอร์เซ็นต์เรื่องที่ออกสอบ A-Level คณิตศาสตร์ 1

เรื่องที่ออกสอบ A-Level คณิตศาสตร์ 1 มากที่สุด คือ สถิติ , ความน่าจะเป็น , ลำดับและอนุกรม และ แคลคูลัสเบื้องต้น

บทเปอร์เซ็นต์เรื่องที่ออกสอบ
สถิติ11.67%
ความน่าจะเป็น11.67%
ลำดับและอนุกรม10%
แคลคูลัสเบื้องต้น10%
ตรรกศาสตร์6.67%
จำนวนจริง6.67%
เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม6.67%
เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย6.67%
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ6.67%
เวกเตอร์6.67%
จำนวนเชิงซ้อน6.67%
เซต3.33%
เมทริกซ์3.33%
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน3.33%

A-Level คณิต สอบเมื่อไหร่

A-Level คณิต จะจัดสอบรอบแรกในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยจะสอบเพียงรูปแบบเดียว คือ การสอบด้วยกระดาษ (PBT) สามารถเลือกสนามสอบได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยให้เรียงลำดับตามความต้องการ ต้องการที่ไหนมากสุดให้เลือกไว้ลำดับที่ 1

A-Level คณิตศาสตร์ ค่าสมัครสอบเท่าไหร่

การสอบ A-Level อัตราค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เปิดให้สมัครสอบเมื่อไหร่

ปฏิทินการสมัครสอบ A-Level ได้กำหนดช่วงที่รับสมัครสอบตั้งแต่ 1 – 10 ก.พ. ของทุกปี

A-Level Math คณะทีต้องใช้คะแนนยื่น

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ใช้ยื่นรอบไหนได้บ้าง

สามารถใช้ยื่นได้ทั้งรอบ Quota, รอบ Admission, รอบ Direct Admission ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย

A-Level Math เปรียบเทียบ คณิต 1 คณิต 2
A-Level Math เปรียบเทียบ คณิต1 และ คณิต 2

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และ 2 ต่างกันอย่างไร ?

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่องที่ออกสอบจะมี 16 บท ประกอบด้วย เซต ,ตรรกศาสตร์ ,จำนวนจริง ,ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ,เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม ,เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ,ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ,เมทริกซ์ ,เวกเตอร์ ,จำนวนเชิงซ้อน ,หลักการนับเบื้องต้น ,ความน่าจะเป็น ,ลำดับและอนุกรม ,แคลคูลัสเบื้องต้น ,สถิติ และการแจกแจงความน่าจะเป็น

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องที่ออกสอบจะมี 8 บท ประกอบด้วย เซต ,ตรรกศาสตร์ , ฟังก์ชัน , เลขยกกำลัง , หลักการนับเบื้องต้น , ความน่าจะเป็น , ลำดับและอนุกรม และ สถิติ

เรียน A-Level คณิต ตัวต่อตัว

private
Related Posts