เลข ม.6

เลข ม.6
Reading Time: < 1 minute

เนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.6 เรียนเรื่องอะไรบ้าง?

สำหรับ คณิตศาสตร์ ม.6 จะเรียน เลข เรื่อง การวิเคระห์ข้อมูลเบื้องต้น , ลำดับอนุกรม , แคลคูลัส , กำหนดการเชิงเส้น ซึ่งจะเป็นการต่อยอดความรู้ของเนื้อหา คณิตศาสตร์ ม.4 และ เลข ม.5 ในบท เซต , การให้เหตุผล , จำนวนจริง , เลขยกกำลัง , ฟังก์ชัน , อัตราส่วนตรีโกณมิติ , ลำดับและอนุกรม , ความน่าจะเป็น , เวกเตอร์ , สถิติ

 

เนื้อหาบทเรียน เลข ม.6 เทอม 1

บทที่ 1. การวิเคระห์ข้อมูลเบื้องต้น

(1) การวัดค่ากลางของข้อมูล

 • ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
 • มัธยฐาน
 • ฐานนิยม
 • ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต

(2) การวัดตำแหน่งที่หรือตำแหน่งสัมพทธ์ของข้อมูล

(3) การวัดค่าการกระจ่ายของข้อมูล

 • การวัดค่าการกระจ่ายสัมบูรณ์
 • การวัดค่าการกระจายสัมพัทธ์
 • ความสัมพันธ์ระหว่างการแจกแจงความถี่ค่ากลาง และ การกระจายของข้อมูล

บทที่ 2. การแจกแจงปกติ

(1) ค่ามาตรฐาน

(2) การแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกติ

บทที่ 3. ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

(1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

(2) แผนภาพการกระจาย

(3) การประมาณค่าของค่าคงตัวโดยใช้วิธีกำลังสองน้อยสุด

(4) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลที่อยู่ในรูปอนุกรมเวลา

 

เนื้อหาบทเรียน เลข ม.6 เทอม 2

บทที่ 1. ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์

(1) ลำดับอนันต์

 • ความหมายของลำดับ
 • รูปแบบการกำหนดลำดับ
 • ลำดับเลขคณิต
 • ลำดับเรขาคณิต
 • ลิมิตของลำดับ

(2) อนุกรมอนันต์

 • ผลบวกของอนุกรมอนันต์
 • สัญลักษณ์แทนการบวก

บทที่ 2. แคลคูลัสเบื้องต้น

(1) ลิมิตของฟังก์ชัน

(2) ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

(3) ความชันของเส้นโค้ง

(4) อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

(5) การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร

(6) อนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ

(7) อนุพันธ์อันดับสูง

(8) การประยุกต์ของอนุพันธ์

(9) ปฎิยาอนุพันธ์

(10) ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต

(11) ปริพันธ์จำกัดเขต

(12) พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

บทที่ 3. กำหนดการเชิงเส้น

(1) กราฟของอสมการเชิงเส้น

(2) กราฟของระบบอสมการเชิงเส้น

(3) การแก้ปัญหากำหนดการเชิงเส้นโดยวิธีใช้กราฟ

 

หนังสือ คณิตศาสตร์ ม.6 เทอม 1 และ 2 pdf

หนังสือเลข ม.6 เทอม 1

หนังสือเลข ม.6 เทอม 2

 

วิเคราะห์สถิติ ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม.6 (20 ปี ล่าสุด) แต่ละบทเรียน ออกข้อสอบโดยเฉลี่ย บทละกี่ข้อ?

บทเรียน เลข ม.ปลาย บทไหนออกสอบ TCAS TPAT A-Level มากที่สุด?

 

เรื่อง เฉลี่ยจำนวนข้อสอบ (ข้อ)
ลำดับและอนุกรม 3 – 9
แคลคูลัส 4 – 6
กำหนดการเชิงเส้น 1
การคิด และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 2 – 3

 

รายละเอียด A-Level คณิต ม.ปลาย https://www.chulatutor.com/blog/a-level-math-1-overview/

เรียน A-Level คณิต ม.ปลาย มีทั้ง เรียน Online และ เรียน Onsite https://course.chulatutor.com/p/a-level-math

Related Posts