ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง question tag
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง question tag
By chulatutor   on 12/12/14

TOEIC

หลักของ Question Tag

ถ้าประโยคหน้าเป็นประโยคบอกเล่า — ประโยคหลังเป็นปฏิเสธ
ถ้าประโยคหน้าเป็นประโยคปฏิเสธ — ประโยคหลังเป็นประโยคบอกเล่า
(อย่าลืมเครื่องหมาย “?” หลัง question tag)

 

ถ้าประโยคหน้ามีคำว่า is, am, are, was, were, do, does, did, will, would, can,may, might สามารถนําคําเหล่านี้ มาทําเป็น tag ในประโยคหลังได้เลย เช่น

It is hot today, isn’t it?
The students don’t do their homeworks, do they?
Yesterday Charles was at the hospital, wasn’t he?

ข้อควรจำเพิ่ม

– ถ้าประธานเป็นกลุ่ม every- some- any- no- ( everybody, someone,anything,nothing) ประโยคใน Question tag ใช้ประธานเป็น “they” (ระวังเรื่อง Verb ให้สอดคล้องกับ they ด้วย) เช่น

Nobody is going to school, are they?
Everyone is going to school, aren’t they?

– ประโยคที่มีคำความหมายปฏิเสธอยู่ด้วย เช่น never rarely seldom ตัว Question tag ต้องทำเป็นประโยคบอกเล่า เช่น

He rarely goes to the gym, does he?
Nita has never bben there, has she?
Thongchai seldom plays guitar, does he?

– ประโยคที่อยู่ในรูปประโยคคำสั่ง ตัว Question tag มีรูปเดียวคือ “will you ?” เช่น

Stop talking right now, will you?
Turn off you mobile phone, will you?

– ประโยคขึ้นต้นด้วย Let’s (มาจากคำว่า Let us) Question tag จะเป็น “shall we?” แต่ถ้าคำหลัง Let เป็น me,him หรือ her Question tag จะเป็น “will you?” เช่น

Let’s go to the cinema, shall we?
Let me tell you how to cook it, will you?

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง question tag

1) He’d hardly dare do it without permission ,…….?

1. would he
2. isn’t it
3. does he
4. daren’t he

ตอบข้อ 1

 


 

2) Let him come in,………?

1. shall we
2. will you
3. don’t you
4. doesn’t he

ตอบข้อ 2

 


 

3) Everything seems all right now, ……..?

1. aren’t they
2. seem they
3. do they
4. don’t they

ตอบข้อ 4

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง question tag

Question Tag คือ รูปของประโยคคำถามย่อ ที่นำมาใส่ท้ายประโยคบอกเล่า เพื่อเป็นการทิ้งท้ายประโยคให้ผู้สนทนาอีกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นต่อความคิดหรือประโยคนั้นๆ
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin