fbpx

WU-TEP คืออะไร สอบอะไรบ้าง ใครบ้างที่ต้องสอบ

WU TEP
Reading Time: 2 minutes

WU TEP คืออะไร ?

คือ ข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พัฒนาขึ้นมา ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน สามารถสอบได้ตั้งแต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการรู้ทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง

WU-TEP ย่อมาจากอะไร

Walailak University Test of English Proficiency

WU TEP สอบอะไรบ้าง ?

ข้อสอบจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ทักษะ

โดยจะเริ่มการสอบที่การฟัง มีจำนวนทั้งหมด 50 ข้อ ใช้เวลา 40 นาที

ถัดมาจะเป็นการอ่าน มีจำนวนทั้งหมด 50 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที

หลังจากนั้นจะเป็นการเขียน โดยจะต้องเขียนประมาณ 150 คำ ใช้เวลา 40 นาที

และทักษะสุดท้ายคือการพูด ใช้เวลา 10 นาที

ซึ่งในแต่ละพาร์ทนั้นเมื่อหมดเวลาในการทำข้อสอบจะมีการเก็บข้อสอบและกระดาษคำตอบออกไปก่อนที่จะเริ่มการสอบในพาร์ทถัดไป

ภาพรวมของการสอบ WU-TEP

ทักษะการสอบ จำนวนข้อ ระยะเวลาเวลาสอบประตูเปิดประตูปิด
ฟัง50 ข้อ40 นาที09.00 – 09.40 น.8.30 น.8.50 น.
หมดเวลาทำข้อสอบ เก็บข้อสอบ และแจกทักษะถัดไป (10 นาที)
อ่าน50 ข้อ50 นาที09.50 – 10.40 น.
หมดเวลาทำข้อสอบ เก็บข้อสอบและกระดาษคำตอบ และแจกทักษะถัดไป (10 นาที)
เขียน150 คำ40 นาที10.50 – 11.30 น.
พูด10 นาที11.40 – 12.00 น.


– คะแนนเต็ม 100 คะแนน

– ผลสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทำการสอบ

– ผู้สมัครสอบจะได้รับผลสอบทางอีเมลตามที่ได้กรอกไว้ในใบสมัครออนไลน์

WU-TEP Guideline

Test FormatNumber of
Questions
Duration
1. Reading (Four-Item Multiple-Choice):50 
Part 1: You will complete sentences that miss a word or phrase.2050 minutes
Part 2: You will complete an e-mail that misses a word or phrase.5
Part 3: You will read a selection of texts and choose the best answer for each question that follows each text.25
2. Listening (Four-Item Multiple-Choice):50 
Part 5: You will hear four statements about a picture, and then, you will select one statement that best describes what you see about the picture.550 minutes
Part 6: You will hear a question or statement and three responses spoken in English. Then, you will choose the best response to the question or statement.15
Part 7: You will hear some conversations between two people,and then, you will be asked to answer three questions about what the speakers say in each conversation.15
Part 8: You will hear some talks given by a single speaker, and then, you will be asked to answer three questions about what the speaker says in each talk.15
3. Writing (Writing a Short Essay):1 
You will choose one topic to respond to and write a short passage of at least 150 words to elaborate your response140 minutes
4. Speaking(Individual Interview)  
Part 1: Self-introduction 10 minutes
Part 2: 
2.1 Speaking about the first topic 
2.2 Speaking about the second topic 
Part 3: Questions -Answers 

ใครบ้างที่ต้องสอบ WU TEP ?

– นักรียนที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในรอบแรก ซึ่งจะต้องมีผลคะแนนตามที่คณะกำหนดไว้

– นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 และ 2 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะต้องผ่านการสอบทุกคน

– ผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นอาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการสมัครเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

WU TEP มีความสำคัญอย่างไร ?

คะแนน WUTEP นั้น ใช้เพื่อวัดทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา รวมถึงอาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจะต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดของทางคณะฯ หรือต้นสังกัด โดยผลคะแนนนี้มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ทำการสอบ สามารถเทียบกับข้อสอบมาตรฐานอื่น ๆ ได้เช่นเดียวกับ IELTS TOEFL

สมัครสอบ WU TEP

การสมัครสอบนั้นจะเป็นแบบออนไลน์ สามารถติดตามลิ้งค์การสมัครได้ผ่านทางเพจ ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งจะมีการแจ้งอัพเดทของทั้งรอบสอบที่เปิดในช่วงขณะนั้น เบื้องต้นสามารถเข้าไปสมัครสอบที่เว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งจะต้องชำระค่าสมัครสอบก่อนลงทะเบียนออนไลน์ เมื่อชำระเรียบร้อยแล้วให้แนบสลิปการโอน โดยระบุชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร ลงในใบสมัครออนไลน์ จึงจะเสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนนี้

ค่าสอบ WU-TEP

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 700 บาท

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,000 บาท

นักศึกษาจากสถาบันอื่น และบุคคลทั่วไป 1,200 บาท

ตารางเปรียบเทียบคะแนน WU-TEP

ตารางเปรียบเทียบ คะแนน WU-TEP

คอร์สเรียน WU TEP

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องการใช้คะแนน WU TEP แต่ยังมีความกังวลในการใช้ภาษาอังกฤษ ทางสถาบันของเรามีคอร์สเรียนที่สามารถช่วยคุณได้ในการทำข้อสอบครั้งนี้ ด้วยสไตล์การสอน easy to be expert ซึ่งมีการปรับพื้นฐานให้รวมอยู่ในคอร์สเรียนเดียวกัน จึงไม่จำเป็นต้องลงหลายคอร์สเรียนให้ยุ่งยาก คอร์สเรียน WU TEP รับรองผล ครอบคลุมทุกพาร์ทของข้อสอบ หากไม่เข้าใจส่วนใดก็สามารถสอบถามกับทางติวเตอร์ได้อย่างสบาย เพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการสอบครั้งนี้จะไม่พลาดอย่างแน่นอน


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IBA0624 24 มิ.ย. - 25 ก.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 ฟิวส์,vova
IBB0724 27 ก.ค. - 25 ส.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
1 ฟิวส์,vova
IBA0724 29 ก.ค. - 29 ส.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
1 ฟิวส์,vova
Related Posts