fbpx

A-Level เคมี

ข้อสอบ A-Level เคมี คืออะไร A-Level เคมี คือ ข้อสอบที่จะเข้ามาแทนที่การสอบเคมีวิชาสามัญ โดยเริ่มใช้สำหรับการยื่นสมัครเรียนปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป หรือเรียกง่าย ๆ ว่าจะเริ่มใช้สำหรับ Dek66 เป็นต้นไปนั่นเอง ซึ่งการสอบ A-Level นั้นจะเน้นการประยุกต์ความรู้เชิงวิชาการ และแน่นอนว่าจะออกไม่เกินหลักสูตรการเรียน โดย A-Leve l เคมีจะให้เวลาทำข้อสอบ 1 ชม. 30 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน   ข้อสอบ A-Level เคมี ออกเรื่องอะไรบ้าง A-Level เคมี ปริมาณสารสัมพันธ์, โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ, พันธะเคมี, สมบัติของธาตุและสารประกอบ, สารละลาย, โมลและสูตรเคมี, ของแข็งของเหลวก๊าซ, แก๊สและสมบัติของแก๊ส, อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี, สมดุลเคมี, กรด-เบส, ไฟฟ้าเคมี, เคมีอินทรีย์, พอลิเมอร์, เชื้อเพลิงและซากดึกดำบรรพ์, เคมีกับการแก้ปัญหา, สารชีวโมเลกุล […]

chulatutor

23 April 2022

A-Level ฟิสิกส์

ข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ คืออะไร A-Level ฟิสิกส์ คือ ข้อสอบที่จะเข้ามาแทนที่การสอบฟิสิกส์วิชาสามัญ โดยเริ่มใช้สำหรับการยื่นสมัครเรียนปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป หรือเรียกง่าย ๆ ว่าจะเริ่มใช้สำหรับ Dek66 เป็นต้นไปนั่นเอง ซึ่งการสอบ A-Level นั้นจะเน้นการประยุกต์ความรู้เชิงวิชาการ และแน่นอนว่าจะออกไม่เกินหลักสูตรการเรียน โดย A-Leve l ฟิสิกส์จะให้เวลาทำข้อสอบ 1.5 ชม. คะแนนเต็ม 100 คะแนน   ข้อสอบ A-Level ฟิสิกส์ ออกเรื่องอะไรบ้าง A-Level ฟิสิกส์ คลื่นเสียง,  การเคลื่อนที่แนวตรง, การเคลื่อนที่แบบต่างๆ, กฎนิวตัน, โมเมนตัม, การหมุน, งานและพลังงาน, แรงและกฎการเคลื่อนที่, การเคลื่อนที่แนวโค้ง, การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย, สมดุลกล, คลื่นกล, แสง, ของไหล, ความร้อน, ของแข็งและของไหล, ไฟฟ้าสถิต, ไฟฟ้ากระแสตรง, สนามแม่เหล็ก […]

chulatutor

23 April 2022

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 คือ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานที่จะเข้ามาแทนที่การสอบคณิตศาสตร์วิชาสามัญ โดยเริ่มใช้สำหรับการยื่นสมัครเรียนปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป หรือเรียกง่าย ๆ ว่าจะเริ่มใช้สำหรับ Dek66 เป็นต้นไปนั่นเอง ซึ่งการสอบ A-Level นั้นจะเน้นการประยุกต์ความรู้เชิงวิชาการ และแน่นอนว่าจะออกไม่เกินหลักสูตรการเรียน โดย A-Leve l คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 นั้นจะให้เวลาทำข้อสอบ 1.5 ชม. คะแนนเต็ม 100 คะแนน   ข้อสอบ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ออกเรื่องอะไรบ้าง A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 รวมถึงวิชา A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, ฟิสิกส์, เคมี มีเรื่องที่มีโอกาสออกสอบ ดังนี้ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 กำหนดการเชิงเส้น, แคลคูลัส, ลำดับและอนุกรม, […]

chulatutor

23 April 2022

A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

ข้อสอบ A-Leve l คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 A-Leve l คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 คือ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน + เพิ่มเติม ที่จะเข้ามาแทนที่การสอบคณิตศาสตร์วิชาสามัญ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป ซึ่งเนื้อหาของการสอบจะเน้นไปทางเพิ่มเติมมากกว่าพื้นฐาน และย้ำว่าจะออกไม่เกินหลักสูตรการเรียนอย่างแน่นอน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ให้เวลาทำข้อสอบ 1.5 ชม. คะแนนเต็ม 100 คะแนน   ข้อสอบ A-Leve l คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ออกเรื่องอะไรบ้าง A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 รวมถึงวิชา A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 กำหนดการเชิงเส้น, แคลคูลัส, ลำดับและอนุกรม, ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน, สถิติ, การนับ, ความน่าจะเป็น, จำนวนเชิงซ้อน, เวกเตอร์, ตรีโกณมิติ, […]

chulatutor

23 April 2022

work permit

work permit คืออะไร work permit คือ ใบอนุญาตทำงานหรือใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นเอกสารสำคัญเมื่อต้องเดินทางไปทำงานในประเทศอื่น ๆ เพื่อทำธุรกิจ กิจการ หรือแม้แต่การเป็นลูกจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด โดยนายจ้างในแต่ละประเทศจะเป็นผู้ดำเนินการขอให้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงแรงงานของประเทศนั้น ๆ และเมื่อหมดอายุก็จะต้องต่อใหม่ทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกจ้างเปลี่ยนที่ทำงานหรือเปลี่ยนนายจ้างก็ต้องดำเนินการขอใหม่   work permit มีกี่ประเภท ใบอนุญาตทำงาน (ตท.๑๑) หรือ WP. 11 มีลักษณะเป็นเล่มสีน้ำเงิน ขนาดกว้าง 12.7 ซม. ยาว 8.89 ซม. โดยใช้สำหรับนักลงทุน แรงงานฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญ หรือชำนาญการ แรงงานนำเข้าตาม MOU แรงงานที่ผ่านการตรวจสอบสัญชาติ รวมถึงแรงงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำที่ต้องใช้เอกสารนี้คู่กับบัตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตามข้อ 5 ใบอนุญาตทำงาน (ตท.๑๕) หรือ WP. 15 มีลักษณะเป็นแผ่นสีเหลือง ขนาดกว้าง 14 ซม. […]

chulatutor

19 April 2022

ธนาคารหน่วยกิตการศึกษา

ธนาคารหน่วยกิตการศึกษา คืออะไร ธนาคารหน่วยกิตการศึกษา คือ ระบบสำหรับผู้ที่ต้องการสะสมหน่วยกิตหรือผลการเรียนรู้ โดยจัดให้มีระเบียนหรือสมุดสะสมหน่วยกิต ให้สามารถนำผลการเรียน ผลการเรียนรู้ จากแหล่งต่างๆ มาสะสมเป็นหน่วยกิตหรือผลการเรียนรู้ ฝากไว้ในธนาคารหน่วยกิตของหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือฝากไว้ที่ธนาคารหน่วยกิตในสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยให้ระบบดังกล่าวมีความยืดหยุ่นมากกว่าการศึกษาในระบบตามหลักสูตรปกติ เช่น ไม่จำกัดระยะเวลาตายตัวในการสะสม หรือไม่กำหนดระยะเวลาการเรียน เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยในเมืองไทยหลายแห่งได้เริ่มนำระบบ credit bank ไปบรรจุไว้ในการเรียนการสอน โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนต่อเนื่องครบ 4 ปี หากเรียนไปแล้วสักพักอยากออกไปทำงาน ไปสร้างธุรกิจแล้วค่อยกลับมาเรียน มหาวิทยาลัยก็จะเก็บหน่วยกิตไว้ให้ จะกลับมาเรียนเมื่อไรก็ได้ โดยผลการเรียนยังคงอยู่ ซึ่ง credit bank หรือธนาคารหน่วยกิตการศึกษาจะมีรูปแบบ ดังนี้ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่บุคคล ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาตลอดชีวิต สามารถสะสมได้ ทั้งผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การเรียนรู้จากการศึกษานอกระบบ จากการศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้จากประสบการณ์และอาชีพ สามารถนำผลการเรียนและผลการเรียนรู้ มาสะสมในธนาคารหน่วยกิตได้ ตามหลักเกณฑ์ในการเทียบโอนผลการเรียนตามระดับคุณวุฒิ หรือการเข้าสู่การศึกษาในระบบได้ สามารถสะสมผลการเรียนและผลการเรียนรู้ได้โดยยืดหยุ่น หรือมีการผ่อนคลายข้อจำกัดในเรื่องอายุของผู้เรียน คุณวุฒิ ระยะเวลาในการสะสมหน่วยกิต และระยะเวลาในการเรียน ประชาชนทั่วไป ผู้เรียน หรือผู้ที่ประสงค์จะสะสมหน่วยกิตหรือหน่วยการเรียนรู้ สามารถนำผลการเรียนรู้ของตน […]

chulatutor

19 March 2022

ชีววิทยา ม.ปลาย

เนื้อหา ชีววิทยา ม.ปลาย หลักสูตร 2565 เรียนเรื่องอะไรบ้าง? ชีวะ ม.4 เทอม 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยา เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงาน ชีวะ ม.4 เทอม 2 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต การรับรู้และการตอบสนอง ระบบต่อมไร้ท่อ พฤติกรรมของสัตว์ การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต ชีวะ ม.5 เทอม 1 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอก การตอบสนองของพืช ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 การค้นพบกฏการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ยีนและโครโมโซม พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ วิวัฒนาการ ชีววิทยา ม.6 เทอม 1 ความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ประชากร มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ชีววิทยา ม.6 เทอม 2   วิเคราะห์สถิติ […]

chulatutor

14 February 2022

เคมี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ

สรุปเนื้อหา โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ คืออะไร อะตอม (Atom) เป็นหน่วยพื้นฐานของสสาร ที่ประกอบด้วยอนุภาคพื้นฐาน 3 ชนิด ได้แก่ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ซึ่งข้อสรุปดังกล่าวเกิดจากการที่นักวิทยาศาสตร์ในอดีตได้พยายามศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นแนวความคิดและแบบจำลองอะตอมต่าง ๆ มากมายก่อนที่จะนำมาสู่ข้อสรุปเกี่ยวกับอะตอมในปัจจุบัน โดยเรียงตามวิวัฒนาการของการศึกษา ดังนี้ 1. ประมาณ 500 ปีก่อนคริตักราช แนวความคิดของ ลูซิพปุส (Leucippus) และดิโมคริตุส (Democritus) มีแนวคิดว่า “อะตอม ใช้สำหรับเรียกอนุภาคที่เล็กที่สุดของสสารที่ไม่สามารถแบ่งแยกต่อไปได้อีก” 2. แบบจำลองอะตอมของดอลตัน กล่าวไว้ว่า “อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมตัน ที่ไม่สามารถแบ่งแยก ทำลาย หรือสร้างใหม่ได้” ดังรูป ซึ่งดอลตันก็ได้อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับอะตอมไว้ 4 ข้อ ได้แก่ สสารทุกชนิดประกอบด้วยอะตอม ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด มีลักษณะเป็นทรงกลม ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก อะตอมไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ หรือทำลายได้ อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน จะมีคุณสมบัติเหมือนกัน เมื่ออะตอมของธาตุต่างชนิดมารวมตัวกัน จะเกิดเป็นสารประกอบ โดยสารประกอบจะมีอัตราส่วนของธาตุเป็นเลขลงตัวจำนวนน้อยๆ 3. […]

chulatutor

11 February 2022

NETSAT

NETSAT คืออะไร NETSAT คือ ศูนย์ทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ย่อมาจาก North Eastern Thailand Scholastic Aptitude Test Center เป็นหน่วยงานที่ทดสอบความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าสู่การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย   NETSAT สอบอะไรบ้าง คะแนนเต็มเท่าไหร่ NETSAT I ความฉลาดรู้ทั่วไป มีทั้งหมด 2 ส่วน ได้แก่ NETSAT Part 1 : ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านภาษา คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาทำข้อสอบ 90 นาที โดยข้อสอบพาร์ทนี้ผู้สอบจะได้เจอเรื่องการอ่านและการเขียนทั้งทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ NETSAT Part 2 : ความฉลาดรู้ทั่วไปด้านคณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ให้เวลาทำข้อสอบ 90 นาที NETSAT II ความฉลาดรู้เฉพาะด้าน มีทั้งหมด 4 รายวิชา […]

chulatutor

8 January 2022

Duolingo English Test

Duolingo English Test คืออะไร Duolingo English Test คือการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษแบบออนไลน์ สามารถใช้ยื่นสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มากถึง 3,000 แห่งทั่วโลก รวมถึงที่ MUIC หรือวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลด้วย ลักษณะข้อสอบ Duolingo English Test จะเป็นแบบ Computer Adaptive Test และทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ Reading (การเขียน), Listening (การฟัง), Writing (การเขียน), และ Speaking (การพูด) ค่าสมัครสอบเพียง 1,600 บาท/ครั้งเท่านั้น   ข้อสอบแบบ Computer Adaptive Test ใน Duolingo English Test คืออะไร ข้อสอบแบบ Computer Adaptive […]

chulatutor

7 December 2021
1 2 61