fbpx

ESMTE

ESMTE คืออะไร โครงการ ESMTE คือ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ย่อมาจากคำว่า Enrichment Program of Science จัดขึ้นตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สสวท. สวทช. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยคนส่วนใหญ่จะรู้จักโปรแกรมนี้จากแผนการเรียนโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งจะมีเฉพาะในระดับ ม. ปลายเท่านั้น แต่โรงเรียนอื่น ๆ อาจจะใช้ชื่อว่า SMTE   ESMTE ต่างกับห้องเรียนสายวิทย์ปกติยังไงบ้าง โครงการ ESMTE หรือห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เป็นห้องเรียนที่จะมีกิจกรรมการพบปะนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยงในวันเสาร์ และจะได้รับการส่งเสริมศักยภาพและคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอโครงงานทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับนานาชาติ ตามศักยภาพความสามารถของนักเรียน นั่นหมายความว่า ห้องเรียนพิเศษ ESMTE จะเพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถได้อย่างลึกซึ้งกว่าหลักสูตรปกติทั่วไปนั่นเอง   […]

chulatutor

24 October 2021

TEDET

TEDET คืออะไร TEDET คือ โครงการประเมินและพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ย่อมาจาก Thailand Educational Development and Evaluation Tests จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้น ป.2 – ม.3 ที่สมัครเข้าร่วมการสอบกับโครงการ ได้พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นการคิดวิเคราะห์ รวมไปถึงทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งข้อสอบที่ใช้จะเป็นข้อสอบจากประเทศเกาหลีใต้ โครงการ TEDET รับสมัครสอบประมาณปีละ 1 ครั้ง ค่าสมัครสอบวิชาละ 150 บาท โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องทำคะแนนได้ไม่น้อยกว่า 50 % ของคะแนนเต็ม   TEDET สมัครสอบเมื่อไหร่ การสอบ TEDET จะเปิดให้สมัครสอบประมาณช่วงเดือนส.ค. โดยเบื้องต้นจะเปิดให้โรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นศูนย์สอบประเมินได้สมัครให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงค่อยให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบเปิดรับสมัครนักเรียนต่อไป เมื่อนักเรียนสมัครสอบ TEDET เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.tedet.or.th เพื่อดูว่ามีรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้วหรือยัง จากนั้นก็รอลงสนามสอบในวันสอบจริงได้เลย ซึ่งวันสอบจะอยู่ประมาณช่วงเดือนต.ค. ของปีนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม กำหนดการรับสมัครและวันสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี ผู้สนใจควรตรวจสอบกำหนดการของปีนั้น ๆ […]

chulatutor

24 October 2021

MSEP

MSEP คืออะไร โครงการ MSEP คือ ห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ย่อมาจากคำว่า Mathematic & Science Enrichment Program จัดขึ้นตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีทั้งระดับม.ต้น และระดับม.ปลาย ซึ่งคนส่วนใหญ่จะรู้จักโปรแกรมนี้จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย หรือมักเรียกกันสั้น ๆ ว่า MSEP สามเสน แต่อย่างไรก็ตาม โครงการ MSEP ก็จะมีสอนในโรงเรียนอื่น ๆ ด้วย เช่น โรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งจริง ๆ แล้วห้องเรียน MSEP ก็จะมีความคล้ายคลึงกับห้อง GIETED ของโรงเรียนอื่น ๆ   MSEP ต่างกับห้องเรียนสายวิทย์ปกติยังไงบ้าง โครงการ MSEP คือห้องเรียนพิเศษที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจะต่างกับห้องเรียนวิทย์-คณิตฯ ปกติ ตรงที่จะมีรายวิชาเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะ มีการทำโครงงาน มีการทำวิจัย เนื้อหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นฐานจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษที่สอนโดยครูคนไทย […]

chulatutor

24 October 2021

TOEIC Listening Short Talks

ข้อสอบ TOEIC Listening Short Talks TOEIC Listening Short Talks จะเป็นพาร์ทสุดท้ายของการฟังในข้อสอบ TOEIC มีคำถามทั้งหมด 30 ข้อ ลักษณะของข้อสอบจะเน้นให้ฟังบทพูดของคนหนึ่งคน ซึ่งอาจจะเป็นการพูดเล่าเรื่อง หรือการประกาศต่าง ๆ โดยจะมีบทพูดประมาณ 10 เรื่อง แต่ละเรื่องมีคำถามจำนวน 3 ข้อ นับเป็นพาร์ทการฟังที่ต้องมีสมาธิสูง เพราะรายละเอียดก็จะเยอะมากขึ้นกว่าพาร์ทแรก ๆ ของการสอบ ในขณะเดียวกันก็ต้องตอบคำถามให้ทันเวลาอีกด้วย   ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Listening Short Talks ข้อสอบ TOEIC Part 4 Short Talks เป็นการวัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากบทพูดของคนหนึ่งคน ซึ่งจะมีความคล้ายกับ Part 4 อยู่มากพอสมควร เพียงแค่เรื่องที่เราจะได้ยินจากเทปเสียงนั้นไม่ใช่บทสนทนา แต่จะเป็นการเล่าเรื่อง หรือการประกาศจากคนเพียงคนเดียว แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการทำและหน้าตาของข้อสอบก็ยังคงไม่ต่างกันมาก ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Listening Short […]

chulatutor

18 October 2021

IELTS Reading

IELTS Reading คืออะไร IELTS Reading คือ ข้อสอบพาร์ทการอ่านของการสอบ IELTS มีคะแนนเต็ม 9.0 คะแนน โดยพาร์ทนี้ผู้เข้าสอบจะได้อ่านบทความยาวประมาณ 2-3 หน้า จำนวน 3 บทความ ในแต่ละบทความจะมีคำถามประมาณ 13 – 14 ข้อ โดยหากรวมทั้ง 3 บทความ จะมีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที ซึ่ง IELTS Reading จะเป็นลำดับที่สองของการสอบ IELTS ต่อจาก IELTS Listening และเมื่อทำข้อสอบ IELTS Reading ผ่านไปแล้ว ก็จะตามมาด้วย IELTS Writing และ IELTS Speaking ตามลำดับ โดย IELTS Reading ในที่นี้จะเน้นเฉพาะไปที่การสอบแบบ Academic […]

chulatutor

22 September 2021

IELTS writing

IELTS writing คืออะไร IELTS Writing คือ ข้อสอบพาร์ทการเขียนของการสอบ IELTS ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน โดย IELTS Writing นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ IELTS Writing Task 1 การเขียนรายงานข้อมูล และอีกส่วนจะเป็น IELTS Writing Task 2 การเขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ในการสอบแต่ละรอบก็จะมี IELTS Writing Topics ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในที่นี้เราจะเน้นไปที่การสอบ IELTS ประเภท Academic กันก่อน   การสอบ IELTS Writing มีอะไรบ้าง ข้อสอบ IELTS Writing Task 1 การเขียนรายงานข้อมูล […]

chulatutor

22 September 2021

IELTS

IELTS คือ ข้อสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ ย่อมาจาก International English Language Testing System มีการสอบทั้งหมด 4 พาร์ท ได้แก่ Writing Reading Listening และ Speaking มีคะแนนเต็ม 9.0 โดยทั่วไปจะทราบผลหลังวันสอบประมาณ 2 สัปดาห์ คะแนนสอบมีอายุ 2 ปี ค่าสอบประมาณ 6,900 บาท ตารางสอบ IELTS มีให้เลือกสมัครสอบทุกสัปดาห์ สามารถเลือกสมัครสอบ IELTS ที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น IELTS British Council หรือ IELTS IDP และนอกจากนี้ก็ไม่ได้กำหนดตายตัวว่าการสอบ IELTS ต้องมีอายุเท่าไหร่ แต่จะกำหนดเพียงแค่ว่า หากผู้สอบมีอายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องยื่นใบยินยอมจากผู้ปกครองประกอบการสมัครสอบด้วยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในที่นี้เราจะเน้นไปที่ IELTS Academic เป็นหลัก ซึ่งหลาย […]

chulatutor

18 September 2021

งาน creative content (การศึกษา)

หน้าที่ความรับผิดชอบ creative content (การศึกษา) : นำเสนอ content การศึกษา ให้น่าสนใจ สนุก และน่าติดตาม คิดสื่อโฆษณา online advertorials (Art work , video content) ในรูปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขายของสินค้า วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในช่องทางออนไลน์ร่วมกับทีม สรรหาช่องทางสื่อใหม่ๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้แบรนด์ของสินค้าบริษัทในเครือ คิดแคมเปญหรือกิจกรรมและสร้างสรรค์ Content ในช่องทางออนไลน์ เช่น website,Facebook,instagram,Blog และ Line@ ฯลฯ นำเสนอวิธีการและช่องทางการทำตลาดใหม่ๆเพื่อให้เกิดยอดขายในช่องทาง Online คิดสร้างสรรค์งาน Content เพื่อนำไปใช้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้เฟี้ยวฟ้าวโดนใจลูกค้า ทำ Brief มาถ่ายทอดและทำงานร่วมกับได้เป็นอย่างดี ออกแบบงานสื่อได้ครีเอท สะดุดตา ตรงตามเนื้อหา Content โพสต์ Content ทุกช่องทาง Online ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   คุณสมบัติพื้นฐานผู้สมัครงาน creative content การศึกษา ประเภทของงาน : […]

chulatutor

19 June 2021

Facebook-CEC

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล อัตาราค่าเรียน 15,900 บาท   ประวัติ  Vova  Kyiv National Linguistic University. English language department, specialist degree in Teaching the English, German and French languages and Foreign Literature. Secondary school No. 2, in Kyiv region, Ukraine ประวัติ Ajarn Fill  A bachelor’s degree : The Faculty of Liberal Arts, English Major, Thammasat University A master’s […]

chulatutor

15 June 2021

รับสมัครงานกราฟฟิคดีไซน์ Graphic Design

หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งงาน Graphic Design ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ สามารถออกแบบสื่อ บนเว็บไซต์อื่นๆ จัดทำรูปภาพกราฟฟิคสำหรับโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram เป็นต้น จัดวาง Layout ตัวหนังสือและรูปภาพ สำหรับงานกราฟฟิค ออกแบบองค์ประกอบศิลป์ให้ตรงตาม Concept ของ Brand ทำงานร่วมกับทีมการตลาด ทำความเข้าใจโจทย์และแก้ไขปัญหา พร้อมสนับสนุนการตลาดในการส่งเสริมธุรกิจ คุณสมบัติพื้นฐานผู้สมัครงานกราฟฟิกดีไซน์ ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี จำนวน : หลายอัตรา เพศ : ชาย/หญิง เงินเดือน(บาท) : 18,000 – 25,000 บาท/เดือน ประสบการณ์ : 0 – 10 ปี สถานที่ : ห้างมาบุญครอง ชั้น 4   คุณสมบัติผู้สมัครงาน Graphic Design […]

chulatutor

11 June 2021
1 2 38