สรุป คำศัพท์ CU-TEP

cu-tep คำศัพท์
Reading Time: 19 minutes

สรุปคำศัพท์ CU-TEP

 

จากประสบการณ์สอน CU-TEP มักพบว่า นักเรียนที่สนใจสอบ CU-TEP ส่วนมากมักทำคะแนน CU-TEP reading ได้คะแนนไม่ค่อยดีเพราะทำไม่ได้และทำไม่ทัน ซึ่งหนึ่งในสาเหตุนั้นเกิดจากการที่ไม่รู้คำศัพท์นั้นเอง วันนี้พี่เลยมาสรุปคำศัพท์ CU-TEP ที่มักออกสอบในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาให้กับคนที่สนใจสอบ CU-TEP ทุกๆๆ คน ได้ฝึกท่องกัน ………

 

สรุป คำศัพท์ CU-TEP
abduct (v)    =  kidnap  ลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่
abrasive (adj.)   =  rubbing away , tending to grind down  กัดกร่อน
abridge (v.)   =  shorten ,limit  ทำให้สั้นลง, จำกัดขอบเขต
abrupt (adj.)       =  happening or ending unexpectedly  เกิดหรือจบลงอย่างไม่คาดหมาย
absolute  (adj.)    =  irrevocable  ไม่อาจยกเลิกได้ , เด็ดขาด
absorbed  (adj.) =  engrossed  ใจจดใจจ่อ , ดื่มด่ำ
abstain  (v.) =   refrain , withhold from participation  งดเว้น , ถอนตัวไม่ร่วมด้วย
abundant  (adj.) =  plentiful  อุดมสมบูรณ์
accede  (v.) =  comply with , consent to  ยอมทำตาม, พอใจกับ
accelerate  (v.)  =  move faster   เคลื่อนไหวเร็วขึ้น, เร่งความเร็ว
accessible  (adj.)  =  easy to approach , obtainable  เข้าถึงง่าย, เข้าถึงได้
accessory  (n.)  =  additional object, useful but not essential thing  อุปกรณ์เพิ่มเติม
(มีประโยชน์แต่ไม่จำเป็น)
acclaim  (n.)  =  loud approval , applause  การต้อนรับอย่างกึกก้อง , การปรบมือ
accommodate  (v.)  =  furnish something as a kindness of favor  ให้ความสะดวก , ต้อนรับ
accompany   (v.) =  go with someone as a companion  ไปเป็นเพื่อน
accomplice (n.)   =  co-conspirator , partner-in-crime  ผู้สมรู้ร่วมคิด
accomplish  (v.)    =  achieve  ทำสำเร็จ
accurate  (adj.)   =  correct, exact  ถูกต้อง , แม่นยำ
accuse  (v.) =  blame for wrongdoing  กล่าวหา
achievement  (n.) =  accomplishment  ความสำเร็จ
acquaintance  (n.) =  someone you know a little, who is not a close friend   คนรู้จัก
acquire  (v.)    =  get as one’s own  ได้รับ
acrid  (adj.)  =  sharp , bitter , foul smelling   แหลมคม , ขมขื่น, กลิ่นเหม็น
acute  (adj.)   =  quick to notice things and able to think clearly and intelligently
ฉลาดเฉียบแหลม
adapt  (v.)  =  modify  ปรับตัว
adept  (adj.)   =  skilled , practiced   เชี่ยวชาญ , เก่ง
adequate  (adj.)  =  sufficient  เพียงพอ
adjacent  (adj.)  =  next to or near something else  ติดต่อกัน
adjoining  (adj.) =  neighboring  เป็นเพื่อนบ้าน , อยู่ชิดติดกัน
adjust  (v.) =  change or regulate so as to improve  เปลี่ยน, ปรับปรุง
admire (v.) =  look at something with pleasure  ชื่นชม
adopt  (v.)   =  take on  นำมาใช้,  เลี้ยงเป็นลูก
adore  (v.)    =  love someone very much and feel very proud of them  รักใคร่ , คลั่งไคล้
adulterate  (v.)   =  corrupt , debase , or make impure  ทำให้เสีย, ปนเปื้อน
adversary  (n.)  =  an enemy , foe  ศัตรู
adverse  (adj.)  =  negative  ทางลบ, ทางที่ไม่พึงปรารถนา
advocate  (n.)  =  supporter , defender  ผู้สนับสนุนหรือปกป้อง
affair  (n.)  =  matter  เรื่องราว  ,  กิจการ
affect  (v.)   =  act upon  มีผลกระทบ , สะเทือนใจ
affiliate  (v.)  =  connect or associate with , accept as a member  มีความสัมพันธ์กับ,
ยอมรับเข้า เป็นสมาชิก
affix  (v.)    =  attach or add on , fasten  พ่วงติด , แนบไปด้วย, ประทับตรา
affluence  (n.)  =  abundance , wealth , prosperity  ความมั่งคั่ง, ร่ำรวย, ความอุดมสมบูรณ์
afford  (v.)   =  be able to pay for something  สามารถจ่ายได้
agitate  (v.)   =  stir up , disturb  กวนประสาท, สร้างความขุ่นเคือง
aid  (v.)  =  help , support  ช่วยเหลือ
alacrity  (n.)  =  quickness and eagerness  ความเร็วบวกความกระตือรือร้น
alert  (adj.)  =  be aware of  ระวังระไว , เตรียมพร้อม
alleviate  (v.)   =  lessen or make easier  ทำให้น้อยลงหรือง่ายยิ่งขึ้น , บรรเทา
alliance  (n.)    =  association   พันธมิตร , ข้อตกลงที่จะปฏิบัติภารกิจร่วมกัน
allocate  (v.)   =  set aside , designate , assign   จัดสรร, ปันส่วน
allowance  (n.)    =  an amount of money given at certain times  เงินที่จ่ายให้เป็นคราวๆ ไป
allude  (v.)   =  refer indirectly to something  อ้างถึงอะไรสักอย่างแบบอ้อมๆ  , บอกเป็นนัย
ally  (n.)     =  a nation or person joined with another for a special purpose   พันธมิตร
alter  (v.)      =  make change in  เปลี่ยน , แก้ไข
amateur  (adj., n.)  =  nonprofessional  สมัครเล่น,  นักกีฬาสมัครเล่น
ambiguous  (adj.)  =  having a double meaning  คลุมเครือ , กำกวม
amend  (v.)     =  add to or change (a proposal or law)  แก้ไข
ample  (adj.)   =  enough , abundant , spacious  มากมาย , กว้างขวาง , ขนาดใหญ่
analogy  (n.)   =  comparison  การเปรียบเทียบ
ancestor  (n.)     =  a member of your family who lived a long time ago บรรพบุรุษ
anecdote  (n.)   = a short account of happenings  เรื่องสั้นๆ ที่เกิดขึ้น, เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
anguish  (n.)  =  a feeling of great physical or emotional pain  ความเจ็บปวด
anonymous  (adj.)   =  nameless , unidentified  ไม่มีชื่อ , สงวนชื่อ
antecedents  (n.)  =  hostility , opposition  ความเกลียดชัง, การต่อต้าน
antecedents  (n.) =  the people in one’s family who lived a long time ago , ancestors  บรรพบุรุษ
antipathy  (n.)  =  a strong dislike or repugnance  ความเกลียดชัง
antonym   (n.)  =  word of opposite meanings  คำที่มีความหมายตรงกันข้าม
apologize  (n.)    =  express regret for a mistake which one accepts responsibility  ขอโทษ
apparent  (adj.)     =  evident   เห็นชัดเจน
appeal  (v.)  =  have an attraction , make a request for help  ดึงดูดใจ , ร้องเรียน
applause  (n.)   =  a clapping in approval การปรบมือแสดงความพอใจ
application  (n.)    =  use , written request for jobs or a place for study in a university
ประโยชน์ใช้สอย , ใบสมัคร
appoint  (v.)   =  name  , choose  แต่งตั้ง
apposite  (adj.)    =  suitable , apt , relevant   เหมาะสม , ตรงประเด็น
approach  (v.)    =  near  เข้าใกล้
arable  (adj.)    =  suitable  (as land) for plowing  เหมาะแก่การเพาะปลูก
arduous  (adj.)   =  laborious , difficult , strenuous  ยากลำบาก
arid  (adj.) =  extremely dry , parched , barren , unimaginative  แห้งแล้ง,  ไร้จินตนาการ
aromatic   (adj.)   =  having a smell which is sweet or spicy  มีกลิ่นหอมหวาน
arrogant  (adj.)  =  acting superior to others , conceited  หยิ่งจองหอง , ถือตัว
artificial  (adj.)   =  synthetic  สังเคราะห์ขึ้น , ของปลอม
ascend  (v.)      =  go up , mount , rise  ขึ้น
aseptic  (adj.)   =  germ  free  ไม่มีเชื้อโรค , ปลอดเชื้อ
aspiration  (n.)     =  ambition   ความทะเยอทะยาน
assent  (v.)    =  agree , accept  , consent  ยอมรับ , ยินยอม
assess  (v.)  =  estimate  the value of  ประเมินค่า
assist  (v.) =  help  ช่วยเหลือ
assumption (n.)  =  something  taken for granted  ข้อสันนิษฐาน
attempt  (n., v.)  =  an effort to do something , try to do   ความพยายาม , พยายาม
attitude  (n.)     =  the opinions and feelings that you usually have about something  ทัศนคติ
augment  (v.)  =  increase or add to , make larger  เพิ่มขึ้น , สะสม
authentic  (adj.)  =  real , genuine , trustworthy  แท้ , ของจริง , น่าเชื่อถือ
autocrat  (n.)  =  an absolute ruler   ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด
available  (adj.)   =  able to be obtained or used  จัดไว้ให้ , พร้อมใช้
awful  (adj.) =  horrible  น่ากลัว , แย่มาก
barely  (adj.) =  hardly  ไม่ค่อยจะ,แทบจะไม่
bargain  (n.) =  something offered at a low price  ของที่ขายราคาถูก
barren  (adj.)  =  lifeless   ไร้ชีวิต , ไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิต
barrier  (n.) =  anything that blocks or makes an action difficult  อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง
bear  (v.)      =  endure  ทนต่อสิ่งที่ไม่ชอบ
behave  (v.) =  act or function in a certain way  ปฏบัติตัว , ทำตัวไม่ดี
behavior  (n.)  =  conduct   ความประพฤติ
bellow  (v.) =  give a loud roar  ร้อง , ตะโกน
beneficial  (adj.) =  advantageous   ให้ประโยชน์
benevolent  (adj.)  =  kind , generous  กรุณา  ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
betray  (v.)  =  turn  against , be false to  ทรยศ
bluff  (v.)  =  mislead by a false display of confidence  ตบตา , หลอกลวง
boast  (v.) =  praise  oneself or one’s possession  โอ้อวด
bond  (n.) =  link    การยึดติด  ,  ตัวเชื่อมโยง
boundary  (n.)   =  limit  พรมแดน
breathtaking (adj.)   =   stunning    น่าตื่นตะลึง
brevity  (n.)   =  briefness , shortness  ความกระชับ , ความสั้น
brief  (adj.)  =  short  สั้น , กระชับ
brittle  (adj.)  =  breakable  เปราะ , แตกง่าย
burst  (v.)   =  break or cause to break  ทำแตก , ระเบิด
calamity  (n.)    =  disaster  ความหายนะ
calm  (ad.)  =   quiet , peaceful  เงียบ , สงบ
carton  (n.)   =  a box that is used for holding things.   กล่องใส่ของ ,ภาชนะบรรจุ
casual  (adj.)     =  informal  ไม่เป็นทางการ , ไม่เคร่งครัด
categorize  (v.)    =  classify  แยกประเภท
caution  (v. , n.) =  warn, carefulness  เตือน , ความระมัดระวัง
ceremonious  (adj.)  =  very formal or proper  เป็นพิธีหรือเป็นทางการอย่างมาก
certain  (adj.)    =  confident and sure , without any doubts  มั่นใจ , แน่ใจ
cessation  (n.)      =  ceasing , a stopping  การหยุด
challenge  (v.)    =  test the skills or abilities of someone or something, stimulate  ท้าทาย
chaos  (n.) =  confusion   ความวุ่นวาน , จลาจล
chasm  (n.)  =  abyss, very deep crack   เหว , รอยแตกแยกขนาดลึก
chief  (adj.)    =  major   สำคัญ  , ชั้นนำ
choke  (v.)      =  cannot breathe properly because something is blocking your windpipe
ติดคอ , สำลัก
chore  (n.)  =  task    งานที่เป็นกิจวัตร  เช่น งานบ้าน
chronic  (adj.)    =  always present or recurring  (โรค)  เรื้อรัง
chronicle  (v.)   =  record   จดบันทึก  (ตามลำดับเวลา เช่น ประวัติศาสตร์)
circulate  (v.)    =  distribute   แพร่หลาย  , จำหน่าย
circumspect  (adj.) =  considering all circumstances  พิจารณาทุกสภาพการณ์ , รอบด้าน
cite  (v.)   =  refer  to  อ้างอิง , ท่อง
cling  (v.)   =  stick , adhere , remain faithful  เกาะ , ยึดติด , จงรักภักดี
cluster  (n.)     =  clump  แพ , จำนวนมากติดๆ กัน
coalition  (n.)  =  a temporary union of different political parties that agree to form
a government together  รัฐบาลผสม
coarse  (adj.)  =  vulgar , rough หยาบคาย , หยาบ
coerce  (v.) =  force somebody to do something that they do not want to do  บังคับ ,ขู่เข็ญ
cognitive  (adj.)   =  possessing the power to think or meditate , capable of perception
มีพลังความคิด  รับรู้สิ่งต่าง ๆ  ได้
coherent  (adj.)   =  sticking together , logically connected  เชื่อมโยงกัน , เป็นเหตุเป็นผลกัน
coincidence  (n.)   =  a circumstance so agreeing with another  ความบังเอิญ , เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกัน
collaborate  (v.)  =  work together , cooperate  ประสานงาน
collapse  (n. , v.)  =  fall    การล่มสลาย  , พังทลาย
colonist  (n.)   =  settler   ผู้ตั้งถิ่นฐาน
combat  (v.)    =  counteract  ต่อสู้ , ตอบโต้
commence  (v.)   =  start  เริ่มต้น
commiserate  (v.)  =  fell or express pity or sympathy for   แสดงความเห็นใจหรือเสียใจต่อ
commodity   (n.) =  product  สินค้า
communal  (adj.)   =  shared or  common ownership  เป็นเจ้าของร่วมกัน
compact  (v.)  =  compress  อัดแน่น ,  บีบอัด
compatible  (adj.) =  in agreement with , harmonious  สอดคล้องต้องกัน , ไปด้วยกันได้
compensation  (n.)  =  restitution  การชดเชย
compete  (v.)    =  strive against another or other to win something   แข่งขัน
competence  (n.) =  the ability and skill to do what is needed  ความสามารถ
competitor  (n.)  =  a rival  คู่แข่ง
complement  (n.)  =  something that is added to something else  ส่วนเสริม
compliant  (adj.)  =  complying , obeying , yielding   เชื่อฟัง , ยอมจำนน
complicate  (v.)  =  make complex , difficult , or hard to deal with  ทำให้ยุ่งยาก
compliment  (v.)    = praise   ยกยอ  , อภินันทนาการ
comply  (v.)   =  do what you have to do or are asked to do  ทำตาม , ยินยอม
component  (n.) =  element   ส่วนประกอบสำคัญ
compose  (v.)  =  write   เขียน ,  แต่ง
comprehensive  (adj.) =  all-inclusive , complete , thorough  ทุกอย่าง , สมบูรณ์  , ครบถ้วน
compromise  (v.) =  settle by mutual adjustment  ประนีประนอม
conceal  (v.) =  hide  something carefully  ปิดบัง
concede  (v.)  = acknowledge , admin , surrender , abandon one’s position   ยอมรับ ,
ยอมแพ้ , ยอมสละตำแหน่ง
concentration  (n.)   =  accumulation   การสะสมตัว
concise  (adj.) =  in few words , brief , condensed  ใช้คำสั้น ๆ , กระชับ
concurrent  (adj.)  =  happening at ;the same time , in agreement  เกิดขึ้นพร้อมกัน , สอดคล้องกัน
confer  (v.)  =  give someone a title or degree as a reward   ให้รางวัล , ประสาทปริญญา
confess (v.)   =  acknowledge  or disclose one’s misdeed or sin สารภาพ
confidence  (n.)   = the state of trust in or reliance upon another   ความไว้วางใจ
confiscate  (v.)    =  seize ,  take possession of (private property( by official order  ริบ, ยึดเอาไป
consequential  (adj.) =  following as an effect , important  เป็นผลที่ตามมา , สำคัญ
considerably  (adv.) =  a great deal , well  อย่างมากมาย , เป็นอย่างดี
consistently  (adv.)  =  regularly   โดยปกติ, เป็นประจำ
constantly  (adv.) =  continually   อย่างไม่หยุดยั้ง , อย่างต่อเนื่อง
constrain  (v.) =  force , compel , restrain  บังคับ , จำกัดขอบเขต
contaminate  (v.) =  pollute  ก่อให้เกิดมลพิษ , ทำให้เปื้อนเปรอะ
contemporary  (adj.) =  living or happening at the same time , modern  ร่วมสมัย ,  สมัยใหม่
contempt  (n.)  = scorn , disrespect  การเยาะเย้ยถากถาง , ความไม่เคารพ
contiguous  (adj.)  =  next to something or near something    ติดกัน , ใกลกัน
contravene  (v.) =  act contrary to, oppose or contradict  คัดค้าน , ไม่เห็นด้วย
conventional  (adj.) =  traditional , common , routine  โบราณ , เห็นได้ทั่วไป ,กิจวัตร
correlate  (v.) =  bring into mutual relation  นำมาสัมพันธ์กัน
corroborate  (v.)   =  confirm the validity   ยืนยันว่าเป็นจริง
courage  (n.)     =  bravery    ความกล้าหาญ
coward  (n.)  =  a person who has no courage   คนขี้ขลาด
craft  (n.)    =  skill  ความเชี่ยวชาญทางใดทางหนึ่ง  ,  ทักษะ
crawl  (v.)  =  move slowly on hands and knees   คลาน
curious  (adj.) =  eager to find out about something  อยากรู้อยากเห็น
curtail  (v.)   =  shorten , reduce   ตัดทอน , ลดลง
custom  (n.)   =  something that the members of a group usually do  ขนบธรรมเนียม , ประเพณี
damage  (n.) =  harm or injury that causes loss  ความเสียหาย
dearth  (n.) =  scarcity , shortage  ความหายาก , การขาดแคลน
decade  (n.) =  a period of ten years  ทศวรรษ
decay  (v.) =  rot   เน่า
deceive  (v.) =  trick someone by behaving in a dishonest way  หลอกลวง
declare  (v.) = make know officially   แจ้ง , ประกาศอย่างเป็นทางการ
defense   (n.) =  an act of defending   การป้องกันตัว
deliberate  (v.) =  consider carefully ,weigh in the mind  พิจารณาอย่างรอบคอบ
delight  (n.)  =  great pleasure  ความปิติยินดี
delusion  (n.) =  a false belief or opinion    ความเชื่อหรือความคิดผิด ๆ 
demonstrate  (v.) =   prove indubitably   แสดง  ,  สาธิต
denounce   (v.) =   speak out against , condemn   ประณาม
dense  (adj.)  =   thick   หนาแน่น
depict(v.) =  portray  , describe   พรรณา
deplete  (v.) =  reduce , empty , exhaust   ลดลง , ทำให้ว่างเปล่า , ทำให้หมดไป
depreciate  (v.)  =   lessen the worth of   เสื่อมราคา , ลดค่า
depression  (n.) =  a felling of sadness that makes you think there is no hope ความสิ้นหวัง
desert   (adj.) =  arid  แห้งแล้งจัด  , แบบทะเลทราย
desire  (n.)  =   a wish that is expressed   ความปรารถนา
despair (n.) =  utter  hopelessness and despondency  ความหมดหวัง
dessert  (n.)  =  a sweet  food or fruit served last at lunch or dinner   ของหวาน
determinate  (adj.) =  strictly controlled or limited  ถูกควบคุมหรือจำกัดไว้อย่างเคร่งครัด
determine  (v.) =  form a firm intention to do something  ตั้งปณิธาน
diffuse  (adj.)  =  spread out ,verbose , not focused  กระจัดกระจาย , พูดมาก , ไม่ย้ำเน้น
disappear  (v.) =  go away , vanish  สูญหาย , ไม่ปรากฏ
discipline  (n.)  =  the practice of making people obey rules วินัย
disclose  (v.) =  reveal  เปิดเผย
discord  (v.)  =  disagreement  , lack of harmony   การไม่เห็นด้วย
discriminate  (v.) =  distinguish , demonstrate bias  จำแนกความแตกต่างได้ , แสดงความลำเอียง
dishonest  (adj.) =  crooked  คดโกง
dismiss  (v.)  =  refuse to accept that something might be true  ไม่ยอมรับ
disparate  (adj.)  =  unequal , dissimilar  , different  ไม่เท่าเทียมกัน , ไม่เหมือน
display  (v.)  =  show  แสดงให้เห็น
dispute  (v.) =  argue about , debate  โต้เถียง
disrupt  (v.)  =  interrupt something and make it stop  เข้าแทรกแซงจนหยุดชะงัก
dissolve  (v.) =  ละลาย
distinct  (adj.)  =  well-defined   เด่นชัด
distinguish   (v.) =  differentiate  จำแนกความแตกต่าง
dominated  (adj.)  =  prevailed over  ประสบชัยชนะแบบไร้คู่ต่อสู้ที่เหมาะสม
donate  (v.) = bestow as a gift , especially for a worthy cause  บริจาค
drawback  (n.)  =  disadvantage   ข้อเสีย  , จุดอ่อน
drought   (n.)  =  prolonged lack of rain  ความแห้งแล้งที่ยาวนาน
dubious  (adj.) =  uncertain about an outcome or conclusion  ไม่แน่ใจ , สงสัย
durable  (adj.)  =  long-lasting   ทนทาน  , ยาวนาน
dwell  (v.) =  reside  อยู่อาศัย
eccentric  (adj.) =  odd , peculiar , strange  ประหลาด , พิลึก
effective   (adj.)  =  working well , beginning to be used  ใช้ได้ดี , เริ่มมีผลบังคับ
efficient  (adj.) =  having and exercising the power to produce effects or results  มีประสิทธิภาพ
elaborate   (adj.)  =  complex  ซับซ้อน ,  ละเอียดอ่อน
element  (n.)  =  component   องค์ประกอบ
eligible  (adj.) =  qualified for selection  มีสิทธิเลือกตั้ง
eliminate  (v.)  =  completely get rid of something that is unnecessary or unwanted  กำจัด
emerge  (v.)  =  come into prominence  ปรากฏขึ้น
eminent  (adj.)  =  easy to see or notice  โดดเด่น
emphasis  (n.)  =  importance   ความสำคัญ  , การเน้นย้ำ
endorse  (v.) =  support , approve of , recommend  สนับสนุน , แนะนำให้
endure  (v.) =  survive   มีชีวิตรอด
enhance  (v.)  =  improve , compliment , make more attractive  ปรับปรุง, เสริม , ทำให้น่าดูยิ่งขึ้น
enlargement  (n.)  =  the condition of being enlarged  การขยาย
enormous  (adj.) =   gigantic  ใหญ่โต, มโหฬาร
enrich  (v.) =   improve the quality of something , especially by adding things to it
พัฒนา  , ทำให้ดีขึ้น
entire  (adj.)  =   whole   ทั้งหมด
equipment  (n.)  =   things , tools or machines needed for a purpose or activity   เครื่องมือ
establish  (v.) =   bring into existence , create  ก่อตั้ง
estimate  (v.)  =  calculate   คำนวณ ,  ประมาณการ
ethnic  (adj.)   =  pertaining to races or peoples and their origin characteristics  เกี่ยวกับเชื้อชาติ
evaluation  (n.)  =  assessment   การประเมินค่า
evidence  (n.)   =  material or facts that prove something ; หลักฐาน
evoke  (v.)  =   call forth , provoke  กระตุ้น , ยั่วยุ
exceed  (v.) =  surpass   ล้ำหน้า, เหนือกว่า
exhaust   (v.)   =  empty by draining off; the; contents  ทำให้หมดกำลัง , ทำให้อ่อนเพลีย
exotic  (adj.)   =  unusual , striking , foreign   ไม่ธรรมดา , ต้องตาต้องใจ , ต่างชาติ
expand  (v.)  =  increase in range or scope  ขยาย
expedite  (v.)  =  hasten the action of  เร่งให้เกิดการกระทำ
explicit  (adj.)  =  specific  , definite  เจาะจง , ชัดเจน
explode  (v.) =  burst  ระเบิด
extinct   (adj.)  =  vanished  สาบสูญ
extinguish  (v.)  =  make a fire or light stop burning  ดับไฟ
extraordinary (adj.) =  outstanding  โดดเด่น  , ไม่เหมือนใคร
familiar  (adj.) =  common  คุ้นเคย ,  พบเห็นได้โดยทั่วไป
fatal  (adj.)  =  causing death  ถึงตายได้
faucet  (n.)  =  device for controlling the outflow of a liquid , a tap  ก๊อกน้ำ
feasible  (adj.)  =  reasonable , practical  ชอบด้วยหตุผล , ปฏิบัติตามได้
feast  (n.)  =  a fancy meal or banquet  งานเลี้ยง
feign  (v.) =  pretend  เสแสร้ง
fidelity  (n.)  =  loyalty , accuracy  ความซื่อสัตย์  ,  ความจงรักภักดี
finite  (adj.)  =  limited  แน่นอน, มีเขตจำกัด
flammable  (adj.)  =  having tendency to burst into flames  ติดไฟหรือระเบิดง่าย
flee  (v.)  =  run away  หลบหนี
flexibility  (n.)  =  easily bent without breaking , adaptable , docile  ดัดง่าย , ยืดหยุ่น ,
เปลี่ยนแปลงได้
fluctuate  (v.)  =  change  เปลี่ยนแปลง
fluent  (adj.)  =  having a ready or easy flow of words or ideas  คล่องแคล่วในการพูด
forbidden  (adj.)  =  unlawful  ผิดกฎหมาย , ต้องห้าม
forecast  (v.)  =  predict  พยากรณ์
foremost  (adj.)  =  leading , principle  นำหน้า , อยู่หัวแถว , สำคัญ
forgive  (v.)  =  pardon , excuse  , remove guilt   ยกโทษ
formerly  (adv.)  =  previously  แต่ก่อนนี้
forsake  (v.)  =  abandon  ละทิ้ง
foster  (v.)  =  promote  , encourage  , bring up , rear  อุปถัมภ์ , เลี้ยงดู
fowl  (n.)  =  poultry   เป็ดไก่
fragile  (adj.) =  delicate , breakable   เปราะบาง , แตกได้ , แตกหักง่าย
fragment  (n.)  =  piece  ชื้น  , ส่วนย่อย ๆ
fragrance  (n.)   =  a sweet or pleasant odor  กลิ่นหอม
framework  (n.)  =  structure  โครงสร้าง , กรอบความคิด
frigid  (adj.)    =  cold  หนาวเย็น
frugality  (n.)   =  thrift ; economical use or expenditure   ความประหยัด
fugitive  (n.)  =  outlaw   พวกทำผิดกฎหมายที่หลบหนี
fume  (n.)   =  vapor   ควัน  , ไอระเหย
fundamental (adj.) =  basic , necessary  พื้นฐาน , จำเป็น
fusion  (n.) =  union , coalition  การรวมกัน , การเป็นพันธมิตร
garment  (n.) =  article of clothing  เสื้อผ้า  ,  เครื่องตกแต่ง
gauche  (adj.) =  awkward , lacking social grace  งุ่มง่าม , เซ่อซ่า
generic   (adj.) =  common , general , universal     ทั่วไป , เป็นสากล
genesis  (n.) =   beginning  ต้นกำเนิด
gesture  (n.)  =  a movement or action of the; hands or face , expressive of some idea  or emotion
การแสดงท่าทางชี้มือไม้ประกอบคำอธิบาย
gigantic  (adj.)  =  very big or huge  ใหญ่โต , มากมาย
giggle  (v.) =  laugh   หัวเราะคิกคัก
glimmer  (v.) =  shine erratically , twinkle  ส่องแสงวับๆ , กระพริบแสง
glimpse  (v.) =  see in a very short time   เห็นแวบหนึ่ง
glittering  (adj.) =  dismal   ไม่สดใส , หมอง
glorious  (adj.)  =  very beautiful and impressive   งดงาม
gorgeous  (adj.)  =  beautiful  สวยงาม
grace  (n.)  =  divine influence , goodwill , charm   คุณความดี , ความกรุณา ,  ความสวยงาม
gradual  (adj.)  =  step by step , slow   ค่อยเป็นค่อยไป , ช้า ๆ
grief  (n.) =  sorrow   ความเศร้าโศก
grin   (v.) =  smile  broadly  ยิ้มยิงฟัน
guilt  (n.) =  an awareness of having done wrong   ความรู้สึกผิด
hamper  (v.)  =  interfere  with , hinder  แทรกแซง, เป็นอุปสรรค
handicapped  (adj.) =  disabled in some way  พิการ
haphazard  (:adj.) =  random, happening in  an unplanned manner  ไม่จัดระเบียบ, สะเปะสะปะ
harbor   (n. , v.) =  a place of safety or shelter, give shelter or protect  ท่าเรือ ,
ให้ที่พักพิงหรือ ปกป้อง
hardy  (adj.) =  sturdy , robust , able to stand inclement weather  แข็งแรง ,  บึกบึน ,
ทนต่อสภาพอากาศ
harmful  (adj.) =  damaging  เป็นอันตราย
harmonious (adj.) =  having proportionate and orderly parts  เหมาะเจาะกลมกลืน , ประสานกัน
harness (v.) =  control  ควบคุม
harsh  (adj.)  =  rough , cruel , stern  หยาบช้า , โหดเหี้ยม , ขึงขัง
hastily  (adj.) =  quickly  อย่างรวดเร็ว , อย่างลลวก ๆ
haul  (v.) =  pull or carry with effort  ดึง , ลาก
hazardous  (adj.)  =  dangerous  เสี่ยงโชค , เต็มไปด้วยอันตราย
headstrong  (adj.) =  willful , stubborn , unyielding , determined to have one’s own way  หัวดื้อ
hectic  (adj.) =  chaotic   โกลาหล , วุ่นวาย
herd  (n.)  =  group   ฝูง , กลุ่ม
heritage  (n.)  =  tradition   ประเพณี  , มรดกตกทอด
hesitate  (v.)  =  hold back especially when in doubt  ลังเล , ไม่แน่ใจ
hibernate  (v.) =  sleep throughout the winter  นอนหรือจำศีลตลอดฤดูหนาว
hierarchy  (n.) =  a system of persons or things arranged according to rank   ลำดับขั้น ลำดับตำแหน่ง
hinder  (v.) =  obstruct ขัดขวาง
hindmost  (adj.) =  furthest  behind , farthest to the rear  ล้าหลังที่สุด , อยุ่หลังสุด
hindrance  (n.) =  block  , obstacle  สิ่งกีดขวาง , อุปสรรค
hollow  (adj.) =  with  hole  กลวง  , มีรู
homesteader  (n.) =  settler   ผู้เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน
honor  (n.) =  special respect , high regard ;, mark of excellence  เกียรติยศ , ชื่อเสียง
horror  (n.) =  an intense , painful feeling of repugnance and fear  ความน่าสะพรึงกลัว
hospitality  (n.) =  the practice of receiving and entertaining strangers with kindness
การต้อนรับขับสู้
humanity  (n.) =  mankind  มนุษยชาติ
humility  (n.)  =  lack of pride , modesty  ถ่อมตัว
hybrid  (n.) =  anything of mixed origin   ลูกผสม
ignite  (v.)  =  catch fire  จุดไฟ
ignore  (v.) =  pay no attention   ละเลย , ไม่สนใจ
illegal  (adj.)  =  unlawful   ผิดกฎหมาย
illegible  (adj.)   =  difficult or impossible to read  อ่านไม่ออก , อ่านยาก
illiterate  (adj.) =  having little or no book-learning   ไม่รู้หนังสือ
illusion  (n.)  =  an unreal image presented to the senses  ภาพลวง
illustrate  (v.) =  represent   แสดง, เป็นตัวแทน
imitate  (n.) =  copy  ลอกเลียนแบบ
immediate  (adj.) =  without delay , very near in time or place   ทันทีทันใด , ใกล้ชิด
immerse  (v.) =  absorb , put under the surface of  หมกมุ่น , จุ่มลงไป , แช่
immigrant  (n.) =  settler  ผู้อพยพเข้ามา
imminent  (adj.)  =  impending , near at hand  ใกล้จะมาถึง , จวนตัว
immune  (adj.)  =  exempt from or protected against something  ได้รับการป้องกันไว้ก่อน ,
ได้รับภูมิคุ้มกัน
impact  (n.) =  effect   ผลกระทบ
impair  (v.)  =  damage , weaken  ทำความเสียหาย , ทำลาย
impale  (v.) =  pierce  (with a sharp point)   เจาะหรือแทงทะลุ
impartial  (adj.) =  evenhanded   ไม่ลำเอียง
impede  (v.)  =  hinder    กีดกั้น , เป็นอุปสรรค
imperil  (v.)   =  endanger   ทำให้ตกอยู่ในอันตราย
implement  (v. , n.) =  carry into effect , something used in a given activity  นำไปปฏิบัติ ,
เครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรม
implicit  (adj.) =   understood but not plainly stated, without doubt  เป็นที่เข้าใจกัน,ไม่มีข้อสงสัย
imply  (v.)  = suggest that something is true withoutsaying this directly  บอกเป็นนัย
improper  (adj.)  =  not appropriate , unsuitable  ไม่เหมาะสม
inaccurate  (adj.)  =  not exactly according to the facts   ไม่ถูกต้อง
inadequate  (adj.)  =  insufficient  ไม่เพียงพอ
inanimate  (adj.)  =  be dull or spiritless , not animated , not endowed with life  ไร้ชีวิตจิตใจ
incident  (n. , adj.) =  a happening in general , especially one of little importance
เหตุการณ์เล็กน้อยที่เป็นเรื่องธรรมดา
incipient  (adj.) =  being , in an early stage  แรกเริ่ม  , เริ่มอาการ
inclined  (adj.) =  tending to do , be disposed  เอนเอียง , มีแนวโน้มที่จะ
incompatible  (adj.) =  disagreeing , disharmonious ไม่เห็นด้วย , เข้ากันไม่ได้
incompetence   (n.) =  failing to meet necessary requirements  การขาดคุณสมบัติหรือความสามารถ
inconsistent  (adj.) =  contradictory    ขัดกัน
increment (n.)  =  increase  การเพิ่มขึ้น
indigence  (n.) =  the condition of being poor  ความยากจน
indifferent  (adj.) =  unconcerned   ไม่กังวลสนใจ
individual  (n.)   =  a person considered separately from their society or communityบุคคล
, คนคนเดียว
inept  (adj.)  =  unsuited , inappropriate , lacking skill , incompetent  ไม่เหมาะสม, ขาดทักษะ
inert  (adj.)  =  inactive   เฉื่อยชา , ไม่อยากทำอะไร
inexpensive  (adj.)  =  low-priced  ราคาถูก
infamous   (adj.) =  having a bad reputation , notorious  มีชื่อในทางเสื่อมเสีย
infer  (v.)  =  form an opinion , conclude  ก่อความคิดขึ้นมา ,สรุป
infertile  (adj.) = not fertile , barren  ไม่อุดมสมบูรณ์ , ไม่อาจออกดอกออกผล
inflation  (n.) =  a continuing rise in prices while the value of money goes down  ภาวะเงินเฟ้อ
influence  (n.)  =  impact   ผลกระทบ
inhale  (v.) =  breathe  in  หายใจเข้า
inhibit   (v.)  =  restrain , prohibit , retard or prevent  ยับยั้ง , ห้าม , ขัดขวาง
initial  (adj.) =  first  เริ่มต้น , ขั้นแรก
innovation  (n.)  =  novelty   นวัตกรรม , สิ่งแปลกใหม่
insane  (adj.) =  mentally sick  วิกลจริต
insight  (n.) =  thorough  understanding  ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง , การหยั่งเห็น
inspect  (v.)   =  examine something carefully in order to find out more about it  ตรวจสอบ
insult  (v.)  =  say something that makes another person angry or dishonored  ดูถูก , ดูหมิ่น
intangible   (adj.) =  incapable of being touched , immaterial  จับต้องไม่ได้ , นามธรรม
interfere  (v.)   =  hinder  ขัดขวาง  , เป็นอุปสรรค
intermittent  (adj.) =  periodic , occasional  เป็นระยะ ๆ  , เป็นครั้งคราว
interrupt (v.) =  stop while in progress  สอดแทรก  ,ขัดจังหวะ
intervene  (v.)  =   come between , interfere  สอดแทรก , เข้ากั้นกลาง
invent  (v.) =  create  สร้างสรรค์  , ประดิษฐ์
invoke  (v.)  =  ask for , call upon  ร้องขอ  วิงวอน
involve  (v.)  =  entail  เกี่ยวข้อง
irate  (adj.) =  angry  โกรธ  ,แค้น
irrational   (adj.) =  not logical  ไม่ถูกหลักเหตุผล
irrelevant  (adj.) =  not applicable , unrelated   ใช้ไม่ได้ , ไม่ตรงประเด็น
jeopardy  (n.) =  danger , peril  อันตราย
judicious  (adj.)  =  showing good judgment, sensible, prudent  มีวิจารณญาณที่ดี, มีเหตุผล, สุขุม
juncture  (n.) =  critical point  จุดสำคัญ
jurisdiction   (n.)  =  the power to make legal decisions  อำนาจตุลาการ
justly   (adv.) =  rightfully  โดยเหมาะสม
knead  (v.)  =  mix , massage  ผสม , นวด
knowledge  (n.)  = that which is known , learning or understanding  ความรู้
launch  (v.)  =  start to carry out   เริ่มปฏิบัติการ , ปล่อยออกไป
lavish  (adj.)  =  liberal , wasteful , abundant , profuse   ฟุ่มเฟือย , สุรุ่ยสุร่าย ,  มากมาย
legal  (adj.)  =  pertaining to law or lawyers   เกี่ยวกับกฎหมาย
leisure  (n.)  =  spare time   เวลาว่าง
limber  (adj.)   =  flexible , pliant   ยืดหยุ่น , ยืดได้หดได้
literacy  (n.)  = the state or condition of knowing how to read and write   การรู้หนังสือ
lithe  (adj.) =  easily bent , pliable , supple  โค้งงอง่าย ,  ตีแผ่เป็นแผ่นได, ยืดหยุ่น
livid  (adj.) =  discolored as if bruised , extremely angry ,furious  ฟกช้ำดำเขียว , โกรธจัด
lofty  (adj.)  =  very high  สูงตระหง่าน
lubricant  (n.) =  something which lessens friction  น้ำมันหล่อลื่น
lucid  (adj.)  = shiny , clear minded  เป็นมันวาว  , จิตใจปลอดโปร่ง
lucrative  (adj.)  =  profitable  ทำกำไรงาม
luminous  (adj.)   =  emitting light , shining , also enlightened or intelligent  ส่องแสง, เป็นประกาย
, ฉลาด
luster  (n.)  =  shine , gloss (of a polished surface)  ความเป็นมัน , เงา
majority (n.)   =  the greater number , more than half  ส่วนใหญ่
malefactor  (n.)  =  an evil person  คนชั่ว , คนใจร้าย
malfeasance  (n.)  =  wrongdoing , misconduct (by a public official)   การผิดวินัยของราชการ,
การประพฤติไม่เหมาะสม
malleable  (adj.) =  easy to shape or bend , pliable  ทำให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ง่าย , โค้งงอได้
mammoth  (adj.) =  gigantic  ขนาดยักษ์
mandatory  (adj.)  =  obligatory , compulsory , of a mandate   จำต้องทำตาม , เป็นข้อบังคับ
manifest  (v.)  =  show clearly , appear  แสดงอย่างชัดเจน , ปรากฏ
manipulate  (v.)   =   operate with one’s hands, control or play upon artfully ,maneuver
ทำงานโดยใช้มือ ,ควบคุมหรือเล่นอะไรอย่างมีศิลปะ , จับโน่นผสมนี่
mankind  (n.)  =   humans  มนุษยชาติ
manufacturer   (n.)   =  a person engaged in manufacturing as a business  ผู้ผลิต
marred  (adj.) =  damaged , disfigured  เสียหาย , เสียรูปทรง
marvelous  (adj.) =  extremely good , impressive   วิเศษ , ดีเลิศ
mature  (adj.) =  adult  เป็นผู้ใหญ่  ,  โตเต็มที่
mayor  (n.)  =  the chief government official of a city or town  นายกเทศมนตรี
meager  (adj.)  =  scanty , inadequate  น้อย , ขาดแคลน
meander  (adj.) =  winding , wandering aimlessly  คบเคี้ยว ,เร่ร่อนไปอย่างไร้จุดหมาย
migrant  (adj.) =  changing its habitat , wandering  ชอบท่องเที่ยว , อยู่ไม่เป็นที่
mimicry  (n.) =  imitation   การเลียนแบบ
minatory  (adj.)  =  menacing  , threatening  ข่มขู่ , น่ากลัว
miniature  (adj.)  =  very tiny  เล็กจิ๋ว
minute  (adj.)  =  tiny  ขนาดจิ๋ว , น้อยนิด
miracle  (n.)   =  marvel  ความมหัศจรรย์
mirage  (n.) =  unreal reflection, optical illusion   ภาพลวงตาที่เกิดจากการหักเหของแสง, มายาภาพ
misadventure  (n.) =  mischance , ill luck  โชคร้าย  , อุบัติเหตุ
miser  (n.)  =  penny pincher , stingy person  คนขี้เหนียว
miserable  (v.) =  not happy  ไม่มีความสุข
misplace  (v.) =  put in the wrong place   วางผิดที่
mission  (n.) =  an assignment to be taken on  งานที่ได้รับมอบหมาย
mistaken  (adj.)  =  wrong  สำคัญผิด
mitigate  (v.)   =  alleviate  , lessen , soothe  ทำให้น้อยลง  ปลอบโยนให้คลายทุกข์
mock  (v.) =  imitate in a way that insults  เยาะเย้ย , ล้อเลียน
moderation  (n.) =   quality of being limited , not extreme  ความรู้จักประมาณหรือเดินสายกลาง
modify  (v.) =  change  เปลี่ยนแปลง
modulate  (v.)  =  regulate or adjust , vary the pitch   ปรับเปลี่ยน , เปลี่ยนระดับเสียง
moist   (adj.)  =  damp  ชุ่มชื้น
molten  (adj.) =  melted หลอมเหลว
monarchy  (n.) =  government under a single ruler  การปกครองโดยกษัตริย์
mores (n.) =  conventions , moral standards , moral customs   ขนบธรรมเนียม , หลักศีลธรรม
multiply  (v.)   =  reproduce  ขยายพันธุ์  , ทวีคูณ
muse (v.) =  think or speak meditatively   คิดหรือพูดอย่างไตร่ตรอง
myriad  (n.) =  a large number  จำนวนมาก
mystery  (n.) =  something that is fully not understood or is kept secret  ความลับ
nebulous  (adj.) =  unclear or vague  ไม่ชัดเจน , คลุมเครือ
neglect  (v.) =  fail to give proper care or attention to  ละเลย , ไม่เอาใจใส่
negligent  (adj.) =  taking too little care  ละเลย , ประมาท
negligible  (adj.)  = insignificant  ไม่สำคัญ
neutral (adj.) =  impartial , unbiased  ไม่เข้าข้างใคร , ไม่มีอคติ
noisome  (adj.) =   harmful to health , having a foul odor   เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  , มีกลิ่นเหม็น
notion  (n.)   =  a thought or idea  ความคิด
notorious  (adj.)  =  infamous , having an unfavorable connotation   มีชื่อในทางชั่วร้าย
obedient  (adj.)  =  tending to obey   เชื่อฟัง , ว่าง่าย
objective  (adj.) =  open-minded , impartial  เปิดใจกว้าง , ไม่ลำเอียง
obligatory  (adj.) =  mandatory , necessary , legally or morally binding   เป็นเรื่องบังคับ, จำเป็น,
พันธะทางกฎหมายหรือศีลธรรม
obliterate  (v.) =  destroy completely  ทำลายราบคาบ
obscure  (adj.) =  not easily understood , dark  เข้าใจยาก , มืดมน
obsolete  (adj.) =  outmoded  ล้าสมัย
obstinate  (adj.)  =  stubborn , refusing to change  ดื้อรั้น
obtrude   (v.) =  thrust forward , eject   ผลักหรือแทงออกไป
occasion  (n.) =  an important event or celebration  โอกาส
occupation  (n.) =  job    งาน , อาชีพ
occupy  (v.) =  inhabit  อาศัย , ครอบครอง
occur  (v.) =  happen  เกิดขึ้น
odious  (adj.) =   hateful , disgusting   น่าเกลียด  , น่าขยะแขยง
odor    (n.)  = a smell or aroma   กลิ่น
offspring  (n.)  =  product  ผลผลิต , ลูกหลาน
ominous  (adj.) =  threatening  น่ากลัว
omniscient  (adj.)  =  having knowledge of all things  มีความรอบรู้ทุกเรื่อง
omnivorous  (adj.) =  eating both plant and animal as food , devouring everything
กินทั้งพืช และสัตว์เป็นอาหาร
optimism   (n.) =  the view that everything in nature and the history of mankind
is  ordered for the best  มองโลกในแง่ดี
opulence  (n.)  =  wealth , fortune  ความมั่งคั่ง
ordeal  (n.) =  difficult experience  ความลำบากแสนสาหัส , การทดสอบอันโหดเหี้ยม
ornate  (adj.) =  elaborate , lavish , decorated  ประณีต , ตกแต่ง , ประดับประดา
orthodox  (adj.) =  traditional , accepted  โบราณ , เป็นที่ยอมรับ
outcome  (n.) =  result  ผลลัพธ์   , ผลที่เกิดขึ้น
outset  (n.) =  start   การเริ่มต้น
outskirts  (n.) =  fringes , outer borders  (as of a city)    ชานเมือง
outspoken  (adj.) =  distinguished    โดดเด่น
outwit  (v.) =  outsmart , defeat by behaving more cleverly  ชนะด้วยสติปัญญาที่เหนือกว่า,หลอก
overstate  (v.) =  exaggerate  กล่าวเกินเลยความจริง
palatial   (adj.) =  of a palace , magnificent  เหมือนพระราชวัง ,หรูหรา , ใหญ่โต
palliate  (v.) =  mitigate , alleviate , ease  ทำให้ลดน้อยลง , บรรเทา
panoramic  (adj.) =  denoting an unobstructed and comprehensive view  ให้ภาพมุมกว้าง
และรายละเอียด ทุกแง่มุม
parable  (n.) =  short simple story teaching a moral   นิทานสอนคติธรรม
paradigm  (n.) =  pattern ;, model , example  แบบฉบับ , ตัวอย่าง
paradox  (n.) =  a tenet seemingly contradictory or false , but actually true  ความเชื่อที่
ดูเหมือนขัดแย้งกันแต่ที่จริงถูกต้อง
paraphrase  (v.) =  restate a passage in one’s own words while retaining thought of author
ถอดความจากข้อความหนึ่งไปเป็นอีกข้อความหนึ่งโดยรักษาความหมายเดิม
pariah  (n.) =  social  outcast   คนชั้นต่ำ  , คนเลว
parity  (n.)  =  state of being the same in power, value, or rank   ความเท่าเทียบกัน
ทางอำนาจ , คุณค่าหรือตำแหน่ง
partial   (adj.) =  incomplete , favoring one side over another , having a liking for something
เป็นบางส่วน, ลำเอียง
particular  (adj.) =  specific  เฉพาะเจาะจง ,ระบุชื่อ
passive  (adj.)  =   submissive , unassertive   ยอมจำนน  , เป็นฝ่ายถูกกระทำ
pasture  (n.) =  plants eaten by grazing animals  หญ้าสำหรับสัตว์กิน
patriot  (n.) =  people who loves , supports and defends their country  ผู้รักชาติ
patron   (n.) =  regular  customer , person who gives support  ลูกค้าประจำ  , คนสนับสนุน
paucity  (n.) =  scarcity   ความขาดแคลน , ความขัดสน
payroll  (n.) =  a list of employees and the wages due to each  บัญชีเงินเดือน
peculiar  (adj.) = strange , not ordinary  พิเศษ , แปลกประหลาด
peek  (v.) =  look at something without anyone knowing  แอบมอง
peevish  (adj.) =  bad-tempered , irritable , or tending to complain  อารมณ์เสีย , หงุดหงิด
pensive  (adj.) =  reflective , contemplative  จมอยู่ในความคิด  ,คิดมาก
perceptive   (adj.) =  full of insight , aware  เข้าใจแจ่มแจ้ง , ตระหนักได้ดี
percussion   (n.) =  striking one object against another  การเคาะ  , การตี
perfume  (n.) =  scent   กลิ่นหอม , น้ำหอม
peripheral   (adj.) =  marginal  , outer   ริม , ขอบ ,  ภายนอก
perish  (v.) =  be destroyed , decay    ย่อยยับ , ตาย , เน่าเปื่อยไป
permanent  (adj.) =  durable , long-lasting  คงทนถาวร
permeable  (adj.) =  porous  , allowing to pass through  ปล่อยให้ซึมผ่านไปได้
permeate  (v.) =  spread into every part of   กระจายไปทุกส่วน  , แทรกซึม
permission  (n.)  =  consent   ความยินยอม
perpetual  (adj.) =  constant   สม่ำเสมอ  , ตลอดกาล
perquisite  (n.) =  perks , something that one gets from his work in addition to his wages such as free ;
meals or a car  ผลประโยชน์ทีได้รับนอกเหนือจากเงิน ค่าจ้าง เช่น กินอาหารฟรี , มีรถให้ขับ
persist  (v.) =  continue steadfast against opposition    ยืนกราน , กัดไม่ปล่อย
persuade (v.)  =  belong as a part , have reference   เกี่ยวกับ , ตรงกับเรื่อง
perusal  (n.) =  careful reading  การอ่านอย่างพินิจพิจารณา
pervasive  (adj.) =  spreading throughout   กระจายไปทั่ว
pessimism  (n.) =  seeing only the gloomy side , hopelessness   การมองโลกแง่ร้าย
petty  (adj.) =  unimportant , of subordinate standing  ไม่สำคัญ
phenomenon (n.) =  any unusual occurrence  ปรากฏการณ์พิเศษ , สิ่งประหลาด
philosophy  (n.) =  ideology    ปรัชญา

 

 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chulatutor.com/cu-tep/

Related Posts