fbpx

TPAT 3

TPAT 3
Reading Time: < 1 minute

TPAT 3 คืออะไร

TPAT 3 คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นหนึ่งในรายวิชาของการสอบ TPAT โดยนอกจากวิชาความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แล้ว การสอบ TPAT ยังมีความถนัดอื่น ๆ ด้วย ได้แก่ ความถนัดทางด้านแพทย์, ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์, ความถนัดทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์, และความถนัดทางด้านศิลปกรรมศาสตร์

 

TPAT 3 สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ TPAT วิชานี้ เราจะอ้างอิงแนวจากข้อสอบ PAT 5 โดยข้อสอบจะครอบคลุมทั้งวิชาภาษาไทย ซึ่งจะเน้นไปที่การอ่านวิเคราะห์และการอ่านจับใจความ วิชาสังคม จิตวิทยาครู รวมไปถึงวิชาคณิตศาสตร์ ที่เป็นพื้นฐานทั่วๆไป เช่น บวกลบคูณหาร เทียบบัญญัติไตรยางค์ และเลขอนุกรม

 

คะแนน TPAT 3 มีไว้ทำอะไร

คะแนน TPAT สามารถใช้ยื่น TCAS ได้ทั้งรอบ Portfolio, Quota, Admission หรืออื่น ๆ ตามที่คณะกำหนด โดยหากเป็นวิชาความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ก็จะเฉพาะเจาะจงสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการยื่นสมัครเรียนคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ซึ่งใครที่อยากเรียนครู อยากเป็นครู เป็นอาจารย์ในอนาคต ก็จะได้เจอข้อสอบแนว ๆ นี้อย่างแน่นอน

 

คะแนน TPAT 3 มีอายุกี่ปี

ผลคะแนน TPAT 3 มีอายุ 1 ปี

 

ตัวอย่างข้อสอบ TPAT 3

1. แนวทางของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษา ที่บูรณาการวิชาการลูกเสือไทยและปรับปรุงหลักสูตร โดยให้ความ สำคัญกับการพัฒนาทักษะชีวิตคุณธรรม และจริยธรรม เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาแบบใด

ก. การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
ข. การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค. การศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์
ง. การศึกษาเพื่อการก้าวทันโลกาภิวัตน์

2. UNHCR คือหน่วยงานใด

ก. The UN Human Cooperation of Refugee
ข. The UN Health Care Regulator
ค. The UN Refugee Agency
ง. The UN High Commission for Race
จ. The UN Health of Children Recover

3.ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพในปี 2560 ที่ผ่านมา มีผลงานเกี่ยวข้องกับด้านใด

ก. ผู้ลี้ภัย
ข. ความเท่าเทียมกันทางเพศ
ค. การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ง. อาวุธนิวเคลียร์
จ. การเรียกร้องความอิสระในการแสดงความคิดเห็น

4.หากรัฐบาลต้องการรณรงค์เป็นเรื่องการอนุรักษ์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้นโยบาย “Green Tax” การดำเนินการ ควรเป็นไปในลักษณะใด

ก. ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าใส่ถุงพลาสติก จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม
ข. ผู้ประกอบการที่ช่วยลดการปล่อยก๊ชเรื่อนกระจกจะได้รับการลดหย่อนภาษี
ค. บุคคลที่บริจาคเงินให้องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้
ง. ผู้ผลิตที่ใช้กระบวนการผลิตไว้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถยกว้นภาษีได้ทั้งหมด

5. ฉลากสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Label จะไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์ในข้อใด

ก. สเปรย์ปลอดสาร CFC
ข. ตู้เย็นประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ค. เครื่องสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ
ง. ยา อาหาร และเครื่องดื่ม

Related Posts