fbpx

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย

แพทย์แผนไทย
Reading Time: < 1 minute

ความสำคัญของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการวินิจฉัยและให้การรักษา รวมถึงแก้ไขปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ทักษะความรู้จากการศึกษาในทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางคลินิก รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการแพทย์ในการรักษา และต้องผ่านการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ จึงสามารถประกอบวิชาชีพได้และปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและให้การรักษาผู้ป่วยได้

หลังจากเรียนจบและสอบความรู้ผ่านได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ จะสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์แผนไทยประยุกต์ในสถานพยาบาลได้ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

 

ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ผู้ที่สนใจสมัครสอบ ต้องมีคุณสมบัติอ้างอิงตามประกาศคณะอนุกรรมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฉบับที่ 6/2560 ซึ่งต้องมีความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสำหรับการสอบในแต่ละขั้นตอน โดยแบ่งการสอบออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือเป็นผู้ที่มีหนังสือรับรองการสอบผ่านรายวิชาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานชั้นเตรียมคลินิก ชั้นคลินิก และกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง

ขั้นตอนที่ 2 เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง

ขั้นตอนที่ 3 เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสถาบันการศึกษาที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง และผ่านขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้ว

 

กำหนดการการสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย

คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จะเป็นผู้จัดการสอบความรู้การแพทย์แผนไทยฯ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในแต่ละปี ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์
การสอบความรู้วิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ขั้นตอนที่ 1 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน มี 2 ฉบับ ฉบับละ 100 ข้อ ใช้เวลาฉบับละ 2 ชั่วโมง จัดการสอบที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขั้นตอนที่ 2 การแทพย์แผนไทยประยุกต์ มีข้อสอบ 3 ฉบับ ฉบับละ 100 ข้อ ใช้เวลาฉบับละ 2 ชั่วโมง จัดสอบที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การสมัครสอบ เปิดให้ทำการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ http://atm.license.thaijobjob.com/ ซึ่งจะเปิดให้สมัครสอบและชำระเงินในช่วง เดือนพฤศจิกายน ถึง ปลายเดือนมกราคม ของแต่ละปี โดยชำระค่าธรรมเนียมการสอบความรู้ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 ได้ที่ เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการสมัครสอบจะถือว่าสำเร็จเรียบร้อยเมื่อทำการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

เมื่อสอบผ่านความรู้ในขั้นที่ 1 และ 2 ผ่านแล้ว คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพสภาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สภาการแพทย์แผนไทย จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ ที่ต้องชำระค่าธรรมเนียม เพื่อสิทธิในการเข้าสอบขั้นตอนที่ 3 ซึ่งต้องรีบตรวจสอบรายชื่อและชำระค่าสอบขั้นตอนที่ 3 ภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากประกาศผลเท่านั้น โดยการสอบความรู้ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มีค่าธรรมเนียมการสอบ วิชาละ 520 บาท และ การสอบความรู้ขั้นตอนที่ 3 มีค่าธรรมเนียม 1,040 บาท

และเมื่อผ่านการทดสอบครบทั้ง 3 ขั้นตอนแล้ว ผู้สอบผ่านต้องสมัครเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทยและขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaimed.or.th

การบันทึกข้อมูลจะทำผ่านระบบออนไลน์โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และสำหรับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกสภาการแพทย์แผนไทย และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ทั้งสองสิ่งนี้ผู้ขอขึ้นทะเบียนสามารถเลือกได้ว่าจะรับเอกสารด้วยตนเอง หรือให้ทางสำนักงานสภาการแพทย์แผนไทยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นรายการได้ ดังนี้ ค่าจดทะเบียนสมาชิก, ค่าใบอนุญาตวิชาชีพ, ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับสมาชิก, ค่าธรรมเนียมบัตรสำคัญสมาชิก, ค่าบริการจัดส่งหนังสือสำคัญเกี่ยวกับสมาชิกและใบอนุญาตทางไปรษณีย์ EMS (กรณีเลือกวิธีจัดส่ง), ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (กรณีต้องการหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ), ค่าบริการจัดส่งหนังสือรับองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ (กรณีที่เลือกวิธีจัดส่ง),
ค่าดำเนินการยื่นคำรองทางอินเตอร์เน็ต

เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วให้ทำการชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าส่งในทุกกรณี

 

คอร์สสำหรับเตรียมสอบ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ศึกษาการแพทย์แผนไทยประยุกต์และกำลังเตรียมตัวสอบความรู้เพื่อประกอบวิชาชีพแต่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบมากนัก เราสามารถช่วยคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ข้อสอบการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ด้วยทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์โดยตรง คุณจะไม่พลาดและสอบผ่านได้อย่างง่ายดาย

 

Related Posts