fbpx
02-252-8633 , 084-942-4261

TETET

By chulatutor   on 02/04/20
Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)

TETET คืออะไร

TETET คือ แบบทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยีไทย ซึ่งใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จัดขึ้นโดยคณะศิลปศาสตร์ มีชื่อเต็มว่า Test of English for Thai Engineers and Technologist หรือเรียกสั้นว่า TETET

 

TETET สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบ TETET เป็นการสอบที่วัดความรู้ 4 ทักษะ คือการอ่าน การเขียน การฟังและสุดท้ายคือการพูด เป็นการสอบแบบ computer- based ตัวข้อสอบจะประกอบไปด้วย 12 ส่วน ใช้เวลาสอบทั้งหมด 2 ถึง 2.5 ชั่วโมง รายละเอียดของข้อสอบจะเป็นความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป รวมถึงกิจกรรม ทักษะทางภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน โดยลักษณะข้อสอบ TETET ทั้ง 4 ทักษะมีดังนี้

TETET Part Reading จะแบ่งได้เป็น 4หัวข้อ คือ การอ่านจับใจความอย่างเร็ว การอ่านข้อความจากอินเตอร์เน็ต การอ่านข้อมูลเทคนิค และการอ่านEmail ซึ่งหัวข้อต่างๆ จะมีวิธีการทำข้อสอบคือ 

1. การอ่านจับใจความอย่างเร็ว จะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ มีจำนวนทั้งหมด 5 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 3 นาที

2. การอ่านข้อความจากอินเตอร์เน็ต ผู้สอบต้องตอบคำถามโดยเลือกข้อความจากเว็บไซต์จำลองมาตอบมีทั้งหมด 2 สถานการณ์ ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 15 นาที

3. การอ่านข้อมูลเทคนิค ใช้เวลาทั้งหมด 15 นาที ตัวข้อสอบจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งในคู่มือเพื่อประกอบอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ซึ่งข้อสอบเป็นการจับคู่รูปภาพตามคำสั่ง ส่วนที่2 เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อความปลอดภัยในขณะทำงาน โดยการเลือกชิ้นส่วนรูปภาพหรือวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องตามคำสั่งที่กำหนด

4. การอ่านEmail ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 5 ข้อ ให้เวลาทั้งหมด 10 นาที

TETET Part Writing มีทั้งหมด 3 หัวข้อคือ การเขียนรายงาน การเขียนบันทึกข้อความ และการเขียนEmail มีวิธีการทำข้อสอบ ดังนี้

1. การเขียนรายงาน ตัวข้อสอบเป็นแบบการเติมข้อความให้สมบูรณ์ มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 10 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 15 นาที

2. การเขียนบันทึกข้อความ เป็นการทำข้อสอบเติมคำ เรียงประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 5ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 10 นาที

3. การเขียน Email จำนวนข้อสอบ 1 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ15 นาที ซึ่งผู้สอบต้องเขียนEmail เพื่อโต้ตอบตามโจทย์ที่กำหนด

TETET Part Listening การสอบพาร์ทนี้จะใช้หูฟัง ตัวข้อสอบจะมี 3 หัวข้อคือ

1.  การฟังในที่ประชุม เป็นการทำข้อสอบแบบเติมคำ มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 3 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 5 นาที ส่วนที่2คือการฟังบทสนทนาในที่ประชุม มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 3 ข้อ ให้เวลาทั้งหมด 10 นาที

2. การฟังบทสนทนาแบบไม่เป็นทางการ เป็นการทำข้อสอบแบบเลือกตอบ มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 5 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 10 นาที

3. การฟังทางโทรศัพท์

TETET Part Speaking การสอบมีทั้งหมด 2 ส่วน

1. การถาม ตอบแบบสั้น ๆ คล้ายกับการสัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวทั่วไป โดยเป็นการสอบแบบบันทึกเสียงกับบุคคลจำลองในคอมพิวเตอร์

2. การสอบการพูดสื่อสารทางธุรกิจเป็นการบันทึกเสียงสอบผ่านคอมพิวเตอร์

 

TETET มีความสำคัญอย่างไร

TETET จัดสอบให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4หรือผู้เรียนที่ต้องการทำงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผลสอบที่ได้มานักศึกษาระดับปริญญาตรีจะสามารถนำไปใช้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท เพื่อยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษ รายวิชา LNG 550 และ/หรือ LNG 600 ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้แล้ว ยังสามารถเทียบเคียงคะแนนกับแบบทดสอบมาตรฐาน TOEIC เพื่อใช้ในการสมัครงานได้อีกด้วย

คะแนนสอบมีอายุ 2 ปี การคิดคะแนนเริ่มจากระดับ 0-7 แบ่งตามทักษะ คะแนนสอบตั้งแต่ 4 ขึ้นไปสามารถยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษรายวิชา LNG550 และ LNG 600 คะแนนสอบตั้งแต่ 3 ขึ้นไปสามารถยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤรายวิชา LNG 550ได้ แต่ต้องเรียน LNG600

 

วิธีสมัครสอบ TETET

สามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ มีค่าสมัครสอบ 800 บาท โดยกำหนดการจัดสอบ TETET จะจัดสอบประมาณ 5ครั้งต่อปี เวลาสอบมีให้เลือก 2 รอบคือ รอบเช้าจัดสอบเวลา 09.00-12.00 และรอบบ่าย เวลา 12.30-15.30

สถานที่สอบ. ห้องคอมพิวเตอร์ SoLA 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

ผลสอบจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนหลังจากวันสอบ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://sola.kmutt.ac.th/TETET/

 

คอร์สเรียน TETET รับรองผล

TETET เป็นข้อสอบที่ทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสอบขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท เพื่อยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษ ทำให้หลายๆ คนอาจจะเกิดความกังวลเนื่องด้วยตัวข้อสอบ ใช้ทักษะการสอบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูดเรื่องเหล่านี้จุฬาติวเตอร์ช่วยคุณได้ค่ะ ด้วยคอร์สเรียน TETET รับรองผลสอนโดยทีมติวเตอร์ที่มีความถนัด ชำนาญทางด้านภาษา ด้วยรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ด้วยค่ะรหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

อัตราค่าเรียน 8,950 บาท

Tags