เทคนิคการเขียนตอบ IELTS Writing

Part การเขียนตอบ มักจะเป็น Part ที่หลายคนกังวลว่าจะต้องเขียนออกมาอย่างไร ตอบแบบไหนจึงจะถูกใจคนตรวจข้อสอบ จะเขียนทันหรือไม่ หรือต้องเขียนกี่ประเด็นจึงจะเพียงพอ ครบถ้วน เรามาดูเทคนิคเบื้องต้นของการเขียนตอบ Part นี้แบบง่ายๆ กันค่ะ

IELTS On The Go : 1

IELTS On The Go : 1 Techniques for IELTS Writing Many students feel anxious when thinking about IELTS Writing part. They always worry about how to write it perfectly to get good points or how to make an examiner happy with your paper or how many points they should write in one essay so let’s […]

Express way to IELTS in 20 days# 20 – IELTS listening & Speaking (Listening section 4, Speaking part 3 two-way discussion)

In British Council’s website, there is a section where you can practice English in every skill, including listening. Follow the given link! There you’ll find listening skill practice page which is comprised of exercises in the form that is similar to the IELTS test. You can start with Level A1 then move on to Level A2, Level B1, and Level B2. I truly believe that if you can finish all the exercises, you will significantly improve. IELTS will no more intimidate you.

Express way to IELTS in 20 days# 19 – IELTS reading (Reading comprehensive test 2)

IELTS Reading test has several formats unlike other tests that usually come in form of multiple choices. Nevertheless it aims to measure your reading comprehension and the ability to draw important information out from a text. These are skills necessary for studying in English program. Trust me that the papers that you have to read when you really get to study is way harder than this. And they will come in big piles. So my thought is IELTS test is not unpleasant after all.

Express way to IELTS in 20 days # 18 – IELTS reading (Reading comprehensive test 1) 1)

Before immersing yourself in the exercises, you should be familiar with the format of the test. IELTS Reading section is comprised of 40 questions to be finished in 60 minutes. The questions will be based on three reading passages taken from magazines or newspaper. You don’t have worry about the technical terms or that the content is far from your comfort zone because the articles are meant for non-specialist readers. Remember these.

IELTS writing Day 6 – (Diagram, Flow chart)

Also, be ready for the hard cases. You may be given three sets of bar charts or a bar chart with a pie chart. Make sure to mention the relationship between the charts. Here is my suggestion. Practice writing with sample topics and find someone to score you. Read the model essay as much as you can with diverse type of tasks. Hopefully, you’ll see the repetitive pattern that can be a vital point in your development.

Express way to IELTS in 20 days# 16 – IELTS listening & speaking (Listening section 3, Speaking part 2 individual long turn 2)

Another valuable source for improving you listening skill is TED, a nonprofit organizing an event in the form of short, powerful talks. TED is very useful because each talk lasts only 18 minutes or less. It covers diverse topics from magic tricks to neural science, with subtitle in almost every language. Choose a video that matches your interests and watch it with English subtitle. Watch it again without a subtitle. The link to TED website can be found below.

Express way to IELTS in 20 days#15 – IELTS reading (Table completion, Short-answer questions, TRUE/FALSE/NG)

This type of test asks you to fill in the information drawn from a passage in a summary table. Here are how to approach table completion tasks.

Express way to IELTS in 20 days# 14 – IELTS reading (YES/NO/NG, Matching Sentence, Sentence Completion)

This type of test is unfamiliar with a lot of people. If there were only YES and NO, it would be easier. The NOT GIVEN choice potentially confused you and many people lose their marks for this type of test. Let’s get to know the test first. You will get an instruction like this.

Express way to IELTS in 20 days#13 – IELTS writing (Table, Pie chart)

In report essay, there are five general points that should be noted. No matter what type of graphic data is given.
(1) What the graphic is representing, which will be given in the task paper. What you have to do is to paraphrase it.
(2) Continue with general picture of the data including distinctive features of the graphic by looking for highest-lowest, largest-smallest, best-worst, longest-shortest, tallest-shortest, or deepest-highest.
(3) Make comparison and suggest the trend of the data.
(4) End with a conclusion idea.

1 2 3 6
เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor