IELTS Speaking

IELTS Speaking คืออะไร IELTS Speaking คือ การสอบพูดในข้อสอบ IELTS โดยตัวข้อสอบต้องการวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้สอบว่าจะสื่อสารความคิดเห็นและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยเพียงใด โดยการสอบแบบ Academic พาร์ท IELTS Speaking จะมีคะแนนเต็ม 9.0 เท่ากับพาร์ทอื่น ๆ ส่วนมากจะใช้เวลาในการสอบพาร์ทนี้เฉลี่ยคนละประมาณ 15 นาที และแน่นอนว่าเราจะต้องสอบกับชาวต่างชาติเจ้าที่เป็นของภาษา ซึ่งในระหว่างการสอบก็จะมีการอัดเสียงไว้ตลอดระยะเวลาด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อนำไปใช้ในการประเมินให้คะแนนนั่นเอง   IELTS Speaking มีกี่ข้อ มีอะไรบ้าง IELTS Speaking มีการถามทั้งหมด 3 ส่วน ใครที่กำลังสงสัยว่า IELTS Speaking มีกี่ข้อ ให้เวลาSpeaking กี่นาที IELTS Speaking มีอะไรบ้าง ก็สามารถอัพเดตกันได้ ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นการถามเกี่ยวกับตัวเราเองและครอบครัว โดยในส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ 5 นาทีหรืออาจน้อยกว่า ซึ่งประเด็นที่มักถูกถามก็จะเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป […]

IELTS Reading

IELTS Reading คืออะไร IELTS Reading คือ ข้อสอบพาร์ทการอ่านของการสอบ IELTS มีคะแนนเต็ม 9.0 คะแนน โดยพาร์ทนี้ผู้เข้าสอบจะได้อ่านบทความยาวประมาณ 2-3 หน้า จำนวน 3 บทความ ในแต่ละบทความจะมีคำถามประมาณ 13 – 14 ข้อ โดยหากรวมทั้ง 3 บทความ จะมีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที ซึ่ง IELTS Reading จะเป็นลำดับที่สองของการสอบ IELTS ต่อจาก IELTS Listening และเมื่อทำข้อสอบ IELTS Reading ผ่านไปแล้ว ก็จะตามมาด้วย IELTS Writing และ IELTS Speaking ตามลำดับ โดย IELTS Reading ในที่นี้จะเน้นเฉพาะไปที่การสอบแบบ Academic […]

IELTS writing

IELTS writing คืออะไร IELTS Writing คือ ข้อสอบพาร์ทการเขียนของการสอบ IELTS ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน โดย IELTS Writing นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ IELTS Writing Task 1 การเขียนรายงานข้อมูล และอีกส่วนจะเป็น IELTS Writing Task 2 การเขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ในการสอบแต่ละรอบก็จะมี IELTS Writing Topics ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในที่นี้เราจะเน้นไปที่การสอบ IELTS ประเภท Academic กันก่อน   การสอบ IELTS Writing มีอะไรบ้าง ข้อสอบ IELTS Writing Task 1 การเขียนรายงานข้อมูล […]

IELTS British Council

IELTS British Council คืออะไร IELTS British Council คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยศูนย์สอบ British Council ข้อสอบ IELTS British Council มีทั้งหมด 4 พาร์ท ได้แก่ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) IELTS คะแนนเต็ม 9.0 ผลสอบมีอายุ 2 ปี โดยผู้สนใจสามารถสมัครสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์สอบได้เลย นอกจากนี้การสอบ IELTS British Council ยังมีทั้งแบบกระดาษและแบบคอมพิวเตอร์ โดยหากสอบแบบกระดาษจะทราบคะแนนประมาณ 2 สัปดาห์หลังสอบ แต่หากสมัครสอบแบบคอมพิวเตอร์จะสามารถทราบคะแนนได้ประมาณ 5 วันหลังสอบ ทั้งนี้ อาจมีหลายคนสงสัยว่าการสอบ IELTS อายุเท่าไหร่จึงจะสอบได้ คำตอบคือทางศูนย์สอบกำหนดไว้เพียงแค่ หากผู้สอบอายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องยื่นในยินยอมจากผู้ปกครองด้วยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม […]

IELTS

IELTS คือ ข้อสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ ย่อมาจาก International English Language Testing System มีการสอบทั้งหมด 4 พาร์ท ได้แก่ Writing Reading Listening และ Speaking มีคะแนนเต็ม 9.0 โดยทั่วไปจะทราบผลหลังวันสอบประมาณ 2 สัปดาห์ คะแนนสอบมีอายุ 2 ปี ค่าสอบประมาณ 6,900 บาท ตารางสอบ IELTS มีให้เลือกสมัครสอบทุกสัปดาห์ สามารถเลือกสมัครสอบ IELTS ที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น IELTS British Council หรือ IELTS IDP และนอกจากนี้ก็ไม่ได้กำหนดตายตัวว่าการสอบ IELTS ต้องมีอายุเท่าไหร่ แต่จะกำหนดเพียงแค่ว่า หากผู้สอบมีอายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องยื่นใบยินยอมจากผู้ปกครองประกอบการสมัครสอบด้วยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในที่นี้เราจะเน้นไปที่ IELTS Academic เป็นหลัก ซึ่งหลาย […]

IELTS FAQ

แม้ว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในแคนาดาจะต้องได้คะแนน IELTS เพื่อรับเข้าเรียนจากนักเรียนต่างชาติเพื่อเป็นหลักฐานในการใช้ภาษาของพวกเขา แต่ก็มีสถาบันของแคนาดาหลายแห่งที่ไม่ต้องการ มหาวิทยาลัยเหล่านี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัย Concordia มหาวิทยาลัย Memorial มหาวิทยาลัย Regina  มหาวิทยาลัย Winnipeg และมหาวิทยาลัย Carleton

IELTS On The Go 4

Hello guys ! This article will focus on hot hits GRAMMAR mistakes we have found when people take the IELTS Test. Whenever you use inappropriate grammar structure in writing and speaking tests, your score will certainly be reduced. If you write with more than 50 % error of your sentences, it is impossible for you to get more than band 6 in writing part. So, you should try to make your sentences have small error as many as you can to raise your score.

IELTS On The Go 4

IELTS On The Go 4 สวัสดีเดือนเมษายน เดือนแห่งวันหยุดเยอะแยะมากมาย สำหรับบทความของเดือนนี้เราจะมาต่อกันที่เรื่องความผิดพลาดดาด้านไวยากรณ์ ที่เราพบเจอบ่อยๆ ตอนทำข้อสอบ IELTS  เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ในข้อสอบทุดส่วนทั้ง  Listening, Reading, Writing และ Speaking คะแนนของเราก็จะได้เพิ่มมากขึ้น ถูกหักน้อยลง แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราใช้ไบยากรณ์ในประโยคผิดพลาดมากกว่าร้อยละ 50 แน่นอนเลยว่าจะหวังให้คะแนนของเราได้มากกว่า band 6 นั้น คงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น เราควรตั้งใจทำให้ข้อสอบของเรามีส่วนผิดพลาดด้านไวยากรณ์ให้น้อยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่จะได้เพิ่มคะแนนของเราได้ และข้างล่างนี้ก็คือข้อผิดพลาดที่คนส่วนใหญ่มักใช้ผิดและสับสน 4 ข้อ ที่มาพร้อมกับวิธีใช้มันอย่างถูกต้องค่ะ   1. “The”  เราใช้ “the” เมื่อ…. – เป็นสิ่งที่มีเฉพาะในบริเวณนั้นๆ เช่น the government, the bridge, the river – เป็นสิ่งที่มีหนึ่งเดียวในโลกใบนี้ เช่น the sun, the moon, […]

เทคนิคการเขียนตอบ IELTS Writing Task 2

ielts writing task 2 โจทย์ที่ 2 เป็นการให้เขียนเรียงความ โดยมีหัวข้อเรื่องที่กำหนดมาให้ หัวข้อเรื่องก็จะเป็นเรื่องทั่วๆ ไป เช่น สังคม การท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรม กีฬา เป็นต้น เราจะต้องเขียนแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนั้นๆ ใช้คำไม่น้อยกว่า 250 คำ ให้เวลา 40 นาที

IELTS On The Go : 2 Techniques for IELTS Writing Task 2

After learning about patterns and techniques for IELTS Writing Task 1, this issue will provide you about Writing IELTS Task 2 which is about writing an essay (minimum 250 words) in 40 minutes. You will be given an essay topic such as society, travelling, culture and sport and you have to write an opinion about that topic.

1 2 6