RU-Test คืออะไร สอบอะไร สมัครสอบ ค่าสอบ RU-Test

RU-Test

RU-Test คืออะไร

การทดสอบศักยภาพด้านภาษาอังกฤษที่เป็นส่วนหนึ่งของ การสอบเข้าหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับมหาบัณฑิต หรือปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย RU-Test ถูกกำหนดให้สอบควบคู่กับ การทดสอบศักยภาพ

ใครบ้านที่ต้องสอบ RU-Test

ผู้ที่สมัครเข้าเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ในระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งนอกจากข้อสอบส่วนที่เป็น RU-Test แล้วนั้น ผู้สมัครยังต้องทำข้อสอบทดสอบศักยภาพ

RU-Test สอบอะไรบ้าง

มี 3 Parts 100 ข้อ 100 คะแนน

Part 1 Writing Ability 30 คะแนน

Error Identification 10-15 ข้อ (10-15 คะแนน)

เป็นข้อสอบเน้นการวัดระดับไวยากรณ์ของผู้ทำข้อสอบ โดยส่วนมากมักใช้ในข้อสอบปรนัย ที่ตัวข้อสอบจะให้อ่านประโยคภาษาอังกฤษ โดยส่วนมากจะเป็นประโยค 1-2 ประโยค จนถึงย่อหน้าสั้น ๆ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อสอบ แล้วให้พิจารณาหาข้อผิดค่ะ

Similar Meaning 10 ข้อ (10 คะแนน)

Cloze Test 15-20 ข้อ (15-20 คะแนน)

ข้อสอบจะมีการเว้นคำ หรือประโยคไว้ให้เลือกเติมให้ถูก ซึ่งอาจเป็นการวัดไวยากรณ์ หรือการเลือกใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องกับบริบท

Part 2 Vocabulary 10 คะแนน

Fill in Blank 10 ข้อ (10 คะแนน)

เป็นส่วนของข้อสอบที่วัดความรู้ทางคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับโจทย์ข้อสอบ RU-Test ในส่วนนี้ มักกำหนดประโยค หรือย่อหน้าสั้น ๆ มาให้ผู้ทำข้อสอบเลือกคำศัพท์ที่มีความหมายเดียวกันกับที่ขีดเส้นใต้ไว้

Part 3 Reading Comprehension

Passages 50 ข้อ 50 คะแนน

เป็นส่วนของข้อสอบที่วัดทักษะหลาย ๆ ด้านเข้าไว้ด้วยกัน โดยตัวข้อสอบจะกำหนดบทความมาให้อ่าน แล้วให้ตอบคำถาม ซึ่งเนื้อหาของบทความจะสุ่มเลือกจากหัวข้อที่แตกต่างกันไป อาจเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับภาควิชาที่ผู้สมัครเข้าเรียนหรือไม่ก็ได้ค่ะ โดยในหนึ่งบทความจะมี การกำหนดคำถามไว้หลาย ๆ ข้อ อาจวัดทักษะที่แตกต่าง แต่โดยส่วนมากมักถามเกี่ยวกับเนื้อหาของบทความดังกล่าว อาทิ ถามเกี่ยวกับใจความสำคัญ วัตถุประสงค์ของเจ้าของบทความ และคำศัพท์เฉพาะเป็นต้น

ระยะเวลาในการสอบ RU-Test

3 ชั่วโมง

สมัครสอบ RU-Test

ผู้สนใจสมัครเข้าเรียน หลักสูตรระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถดำเนินการสมัครด้วยตนเองได้ในช่วงเดือนมกราคม ณ อาคารท่าชัย ชั้น 1 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.grad.ru.ac.th ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเมษายน โดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับสมัครและทะเบียนประวัติ ฝ่ายบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1 โทร.0-2310-8593 หรือที่ www.grad.ru.ac.ht , Facebook : รับสมัคร ป.โท มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เลยค่ะ

การเตรียมตัวสอบ RU-Test

ทบทวนและปูพื้นฐานเกี่ยวกับไวยากรณ์ คำศัพท์ และการอ่านบทความ ให้แน่น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถหาหนังสือ และข้อสอบเก่าเพื่อฝึกทำ และใช้ดูแนวความยากง่าย ของข้อสอบได้ด้วยค่ะ

คอร์ส RU-Test


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECA0324 25 มี.ค. - 25 เม.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 โจ้
CECB0324 30 มี.ค. - 5 พ.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
1 วี
CECA0524 6 พ.ค. - 30 พ.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
10 วี,โจ้
Related Posts