fbpx

RSU-EPPT คืออะไร สอบอะไรบ้าง ระดับคะแนนสอบ RSU-EPPT

RSU-EPPT
Reading Time: < 1 minute

RSU-EPPT คืออะไร

RSU-EPPT เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อกำหนดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัคร และเป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษา โดยเฉพาะในหลักสูตรนานาชาติของแต่ละคณะวิชา หากผู้สมัครสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

RSU-EPPT สอบอะไรบ้าง

RSU-EPPT มีจำนวน 50 ข้อๆ ละ 2 คะแนน แบ่งเป็น 4 ส่วนๆ ละ 10-15 คำถาม ผู้สมัครต้องอ่าน ฟัง และเขียนคำตอบ

I. การฟัง (Listening)

ระยะเวลา 10 นาที

จำนวน 15 ข้อ

รายละเอียด: ดูภาพ ฟังคำถามและเลือกคำตอบที่ดีที่สุด

II. การอ่าน (Reading)

ระยะเวลา 30 นาที

จำนวน 15 ข้อ

รายละเอียด: อ่านประโยคและเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดมาเติมช่องว่างในประโยค

III. การใช้ภาษา (Language Use)

ระยะเวลา 10 นาที

จำนวน 10 ข้อ

อ่านประโยคและเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดมาเติมช่องว่างในประโยค

IV. การเขียน (Writing)

ระยะเวลา 30 นาที

จำนวน 10 ข้อ

รายละเอียด: ฟังคำถามและเขียนคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

RSU-EPPT ระยะเวลาสอบ

การสอบใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง

ระดับคะแนนสอบ RSU-EPPT

แบบทดสอบ RSU-EPPT มีคะแนนเต็มรวม 100 คะแนน (ข้อละ 2 คะแนน) โดยไม่มีการหักคะแนนในข้อที่ตอบผิด

20-39 คะแนน เทียบระดับ A1

– สามารถเข้าใจและโต้ตอบในสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารถึงความต้องการที่เป็นรูปธรรม

– สามารถแนะนำตัวเองและคนอื่น สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลได้ เช่น สถานที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่มี

– สามารถโต้ตอบกับผู้อื่นได้ ในกรณีที่ผู้อื่นพูดอย่างช้า ๆ ชัดเจน และพร้อมที่จะช่วยเหลือ

40-59 คะแนน เทียบระดับ A2

– สามารถเข้าใจประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน)

– สามารถสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ

– สามารถอธิบายประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของตัวเองอย่างง่าย สภาพแวดล้อมรอบตัวในขณะที่พูดและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับความต้องการเฉพาะหน้า

60-79 คะแนน เทียบระดับ B1

– สามารถเข้าใจจุดประสงค์หลักของสิ่งที่คุ้นเคย ที่เป็นภาษามาตรฐานแบบชัดเจนและที่ต้องพบบ่อยครั้งในที่ทำงาน โรงเรียน การเดินทางพักผ่อน เป็นต้น

– สามารถรับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ สามารถสื่อสารโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องความสนใจส่วนบุคคล

– สามารถอธิบายประสบการณ์และเหตุการณ์ ความฝัน ความหวังและเป้าหมายของตนเองได้ รวมถึงการให้เหตุผลหรือคำอธิบายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและแผนการต่างๆ

80-100 คะแนน เทียบระดับ B2

– สามารถเข้าใจประเด็นหลักของข้อความที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการพูดคุยเชิงเทคนิคในบทสนทนาเฉพาะด้านตามความรู้เฉพาะทางของผู้พูด

– สามารถโต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ โต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด

– สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของเรื่องต่างๆ

ขั้นตอนการสมัครสอบ RSU-EPPT

1. คลิกปุ่ม ‘Go to Registration’ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครสอบ

2. เลือกปุ่มสมัครใต้หัวข้อ ‘GRADUATE’ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท/เอก

3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง และอีเมล จากนั้นคลิกปุ่ม ‘Register Click’

4. ยืนยันอีเมลที่ลงทะเบียนไว้เพื่อดำเนินการต่อ

5. เลือกรอบเวลาที่ต้องการสอบ และกรอกข้อมูลผู้สมัครสอบ

6. แนบเอกสารการสมัคร และชำค่าธรรมเนียมการสอบ

7. ตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องอีกครั้ง และกดปุ่ม ‘Confirm Registration’ เพื่อยืนยันการสมัคร

8. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น และข้อมูลที่กรอกได้รับการยืนยันแล้ว ระบบจะส่งข้อความยืนยันการสมัครสอบ ไปยังอีเมลที่สมัครไว้ ภายใน1-3 วันทำการ ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถนำรหัส username และ password ที่ปรากฏในอีเมลไปใช้ทำการ log in เพื่อเข้าดูผลสอบของตนในภายหลังได้

9. ผู้สมัครสอบจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนอีก 1 ฉบับ ซึ่งรายละเอียดจะประกอบไปด้วยวันและเวลาสอบ และ Link เข้ากลุ่ม LINE/WeChat ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากระบบปิดการรับสมัคร

การประกาศผลสอบ RSU-EPPT

ผู้เข้าสอบสามารถติดต่อขอทราบผลสอบได้ที่คณะหรือหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่ ภายหลัง 5 วันทำการนับจากวันสอบ

คอร์ส RSU-EPPT


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECB0724 20 ก.ค. - 11 ส.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
4 โจ้,วี
Related Posts