fbpx
02-252-8633 , 084-942-4261

RMUTP English

By chulatutor   on 07/04/20
RMUTP English

RMUTP English Proficiency Test คืออะไร

RMUTP English Proficiency Test คือการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโท และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

ลักษณะข้อสอบ RMUTP English Proficiency Test

RMUTP English Proficiency Test มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 120 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง. ซึ่งข้อสอบมีการสอบทั้งหมด 4 ทักษะ ดังนี้

  1. RMUTP English Part Listening การฟัง มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ
  2. RMUTP English Part Speaking การพูด มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ
  3. RMUTP English Part Reading การอ่าน มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ
  4. RMUTP English Part Writing การเขียน มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ

 

การสมัครสอบ RMUTP English Proficiency Test

RMUTP English Proficiency Test โดยปกติจะแบ่งการสมัครป็น 2 รอบคือ การสมัครสอบรอบปกติ และการสมัครสอบรอบพิเศษ มีรายละเอียดดังนี้

1. การสมัครสอบรอบปกติ ซึ่งจะจัดสอบทุกวันอังคารที่2 ของทุกเดือน มีค่าสมัครสอบจำนวน 1,000 บาท สามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์สถาบัน หรือขอรับใบสมัครได้ที่สถาบันภาษา สำหรับค่าสมัครสอบจำนวน 1,000 บาทชำระได้ที่กองคลัง ชั้น2 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยต้องชำระค่าสมัครสอบก่อนวันสอบ 2 วันทำการ ภายในเวลา15.30 น. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วสามารถส่งใบสมัครสอบได้ที่สถาบันภาษาชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์

2. การสมัครแบบรอบพิเศษ มีค่าสมัครสอบจำนวน 1,500 บาท ซึ่งการขอสอบรอบพิเศษต้องสมัครโดยการโทรนัดหมายวันและเวลาในสอบล่วงหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 02-6653777 ต่อ 6056 หลังจากนั้นสามารถดาวโหลดใบสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์สถาบัน หรือขอได้ที่สถาบันภาษา โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วส่งใบสมัครได้ที่สถาบันภาษาชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ สำหรับค่าสมัครสอบจำนวน 1,500 บาท ต้องชำระก่อนวันสอบ 1วันทำการ ภายในเวลา 15.30 น.

เมื่อนักศึกษาทำการสอบเสร็จแล้วจะมีค่าธรรมเนียมการขอใบรับรองรายงานผลการสอบ ฉบับละ 100 บาท

 

สถานที่จัดสอบ RMUTP English

RMUTP English Proficiency Test จะสอบที่ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครชั้น5 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ โดยจะจัดสอบในเวลาราชการเท่านั้น
เอกสารที่ต้องเตรียม มีใบเสร็จรับเงิน พร้อมบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ

 

เกณฑ์การคิดคะแนน RMUTP English

ผลการสอบมี RMUTP English Proficiency Test อายุไม่เกิน2ปีนับจากวันประกาศผลสอบ โดยมีเกณฑ์คะแนนดังนี้

1. นักศึกษาระดับปริญญาโทต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน

2. นักศึกษาระดับปริญญาเอกต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน

หรือมีคะแนนทางด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล คือ

1. นักศึกษาระดับปริญญาโท มีคะแนนการสอบ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือคะแนนการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน
2. นักศึกษาระดับปริญญาเอก มีคะแนนการสอบ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน หรือคะแนนการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน

 

คอร์เรียน RMUTP English Proficiency Test รับรองผล

RMUTP English Proficiency Test เป็นการสอบที่วัดทักษะทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด ที่ต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างมากและครบทุกด้าน ซึ่งในระหว่างที่เรียนบางท่านแทบจะไม่ได้ใช้ภาษาอังฤษเลย จึงอาจจะมีความกลัวๆอยู่บ้างว่าเราจะทำข้อสอบได้หรือไม่ ต้องทำข้อสอบอย่างไร เริ่มต้นจากตรงไหนดี ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นค่ะ เพราะคอร์สเรียน RMUTP English รับรองผล ของทางจุฬาติวเตอร์ช่วยให้การเตรียมตัวและการทำข้อสอบเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสอนโดยทีมติวเตอร์ที่มีประสบการณ์สอนทางด้านภาษา มีการเรียนการสอนที่เข้าใจง่าย เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน หลักการใช้ grammar วิธีการท่องศัพท์ การอ่านจับใจความอ่านอย่างไรให้ทันกับเวลาที่ใช้สอบ เทคนิคเกี่ยวกับการ พูดอย่างไรให้ได้คะแนน นอกจากพื้นฐานแล้วติวเตอร์จะช่วยแนะนำทริค เทคนิค ในการทำข้อสอบเพื่อแข่งกับเวลาในห้องสอบด้วยค่ะ เพียงเท่านี้การทำข้อสอบก็จะไม่น่ากลัวอีกต่อไป

 


รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
CECA032129 มี.ค. - 29 เม.ย.จ-พฤ18:00-20:30
จองที่นั่ง
1
CECB03213 เม.ย. - 9 พ.ค.ส-อา10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
-3

 

อัตราค่าเรียน 12,500 บาท