Quota คืออะไร โควต้า มีอะไรบ้าง รอบ Quota ใช้อะไรบ้าง

Reading Time: < 1 minute

รอบ Quota คืออะไร

คือรอบการรับสมัครที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการไว้ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ เช่น ด้านดนตรี กีฬา หรืออื่น ๆ รวมถึงคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยนั้น ๆ กำหนด

Quota มหาลัย คือ

คือรอบการรับสมัครที่หลาย ๆ คนคุ้นเคยกันดีในรอบที่ชื่อว่า รอบ Quota  ซึ่งจะเป็นรอบที่ 2 ของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือ TCAS

โควต้า มีอะไรบ้าง

ในแต่ละปีจะมีการรับสมัครรอบโควต้าที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะกำหนดคุณสมบัติไว้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้

– โควต้าเรียนดี เป็นโควต้าที่จะมีการกำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ

– โควต้าพื้นที่ หรือโควต้าโรงเรียน คือโควต้าที่จะรับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มหาวิทยาลัยนั้น ๆ กำหนด

– โควต้านักกีฬา เป็นโควต้าที่อาจจะมีการกำหนดว่าต้องมีรางวัลจากการแข่งขัน หรืออาจจะเป็นเพียงความสามารถพิเศษก็ได้

– โควตาด้านวิทยาศาสตร์ / สอวน. เป็นโควตาประเภทวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ โควตาประเภทส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

– โควตาความสามารถด้านวิชาการ เช่น โควต้าสำหรับผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรืออื่น ๆ

– โควตาความสามารถดนตรี – นาฏศิลป์

– โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา / ส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อ ซึ่งมักจะเป็นโควต้าที่ไม่มีคุณสมบัติซับซ้อน เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนให้ได้มากที่สุด

– โควตากิจกรรม / จิตอาสา เป็นโควต้าที่ เน้นคนที่ทำกิจกรรมสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นภายในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ได้เช่นกัน

– โควต้าผู้พิการ

รอบโควต้า ใช้อะไรบ้าง

โดยปกติแล้ว แต่ละมหาวิทยาลัยหรือแต่ละคณะอาจจะมีการกำหนดคุณสมบัติการยื่นในรอบโควต้าที่แตกต่างกันได้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้คะแนนในกลุ่มเหล่านี้ เช่น

– เกรด 5-6 เทอม

– เกรดเฉลี่ย GPAX

– คะแนน TGAT, TPAT, A-Level

– การสอบประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด้านตามเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย

รอบโควต้า ใช้คะแนนอะไรบ้าง

โดยส่วนใหญ่แล้ว คะแนนที่จะใช้ในรอบโควต้า มักจะเป็นคะแนน TGAT, TPAT, A-Level หรืออาจจะเป็นคะแนนอื่นๆ ตามที่คณะนั้น ๆ กำหนด

รอบโควต้า ใช้พอร์ตไหม

TCAS รอบที่ 2 โควตา เป็นการเปิดรับตรงของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จะมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครตามที่ต้องการเอาไว้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป จึงทำให้เกณฑ์การคัดเลือกนั้นมีหลากหลาย มีทั้งใช้คะแนน และไม่ต้องใช้คะแนน เน้นดูที่ภูมิลำเนา ความสามารถพิเศษ หรืออื่น ๆ รวมถึง Portfolio ก็อาจจะต้องใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของคณะ/สาขานั้น ๆ

รอบโควต้า มีที่ไหนบ้าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยนครพนม

รอบโควต้า ต้องสอบไหม

รอบโควต้าอาจจะมีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติก็ได้ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ/สาขากำหนด

รอบโควต้า สอบอะไรบ้าง

โดยส่วนใหญ่แล้ว คะแนนที่จะใช้ในรอบโควต้า มักจะเป็นคะแนน TGAT, TPAT, A-Level ดังนั้น สำหรับการสอบที่ต้องเตรียมตัวไว้ก็จะเป็นการสอบข้อสอบเหล่านี้ อีกทั้ง บางสาขา/บางคณะ อาจจะมีการกำหนดให้สอบภาคปฏิบัติก้ได้เช่นกัน โดยสามารถดูรายละเอียดจากประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการของคณะ/สาขานั้น ๆ ได้โดยตรง

รอบโควต้า ต้องสัมภาษณ์ไหม

การสมัครรอบโควต้า ต้องมีการสอบสัมภาษณ์ด้วย

Related Posts