fbpx

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

วิชาชีพกายภาพบำบัด
Reading Time: < 1 minute

ความสำคัญของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัด (Physical Therapist) หนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการรักษา ฟื้นฟู ดูแลผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตให้เป็นไปตามปกติหรือใกล้เคียงกับปกติที่สุด ทำงานร่วมกับแพทย์เฉพาะทาง และมีส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยรวมไปถึงญาติผู้ป่วย สร้างความเข้าใจในการวางแผนการรักษาและเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยในการฟื้นฟูสมรรถนะร่างกาย ต้องผ่านการสอบความรู้ เพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ยืนยันว่า บุคคลนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาและอาชีพของตน เป็นผู้ที่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างถูกกฎหมายและมีความน่าเชื่อถือ

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบใบอนุญาตนักกายภาพบำบัด

ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบขอใบอนุญาตนักกายภาพบำบัด ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาด้านกายภาพบำบัด จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันกายภาพบำบัด หรือหากยังไม่ได้รับปริญญา จะต้องมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่อนุมัติสำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย หรือได้รับหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษาจากคณบดี ได้รับการศึกษาวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชาทางสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรและผ่านการศึกษาในวิชาชีพ อันประกอบด้วย หลักพยาบาลเบื้องต้น, กายวิภาคศาสตร์, สรีรวิทยา, ประสาทกายวิภาคศาสตร์, พยาธิวิทยา, การรักษาวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า, การออกกำลังกายเพื่อการรักษา, วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว, กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยในภาวะต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่พบได้จากใบรับรองแพทย์เพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกสภากายภาพบำบัดเพิ่มเติมด้วยว่า ต้องไม่มีโรคต่าง ๆ ดังนี้ โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, วัณโรคในระยะอันตราย, โรคเท้าช้างในระยะที่กฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคอื่น ๆ ที่คณะกรรมการสภากายภาพบำบัดเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

 

ขั้นตอนการสมัครสอบใบอนุญาตนักกายภาพบำบัด

หากเป็นผู้ที่สมัครสอบเป็นครั้งแรก ต้องทำการขึ้นทะเบียนสมาชิกและสมัครสอบความรู้ให้เรียบร้อยก่อน ยื่นเอกสารสำคัญทางราชการ สำเนาใบผลการศึกษา สำเนาปริญญาบัตร ใบรับรองแพทย์ พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบความรู้ พร้อมทั้งค่าสอบและค่าไปรษณีย์ในการส่งหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก

ในกรณีสอบเก็บคะแนน การสมัครสอบความรู้จะต้องใช้หลักฐานทางราชการ ประวัติการศึกษาและปริญญาและชำระค่าสอบ ตามรายวิชาที่สมัครสอบ แต่หากใบอนุญาตฯ หมดอายุ, ไม่ได้ทำการต่อใบอนุญาตฯ หรือเก็บคะแนนไม่ครบ 50 คะแนน จะต้องลงสอบทั้ง 3 วิชาใหม่ พร้อมชำระค่าสอบและเตรียมเอกสารราชการประวัติการศึกษาและปริญญา จัดส่งเป็นไฟล์ jpg ขนาดไม่เกิน 1 MB และทำการบันทึกข้อมูลลงระบบสมัครสอบในเว็บไซต์สภากายภาพบำบัด http://164.115.42.51/PTCouncil/

การสมัครสอบความรู้ สามารถดำเนินการตามขั้นตอน โดยแยกเป็น การลงทะเบียนสำหรับสมาชิกใหม่ และสมาชิกเก่า โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนในการสมัคร กรอกข้อมูลสมาชิกโดยใส่ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ข้อมูลการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลการศึกษา และหากมีสังกัดสถานที่ทำงานให้ระบุข้อมูลลงไปด้วย หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว ระบบจะแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่เรากรอกไว้ และแจ้งรหัสประจำตัวและรหัสผ่านสำหรับการ log in สำหรับใช้เข้าสู่ระบบ ในกรณีสมาชิกเก่า ใช้รหัสประจำตัวที่เคยได้รับในการเข้าสู่ระบบได้เลย

ขั้นตอนต่อไปเป็นการเลือกวิชาสอบ การสมัครสอบใหม่ หรือสมัครสอบครั้งแรก จะมีค่าสมัครสอบความรู้ 3 วิชา ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าธรรมเนียมการสอบความรู้ และค่าส่งไปรษณีย์หนังสือสำคัญการเป็นสมาชิกสภากายภาพบำบัด จะรวมเป็นเงิน 3,700 บาท รายวิชาที่ลงสอบได้แก่ 01 กฎหมายจรรยาบรรณและการบริหารงาน, 02 เทคนิค และวิธีการทางกายภาพบำบัด และ 03 กายภาพบำบัดในโรคและภาวะต่าง ๆ หากเลือกสอบเพียง 2 วิชา จะชำระค่าสอบเพียง 3,200 บาทเท่านั้น หากผู้สอบเลือกเป็นการสอบเก็บคะแนน จะชำระค่าสอบ 1 วิชา จำนวน 1,500 บาท เลือกสอบ 2 วิชา เป็นจำนวน 2,000 บาท และการเลือกสอบ 3 วิชา ค่าสอบเป็นจำนวน 2,500 บาท (กรณีเดียวกันนี้ใช้สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตหมดอายุ ไม่ได้ต่อใบอนุญาต และเก็บคะแนนไม่ครบ 50 คะแนน)

 

ตารางสอบใบประกอบวิชาชีพนักกายภาพบำบัด

การสอบความรู้จะแบ่งการสอบออกเป็น 4 รอบต่อปี แบ่งช่วงการสอบ ดังนี้ รอบที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์, รอบที่ 2 ช่วงเดือนกรกฎาคม, รอบที่ 3 ช่วงเดือนกันยายน และรอบที่ 4 ช่วงเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปี แบ่งการสอบ 3 รายวิชา ในเวลาสอบ 2 วัน

 

สถานที่สอบใบประกอบวิชาชีพนักกายภาพบำบัด

ในแต่ละปีสภากายภาพบำบัดจะเป็นผู้กำหนดสถานที่สอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด โดยมีศูนย์สอบให้เลือกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยส่วนมากมักเป็นการจัดสอบที่ส่วนกลาง กรุงเทพมหานครเป็นหลัก บางปีอาจกำหนดสถานที่สอบเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์การสมัครโดยตรง

หลังจากผู้สมัครสอบตรวจสอบข้อมูลและกดส่งแบบคำขอสมัครสอบให้ทางระบบแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ และไม่มีการรับเอกสารทางไปรษณีย์ ในกรณีที่ผู้สมัครส่งเอกสารมายังสภากายภาพบำบัด แต่ไม่ได้ทำการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผู้สมัครนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ โดยถือว่าผู้สมัครรับทราบและยินยอมในการถูกตัดสิทธิ์สอบในรอบนี้

 

คอร์สสำหรับเตรียมสอบ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

ผู้ที่สนใจประกอบวิชาชีพนักกายภาพบำบัด นอกจากต้องสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด หรือกายภาพแล้ว ยังต้องผ่านการทดสอบความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ด้านกฎหมาย การบริหารงาน ความเชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดในเรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่พื้นฐานความรู้ ไปจนถึงทักษะความชำนาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ แต่ด้วยการเรียน การฝึกงาน ตรวจรักษาคนไข้ อาจทำให้คุณเป็นกังวลในการเตรียมตัวสอบ จุฬาติวเตอร์เรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณให้สอบผ่านได้ โดยเน้นทบทวนพื้นฐาน สรุปเนื้อหาสาระสำคัญสำหรับการทำข้อสอบ เพื่อให้คุณทบทวนก่อนสอบได้ง่าย ๆ นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยคลังข้อสอบพร้อมแนวความคิด เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าหลังจากเรียนกับเราแล้วจะสามารถสอบความรู้ผ่านและสำเร็จใบประกอบวิชาชีพได้อย่างไร้กังวล

 

Related Posts